Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur?
Müsəlmanlar > Cəzalar > Tədqiqatlar Tarix: 05 Haziran 2015 Tövsiyə et Çap et
Sual: Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur?

Hər dövrün özünəməxsus faciələri olur. Çox vaxtı bu faciələr bir-birinə bənzər formada, müxtəlif yerlərdə təkrarlanır. Bunların bir çoxunu tez-tez eşitdiyimiz üçün adi hal kimi qəbul edir və qulaq ardına vurub keçirik. Bəziləri isə fitrətimizə o qədər tərs gəlir ki, bunları adi hal kimi qəbul etmək ya da qulaq ardına vurub keçmək olmur. (Ölkəmizdə 5 yaşlı qızın təcavüz edilib öldürülməsi kimi…) Bu cür cinayətlər, fitrətimizdə olan insanlıq duyğularını, “vicdan”, “namus”, “ədalət”, “haq-hüquq”, “qanun” və s. kimi məziyyətləri hərəkətə keçirməkdə və bizi çox rahatsız etməkdədir. Belə bir halda “intiqam”, “qisas”, “cəza” – kimi, fəryadı-fəğana səbəb məfhumları, maddələri səsləndirməyə başlayırıq. Bütün bu reflekslər təbiidir. Biz də bu yazımızı qeyri təbii hadisələrə qarşı təbii bir nəticəni əldə etmək üçün qələmə aldıq.

Mövzumuzla əlaqədar məqaləmizi iki bölümə ayırdıq. Birinci bölümdə, ölüm hökmünü qaldırmanın xatalarına və ölüm hökmünü tətbiq etmənin sahəsini genişləndirərək edama dönüşdürmənin xatalarına təmas ediləcəkdir. İkinci bölümdə isə ölüm hökmünün yeganə şərtinin qisas olduğunu izah etməyə çalışacayıq.

  1. Ölüm hökmünün ləğvinin və edamın zərərləri

Əvvəlcə bunu qeyd etməliyik ki; ölkəmizdə qəbul edilib, tətbiq edilən qanun maddələrinin bir çoxu Roma hüququndan (!) və avropanın yeni dünya görüşündən alınmış maddələrdir. Bu maddələrin milli məclis tərəfindən yenidən gözdən keçirilib, milli mentaritetimizə və insan fitrətinə uyğunlaşdırılması lazımdır. Xüsusilə cəza hüququ ilə əlaqədar maddələrin bir çoxu  insan psixologiyasına, təlim-tərbiyyəsinə və cəmiyyətə mənfi təsir göstərməkdədir.

Bir çox ölkələr ölüm hökmünü qaldırmaqla ölkələrinin və özlərinin hümanist olduğunu göstərməyə çalışırlar. Halbuki onların belə bir qanun qəbul etmələri, cinayətlərin çoxalmasına və qeyri-adi hadisələrin artmasına səbəbiyyət verdiyini görməkdəyik. Bunun misalı kobud da olsa: “İti dişli canavara acıyıb, qoyunların yanına buraxmağa bənzəyir.”

Bəzi ölkələr də ölüm hökmünün sahəsini genişləndirərək, öz siyasi hakimiyyətlərini müdafiə etmək, gücləndirmək üçün tətbiq etməkdədir. Nəticədə minlərlə insanın qanı, öz hakimiyyətlərini gücləndirənlər üçün axıdılmaqdadır. Bunun həddən artıq tarixi nümunələri mövcuddur. Məsələn: Stalin öz ideolojiyasını müdafiə etmək və hakimiyyətini qorumaq üçün 100 minlərlə insanı qətl etmiş və milyonlarla insanı da sürgün etmişdir. Ərəb dünyası da ölüm cəzasını istismar edən ölkələr arasındadır. Bu ölkələrin diktatorları, keçmişlərindən bu gününə qədər hələ də öz siyasi məqsədləri, ideologiyaları uğruna qurbanlar verməkdə davam edirlər. Onların bu cür cəzaları qanunlaşdırmadakı ideoloji metodları, peyğəmbərimiz Muhamməd əleyhissəlam adına uydurduqları rivayətlərdir. Bunlardan biri belədir: “Məndən sonra başınıza hidayət və sünnəm üzərə olmayan idarəçilər gələcəkdir. Onların arasında qəlbləri  şeytanların qəlbi, bədənləri isə insan kimi şəxslər olacaqdır. Mən, ey Allahın rəsulu, əgər onların dövrünə qədər yaşasam nə edim deyə soruşdum: Dedi ki, əmrini eşit və itaət et! Əgər belinə vurulur və malın belə alınırsa, yenə də eşit və itaət et!”[1]

Bu cür qanunları və idarəçiləri olan bir dövlətdə elm və fəaliyyət sahibi insanların yaşaması çox çətindir. Təəssüf ki, daha çox dövlət idarəçilərinin istismar etdiyi belə cəzalara din və din xadimləri də alət edilməkdədir. Xüsusilə son günlərdə Misir diktatoru Sisinin verdiyi edam cəzaları, Əzhər üniversitetinin Şeyxinə təqdim edilməkdə və onun əli ilə qanuniləşdirilmək istənilməkdədir.

İndi isə, bir ölkədə və bir cəmiyyətdə ölümlə əlaqədar cinayətlərdə, veriləcək cəzanın ölçüsünün nə olduğunu izah etməyə çalışaq:

  1. Ölüm hökmündə edamla qisasın fərqi

Ölüm hökmünü tələb edən maddələrin sayı hər ölkədə fərqli tətbiq oluna bilər. Bəzi ölkələr bu hökmün sahəsini o qədər genişləndiriblər ki, o ölkəyə getmək belə böyük bir risq tələb etməkdədir. Bu səbəblə ölüm hökmünü iki fərqli kategoriyada analiz etmək məcburiyyətindəyik. Əksi təqdirdə öz əlimizlə kəndiri boğazımıza keçirmiş olarıq. Çünki ölüm hökmünün bərpası üçün tələb edilən edam cəzası, bir çox səbəb və maddələri ehtiva etməkdə və qədimdən bəri diktatorların xeyrinə işləməkdədir. Ancaq qisas cəzası, bir tək səbəbi və maddəsi olan və ancaq zərərçəkənlərin xeyrinə çalışan bir vasitədir. Əgər ölüm hökmünün sahəsini geniş tutan edam cəzası qisasla məhdudlaşdırılmazsa, idarəçilər tərəfindən istismar edilər və qarşısında duran hər şeyi yox etməyə çalışar. Edam, yuxarıda verdiyimiz nümunələrdə olduğu kimi, cinayətlə cəza bərabərliyini gözə almadan, bir çox siyasi və idari işlər səbəbilə alınan qərarları əhatə etməkdədir.[2] Bu səbəblə biz, edam cəzası ilə Quranda ifadə edilən qisası bir-birindən ayırd etməliyik.

Qisas, Qurani-Kərimdə qəsdən adam öldürənə tətbiq edilən cəzanın adıdır.  Bu barədə Allah belə buyurur:

“Ey iman gətirənlər! Adam öldürmə hadisələrində qisas sizə vacib edildi”. (Bəqərə, 2/178)

Qisas eyni zamanda insan təhlükəsizliyinin təminatıdır:

“Ey möhkəm duruşlu şəxslər[3] (ağıl sahibləri)! Qisasda sizin üçün həyat vardır! Bəlkə, qorunasınız”. (Bəqərə, 2/179)

Qisasda, edamdan fərqli olaraq, cinayət və cəzanın arasında bərabərlik şərti vardır. Bir də Quranda belə bir cinayəti törədən şəxsin mütləq öldürülməsi yəni, qatilin qisas edilməsi şərti də yoxdur. Əgər öldürülənin ailəsindən biri əfv edərsə, artıq qisas cəzası qatilə tətbiq edilə bilməz. Quranda bu barədə belə deyilir:

“Allahın toxunulmaz etdiyi insanı haqlı bir səbəb olmadan öldürməyin. Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur”. (İsra, 17/33)

Qatili bağışlamaq səlahiyyəti tamamilə öldürülən şəxsin ailəsinə verilir. Çünki zərər və müsibət onlara dəymişdir. İstədikləri zaman bu müsibətin acısını qisas yolu ilə ondan çıxarırlar, istədikləri təqdirdə də əfv edib, çəkdikləri zərəri qatilə ödətdirirlər. (Bütün bunlar əlbəttə isbat edildikdən sonra dövlət və cəmiyyət nəzarətində aparılır.) Beləliklə öldürülən şəxsin yaxınları onlara verilən bu haq-hüquq sayəsində həm maddi həm də mənəvi təskinlik tapmış olurlar. Əlbəttə ölüm cinayətləri qisasla tamamilə ortadan qaldırılacaq deyə bir şey iddia etmirik. Ancaq qeyri-adi (5 yaşlı qıza təcavuz edilib, öldürülməsi kimi) cinayətlərə təşəbbüs edənlərə tətbiq ediləcək qisas heç olmazsa, yaxınlarının qəlbinə düşən atəşi az da olsa söndürmüş olar və eyni zamanda həm qatil üçün həm də digər bəd niyyətli insanlar üçün bir dərs verilmiş olar.

Nəticə etibarilə, ölüm cəzası İslamda ancaq qəsdən adam öldürmə cinayəti işləyənə tətbiq edilir. Bunun da səlahiyyəti ancaq öldürülən şəxsin yaxınlarına verilir. Onlar da əgər istəyirlərsə qisas tətbiq edərlər,  istəyirlərsə də əfv edib, qatilə kəfarət ödətdirirlər.[4] Yoxsa günümüzdə tətbiq edilən və adına mədəni (!) qanun deyilən qanun maddələrində, qatil tamamilə qövlətin zəmanəti altına alınır və işlədiyi cinayətə görə həbs cəzası görür. Bir növ həbsxanada bəslənilir. Həm dövlət öz bütcəsindən həm də öldürülən şəxsin yaxınlarının vergisindən bu qatilə pay ayrılır. Belə bir hal, həm dövlət hüquqlarının qorunmasına, həm demokratiyaya, həm də ailə haqlarına xələl gətirməkdədir. Xüsusilə bütün bunlar, Allah Təalanın bütün bəşəriyyətə lütf etdiyi beynəlxalq ədalətin göz ardı edilib, uydurulan kapitalist qanun maddələrinin, adı müsəlman ölkələrində tətbiq edəlməsinə yol açmaqdadır. Bir müsəlman olaraq bu bizi rahatsız etməkdə və inşallah tezliklə dövlətimiz tərəfindən bu maddələrin gözdən keçirilməsini təmənni etməkdəyik.

Müəllif: Aydın Mülayim.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

[1] Sahihi Müslim, “Kitabul-İmara”, bab: 31, 12/238.

[2] Ətraflı məlumat üçün bax: Suad Ərdoğan, Suç və Cəza Uyğunluğu.

[3] Cövhəri, əs-Sihah, l-b-b bəndi, 1-ci cild, s. 216

[4] Adam öldürmədə ödəniləcək kəfarət miqdarı 100 dəvə qiyməti üzərindən hesablanır.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

Etiketlər:

1.095 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.056 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.390 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.202 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.261 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.089 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 4.953 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.753 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.226 dəfə oxundu
9 Təsbeh 06.07.09 3.209 dəfə oxundu
10 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.694 dəfə oxundu
11 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.367 dəfə oxundu
12 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.413 dəfə oxundu
13 Vəhy 12.04.13 1.541 dəfə oxundu
14 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 2.990 dəfə oxundu
15 Qəndil 30.06.09 6.935 dəfə oxundu
16 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.586 dəfə oxundu
17 İsra və Merac 02.04.16 679 dəfə oxundu
18 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.022 dəfə oxundu
19 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.195 dəfə oxundu
20 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.092 dəfə oxundu
21 Şəfaət 08.04.10 2.772 dəfə oxundu
22 Surroqat analıq 03.02.12 4.046 dəfə oxundu
23 Təvəssül 10.06.13 2.626 dəfə oxundu
24 Donuz dərisi 02.11.09 2.919 dəfə oxundu
25 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.314 dəfə oxundu
26 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 4.994 dəfə oxundu
27 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.193 dəfə oxundu
28 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.837 dəfə oxundu
29 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.398 dəfə oxundu
30 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.142 dəfə oxundu
31 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.536 dəfə oxundu
32 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.839 dəfə oxundu
33 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.497 dəfə oxundu
34 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 1.992 dəfə oxundu
35 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 5.988 dəfə oxundu
36 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.217 dəfə oxundu
37 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.908 dəfə oxundu
38 Şəfaət inancı 08.02.11 2.594 dəfə oxundu
39 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.627 dəfə oxundu
40 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.513 dəfə oxundu
41 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.505 dəfə oxundu
42 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.232 dəfə oxundu
43 Dua 25.11.10 6.067 dəfə oxundu
44 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.166 dəfə oxundu
45 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.294 dəfə oxundu
46 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.598 dəfə oxundu
47 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.318 dəfə oxundu
48 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.274 dəfə oxundu
49 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 4.965 dəfə oxundu
50 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.337 dəfə oxundu
51 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.728 dəfə oxundu
52 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.638 dəfə oxundu
53 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.032 dəfə oxundu
54 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.185 dəfə oxundu
55 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.267 dəfə oxundu
56 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.187 dəfə oxundu
57 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.095 dəfə oxundu
58 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.707 dəfə oxundu
59 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 5.920 dəfə oxundu
60 Şirk və küfr 14.07.11 2.955 dəfə oxundu
61 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.660 dəfə oxundu
62 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.561 dəfə oxundu
63 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.787 dəfə oxundu
64 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.350 dəfə oxundu
65 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.707 dəfə oxundu
66 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.612 dəfə oxundu
67 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.164 dəfə oxundu
68 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.145 dəfə oxundu
69 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.396 dəfə oxundu
70 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.325 dəfə oxundu
71 Hikmət 09.01.16 2.296 dəfə oxundu
72 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 681 dəfə oxundu
73 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.132 dəfə oxundu
74 Faiz 29.03.10 3.837 dəfə oxundu
75 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.640 dəfə oxundu
76 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 698 dəfə oxundu
77 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 878 dəfə oxundu
78 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.180 dəfə oxundu
79 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.697 dəfə oxundu
80 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.178 dəfə oxundu
81 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.020 dəfə oxundu
82 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 490 dəfə oxundu
83 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.249 dəfə oxundu
84 Vərdişlər 10.04.10 2.326 dəfə oxundu
85 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.151 dəfə oxundu
86 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.428 dəfə oxundu
87 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.298 dəfə oxundu
88 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.431 dəfə oxundu
89 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.458 dəfə oxundu
90 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.186 dəfə oxundu