Rəvasi nə deməkdir?
Müsəlmanlar > Fitvalar > Təsəvvüf-təriqət Tarix: 21 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlumdur ki, təriqətlərdə bəzi xüsusi məfhumlar var. Rəvasi də onlardan biridir. Bunun mənası nə deməkdir?

Cavab: Rə­va­si sözü Ərəb dilində “dağ­lar”, əv­tad isə “sü­tun­lar” mə­na­sı­na gə­lir. Təriqətçilərin fikrinə əsasən fə­la­kət baş ver­dik­də bən­də­lər əv­ta­da, əv­tad isə rə­va­si­yə üz tutur. Rə­va­si­ni Qütb (“düzgün” yolun rəhbəri) ida­rə edir. Qütbdən son­ra gə­lən iki in­sa­na “i­ma­man” de­yir­lər. Bun­lar­dan bi­ri­nə “i­ma­mı yə­min”, di­gə­ri­nə “i­ma­mı yə­sar” adı ve­ri­lir. “İma­mı yə­min” (sağ­da­kı imam) qütbün hökm­lə­rin­ə, “ima­mı yə­sar” (sol­da­kı imam) isə qütbün hə­qi­qə­tin­də or­ta­ya çı­xır. Yə­ni təriqətçilər “bi­ri qütbün qə­rar­la­rı­nı, di­gə­rinin isə hə­qi­qi cəhətlərini bil­ir” – deyirlər. Qütb öl­dük­də ye­ri­nə ima­mı yə­sar ke­çir. Qütb ilə iki imam üç­lü­yü əmə­lə gə­ti­rir­lər.

Bun­lar­dan baş­qa, say­la­rı sək­kiz və ya qırx olan “nü­cə­ba” ilə say­la­rı on və ya üç yüz olan “nu­qə­ba”­nın ol­du­ğu və on­la­rın in­san­la­rın da­xi­li dün­ya­la­rın­dan xə­bər­dər ol­duq­la­rı id­dia olu­nur.1

Bü­tün bun­lar Qu­ra­nın küfr və Al­la­ha şə­rik qoş­ma sa­ya­raq qa­da­ğan et­di­yi şey­lər­dir. Mü­səl­man­lar na­ma­zın hər rü­kə­tin­də:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Yal­nız Sə­nə qul olur və yal­nız Sən­dən kö­mək di­lə­yi­rik!” (“Fa­ti­hə” su­rə­si, 1/5) de­yə­rək, zehinlərini canlı saxlayırlar ki, bu və­ziy­yə­tə düş­mə­sin­lər.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. MƏNBƏ: Ha­san Ka­mil Yıl­maz, «Ri­ca­lul-Ğayb Ğayb Ərən­lə­ri», Al­tı­no­luk Məc­muə­si, de­kabr 1995. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.651 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Qurani-Kərimdə təriqətlə əlaqədar hər hansı bir ayə var? 26.07.09 2.271 dəfə oxundu
2 Vəhy və ilhamın arasında fərq var? Vəhy hamıya gələ bilər? 14.05.10 2.021 dəfə oxundu
3 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.921 dəfə oxundu
4 Allah dostları məsələsi 26.07.09 1.883 dəfə oxundu
5 Nəfsimizi tərbiyə etmək üçün halal şeyləri özümüzə haram etməyimiz düzgündür? 18.06.10 1.847 dəfə oxundu
6 Dini məsələlərdə bir alimə tabe olmaq səhvdir? 09.02.12 2.151 dəfə oxundu
7 Təriqətlərdə üstünlük təşkil edən əqidə və anlayışlar 26.07.09 2.687 dəfə oxundu
8 Din böyüklərini müqəddəs hesab etmək 22.07.10 2.451 dəfə oxundu
9 İslamda Üveysilik var? 05.04.12 1.501 dəfə oxundu
10 Bəlqisin taxtının Yəməndən Qüdsə gəririlməsi kəramət deyilmi? 01.03.10 1.835 dəfə oxundu
11 Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq 30.03.10 3.117 dəfə oxundu
12 Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsi təriqətlərin ucadan zikrinə sübutdur? 28.05.12 1.467 dəfə oxundu
13 Dinin geyim-kecimdən ibarət olduğunu güman etmək 28.07.09 1.687 dəfə oxundu
14 Din 31.03.10 2.987 dəfə oxundu
15 Tayyi-məkan var? Şeyxlər insanın ürəyindən keçənləri bilə bilərlər? 02.03.13 1.370 dəfə oxundu
16 Qurana müvafiq rəftar etmək 28.07.09 1.493 dəfə oxundu
17 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.831 dəfə oxundu
18 Allahın gözüylə görmək nə deməkdir? 01.05.13 1.472 dəfə oxundu
19 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.856 dəfə oxundu
20 Şəfaət inancı 08.02.11 2.951 dəfə oxundu
21 “Vəhdəti-vücud” nə deməkdir? 28.12.13 1.864 dəfə oxundu
22 Vəkil sözünü insanlar haqqında işlətmək düzdür? 21.05.14 1.026 dəfə oxundu
23 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.942 dəfə oxundu
24 Təriqətlərdəki cəzbə halı nə deməkdir? 26.03.11 1.745 dəfə oxundu
25 Təriqətlərdəki insani-kamil məfhumunun izahı 07.03.11 1.535 dəfə oxundu
26 Təriqətlərin rabitə inancı dini cəhətdən düzgündür? 12.02.10 1.605 dəfə oxundu
27 Siz təsəvvüf əhlinə kafir deyirsiniz? 08.03.11 1.807 dəfə oxundu
28 Təriqətlərdə mövcud olan tövbə almaq nə deməkdir? 12.02.10 2.173 dəfə oxundu
29 18 min aləm söhbəti düzdür? 17.03.11 4.415 dəfə oxundu
30 Zikrli ilahi və kollektiv zikr haqında fikriniz nədir? 11.02.10 1.841 dəfə oxundu
31 Şəfa tapmaq üçün silsilə ilə dua və ibadət etmək olar? 12.04.11 3.792 dəfə oxundu
32 Səid Nursinin sözləri ilham ola bilməzmi? 11.02.10 1.824 dəfə oxundu
33 Təriqətçilər hansı məqsədlə rabitə ilə məşğul olurlar? 14.04.11 1.575 dəfə oxundu
34 Ənvaru-l Aşiqin necə bir kitabdır? 14.08.14 1.032 dəfə oxundu
35 Təriqətə daxil olan insanlar öz üsullarına əsasən zikr edə bilərlər? 20.05.11 1.633 dəfə oxundu
36 Feyz nə deməkdir? Şeyxlər feyz paylaya bilərlər? 12.03.10 1.822 dəfə oxundu
37 Rəvasi nə deməkdir? 21.06.11 1.651 dəfə oxundu
38 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.189 dəfə oxundu
39 Nəfsin mərtəbələri nədən ibarətdir? 10.05.10 2.583 dəfə oxundu
40 Təriqət dərsinə getmək lazımdır? 08.07.11 1.647 dəfə oxundu