Rəvasi nə deməkdir?
Müsəlmanlar > Fitvalar > Təsəvvüf-təriqət Tarix: 21 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlumdur ki, təriqətlərdə bəzi xüsusi məfhumlar var. Rəvasi də onlardan biridir. Bunun mənası nə deməkdir?

Cavab: Rə­va­si sözü Ərəb dilində “dağ­lar”, əv­tad isə “sü­tun­lar” mə­na­sı­na gə­lir. Təriqətçilərin fikrinə əsasən fə­la­kət baş ver­dik­də bən­də­lər əv­ta­da, əv­tad isə rə­va­si­yə üz tutur. Rə­va­si­ni Qütb (“düzgün” yolun rəhbəri) ida­rə edir. Qütbdən son­ra gə­lən iki in­sa­na “i­ma­man” de­yir­lər. Bun­lar­dan bi­ri­nə “i­ma­mı yə­min”, di­gə­ri­nə “i­ma­mı yə­sar” adı ve­ri­lir. “İma­mı yə­min” (sağ­da­kı imam) qütbün hökm­lə­rin­ə, “ima­mı yə­sar” (sol­da­kı imam) isə qütbün hə­qi­qə­tin­də or­ta­ya çı­xır. Yə­ni təriqətçilər “bi­ri qütbün qə­rar­la­rı­nı, di­gə­rinin isə hə­qi­qi cəhətlərini bil­ir” – deyirlər. Qütb öl­dük­də ye­ri­nə ima­mı yə­sar ke­çir. Qütb ilə iki imam üç­lü­yü əmə­lə gə­ti­rir­lər.

Bun­lar­dan baş­qa, say­la­rı sək­kiz və ya qırx olan “nü­cə­ba” ilə say­la­rı on və ya üç yüz olan “nu­qə­ba”­nın ol­du­ğu və on­la­rın in­san­la­rın da­xi­li dün­ya­la­rın­dan xə­bər­dər ol­duq­la­rı id­dia olu­nur.1

Bü­tün bun­lar Qu­ra­nın küfr və Al­la­ha şə­rik qoş­ma sa­ya­raq qa­da­ğan et­di­yi şey­lər­dir. Mü­səl­man­lar na­ma­zın hər rü­kə­tin­də:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Yal­nız Sə­nə qul olur və yal­nız Sən­dən kö­mək di­lə­yi­rik!” (“Fa­ti­hə” su­rə­si, 1/5) de­yə­rək, zehinlərini canlı saxlayırlar ki, bu və­ziy­yə­tə düş­mə­sin­lər.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. MƏNBƏ: Ha­san Ka­mil Yıl­maz, «Ri­ca­lul-Ğayb Ğayb Ərən­lə­ri», Al­tı­no­luk Məc­muə­si, de­kabr 1995. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.654 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Feyz nə deməkdir? Şeyxlər feyz paylaya bilərlər? 12.03.10 1.831 dəfə oxundu
2 Rəvasi nə deməkdir? 21.06.11 1.654 dəfə oxundu
3 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.196 dəfə oxundu
4 Nəfsin mərtəbələri nədən ibarətdir? 10.05.10 2.605 dəfə oxundu
5 Təriqət dərsinə getmək lazımdır? 08.07.11 1.647 dəfə oxundu
6 Qurani-Kərimdə təriqətlə əlaqədar hər hansı bir ayə var? 26.07.09 2.279 dəfə oxundu
7 Vəhy və ilhamın arasında fərq var? Vəhy hamıya gələ bilər? 14.05.10 2.038 dəfə oxundu
8 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.933 dəfə oxundu
9 Allah dostları məsələsi 26.07.09 1.887 dəfə oxundu
10 Nəfsimizi tərbiyə etmək üçün halal şeyləri özümüzə haram etməyimiz düzgündür? 18.06.10 1.851 dəfə oxundu
11 Dini məsələlərdə bir alimə tabe olmaq səhvdir? 09.02.12 2.156 dəfə oxundu
12 Təriqətlərdə üstünlük təşkil edən əqidə və anlayışlar 26.07.09 2.689 dəfə oxundu
13 Din böyüklərini müqəddəs hesab etmək 22.07.10 2.453 dəfə oxundu
14 İslamda Üveysilik var? 05.04.12 1.503 dəfə oxundu
15 Bəlqisin taxtının Yəməndən Qüdsə gəririlməsi kəramət deyilmi? 01.03.10 1.839 dəfə oxundu
16 Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq 30.03.10 3.119 dəfə oxundu
17 Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsi təriqətlərin ucadan zikrinə sübutdur? 28.05.12 1.473 dəfə oxundu
18 Dinin geyim-kecimdən ibarət olduğunu güman etmək 28.07.09 1.690 dəfə oxundu
19 Din 31.03.10 2.990 dəfə oxundu
20 Tayyi-məkan var? Şeyxlər insanın ürəyindən keçənləri bilə bilərlər? 02.03.13 1.373 dəfə oxundu
21 Qurana müvafiq rəftar etmək 28.07.09 1.497 dəfə oxundu
22 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.851 dəfə oxundu
23 Allahın gözüylə görmək nə deməkdir? 01.05.13 1.477 dəfə oxundu
24 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.863 dəfə oxundu
25 Şəfaət inancı 08.02.11 2.966 dəfə oxundu
26 “Vəhdəti-vücud” nə deməkdir? 28.12.13 1.879 dəfə oxundu
27 Vəkil sözünü insanlar haqqında işlətmək düzdür? 21.05.14 1.028 dəfə oxundu
28 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.996 dəfə oxundu
29 Təriqətlərdəki cəzbə halı nə deməkdir? 26.03.11 1.749 dəfə oxundu
30 Təriqətlərdəki insani-kamil məfhumunun izahı 07.03.11 1.535 dəfə oxundu
31 Təriqətlərin rabitə inancı dini cəhətdən düzgündür? 12.02.10 1.605 dəfə oxundu
32 Siz təsəvvüf əhlinə kafir deyirsiniz? 08.03.11 1.809 dəfə oxundu
33 Təriqətlərdə mövcud olan tövbə almaq nə deməkdir? 12.02.10 2.177 dəfə oxundu
34 18 min aləm söhbəti düzdür? 17.03.11 4.425 dəfə oxundu
35 Zikrli ilahi və kollektiv zikr haqında fikriniz nədir? 11.02.10 1.844 dəfə oxundu
36 Şəfa tapmaq üçün silsilə ilə dua və ibadət etmək olar? 12.04.11 3.809 dəfə oxundu
37 Səid Nursinin sözləri ilham ola bilməzmi? 11.02.10 1.824 dəfə oxundu
38 Təriqətçilər hansı məqsədlə rabitə ilə məşğul olurlar? 14.04.11 1.576 dəfə oxundu
39 Ənvaru-l Aşiqin necə bir kitabdır? 14.08.14 1.033 dəfə oxundu
40 Təriqətə daxil olan insanlar öz üsullarına əsasən zikr edə bilərlər? 20.05.11 1.634 dəfə oxundu