Katolik xristian əqidəsində qeyb məsələsi
Müsəlmanlar > Fitvalar > Katolik xristianlar Tarix: 23 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Katolik xristianlar qeyb məsələsinə necə yanaşırlar?

Cavab: Ka­to­lik­lər Mə­si­h İsaya və Mü­qəd­dəs Ru­ha Tan­rı de­yir­lər. On­la­rın fik­rin­cə, yepiskopluq mər­hə­lə­sin­də olan in­san Mə­si­hin ye­ri­nə ke­çir və onun və­zi­fə­si­ni öz üzə­ri­nə götürür. Be­lə bir şəx­sin qey­bi bil­di­yi­nə ta­ma­mi­lə bir inam var. Ke­şiş­lər isə ye­pis­kop­la­rın kömək­çi­lə­ri­dir­lər. On­lar da qey­bi bi­lir­lər. Ka­to­lik­lə­rin bu möv­zu ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri belədir:

“Mə­si­h İsanın hə­va­ri­lə­ri­nə əma­nət et­di­yi mis­si­ya­nı Kil­sə Ruhbanlıq sir­ri ilə da­vam et­di­rir. Ye­pis­kop­luq ruhbanlıq sir­ri­nin ən yük­sək də­rə­cə­si­dir. Ye­pis­kop­luq mər­hə­lə­sinə çıxan şəxs üstün və açıq şə­kil­də rəbb, ço­ban və ra­hib olan Mə­si­hin ye­ri­nə ke­çir və onun və­zi­fə­si­ni öz üzə­ri­nə gö­tü­rür. Ona ve­ri­lən mü­qəd­dəs ruh sa­yə­sin­də ye­pis­kop­lar mə­nə­vi kral­lıq, ço­ban­lıq və pey­ğəm­bər­lik sə­la­hiy­yət­lə­ri­nə ma­lik olur­lar.1 Ye­pis­kop­la­rın kö­mək­çi­lə­ri olan ke­şiş­lər Mə­si­hin əma­nət et­di­yi və­zi­fə­ni hə­ya­ta ke­çir­mə­yə ça­lı­şır­lar.2 Mü­qəd­dəs ru­hun xü­su­si lüt­fü nə­ti­cə­sin­də ruhbanlıq sir­rin­dən agah olan in­san ra­hib, müəl­lim və ço­ban ki­mi tama­mi­lə Mə­si­h İsaya bən­zə­yir.”3

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. MƏNBƏ: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraflar 1536, 1555. []
  2. Eyni mənbə, paraqraf 1558. []
  3. Eyni mənbə, paraqraf, 1586. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.502 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Vəftiz 30.06.11 1.369 dəfə oxundu
2 Katolik xristian əqidəsində şəfaət məsələsi 22.06.11 1.348 dəfə oxundu
3 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.325 dəfə oxundu
4 Katolik xristian əqidəsində qeyb məsələsi 23.06.11 1.502 dəfə oxundu
5 Həvarilər 29.06.11 1.965 dəfə oxundu
6 Katolik xristianlıqda həzrəti Məryəmə münasibət 24.06.11 1.458 dəfə oxundu
7 Katolik xristianlıqda keşiş və keşişlik 13.07.11 2.099 dəfə oxundu
8 Hal-hazırda Xristianların əlində xalis İncil varmı? 17.04.17 543 dəfə oxundu
9 Tövrat və İncili oxumaq haramdırmı? 07.07.17 614 dəfə oxundu
10 Müsəlman ölkəsində Kilsənin təmir edilməsi doğrudurmu? 23.02.18 124 dəfə oxundu
11 Quranın bəhs etdiyi İncil hansı İncildir? 16.11.18 129 dəfə oxundu