Rəvasi nə deməkdir?
Müsəlmanlar > Fitvalar > Təsəvvüf-təriqət Tarix: 21 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlumdur ki, təriqətlərdə bəzi xüsusi məfhumlar var. Rəvasi də onlardan biridir. Bunun mənası nə deməkdir?

Cavab: Rə­va­si sözü Ərəb dilində “dağ­lar”, əv­tad isə “sü­tun­lar” mə­na­sı­na gə­lir. Təriqətçilərin fikrinə əsasən fə­la­kət baş ver­dik­də bən­də­lər əv­ta­da, əv­tad isə rə­va­si­yə üz tutur. Rə­va­si­ni Qütb (“düzgün” yolun rəhbəri) ida­rə edir. Qütbdən son­ra gə­lən iki in­sa­na “i­ma­man” de­yir­lər. Bun­lar­dan bi­ri­nə “i­ma­mı yə­min”, di­gə­ri­nə “i­ma­mı yə­sar” adı ve­ri­lir. “İma­mı yə­min” (sağ­da­kı imam) qütbün hökm­lə­rin­ə, “ima­mı yə­sar” (sol­da­kı imam) isə qütbün hə­qi­qə­tin­də or­ta­ya çı­xır. Yə­ni təriqətçilər “bi­ri qütbün qə­rar­la­rı­nı, di­gə­rinin isə hə­qi­qi cəhətlərini bil­ir” – deyirlər. Qütb öl­dük­də ye­ri­nə ima­mı yə­sar ke­çir. Qütb ilə iki imam üç­lü­yü əmə­lə gə­ti­rir­lər.

Bun­lar­dan baş­qa, say­la­rı sək­kiz və ya qırx olan “nü­cə­ba” ilə say­la­rı on və ya üç yüz olan “nu­qə­ba”­nın ol­du­ğu və on­la­rın in­san­la­rın da­xi­li dün­ya­la­rın­dan xə­bər­dər ol­duq­la­rı id­dia olu­nur.1

Bü­tün bun­lar Qu­ra­nın küfr və Al­la­ha şə­rik qoş­ma sa­ya­raq qa­da­ğan et­di­yi şey­lər­dir. Mü­səl­man­lar na­ma­zın hər rü­kə­tin­də:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Yal­nız Sə­nə qul olur və yal­nız Sən­dən kö­mək di­lə­yi­rik!” (“Fa­ti­hə” su­rə­si, 1/5) de­yə­rək, zehinlərini canlı saxlayırlar ki, bu və­ziy­yə­tə düş­mə­sin­lər.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. MƏNBƏ: Ha­san Ka­mil Yıl­maz, «Ri­ca­lul-Ğayb Ğayb Ərən­lə­ri», Al­tı­no­luk Məc­muə­si, de­kabr 1995. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.654 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Dinin geyim-kecimdən ibarət olduğunu güman etmək 28.07.09 1.690 dəfə oxundu
2 Din 31.03.10 2.995 dəfə oxundu
3 Tayyi-məkan var? Şeyxlər insanın ürəyindən keçənləri bilə bilərlər? 02.03.13 1.375 dəfə oxundu
4 Qurana müvafiq rəftar etmək 28.07.09 1.498 dəfə oxundu
5 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.863 dəfə oxundu
6 Allahın gözüylə görmək nə deməkdir? 01.05.13 1.483 dəfə oxundu
7 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.865 dəfə oxundu
8 Şəfaət inancı 08.02.11 2.971 dəfə oxundu
9 “Vəhdəti-vücud” nə deməkdir? 28.12.13 1.910 dəfə oxundu
10 Vəkil sözünü insanlar haqqında işlətmək düzdür? 21.05.14 1.028 dəfə oxundu
11 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 4.085 dəfə oxundu
12 Təriqətlərdəki cəzbə halı nə deməkdir? 26.03.11 1.751 dəfə oxundu
13 Təriqətlərdəki insani-kamil məfhumunun izahı 07.03.11 1.535 dəfə oxundu
14 Təriqətlərin rabitə inancı dini cəhətdən düzgündür? 12.02.10 1.605 dəfə oxundu
15 Siz təsəvvüf əhlinə kafir deyirsiniz? 08.03.11 1.811 dəfə oxundu
16 Təriqətlərdə mövcud olan tövbə almaq nə deməkdir? 12.02.10 2.178 dəfə oxundu
17 18 min aləm söhbəti düzdür? 17.03.11 4.438 dəfə oxundu
18 Zikrli ilahi və kollektiv zikr haqında fikriniz nədir? 11.02.10 1.845 dəfə oxundu
19 Şəfa tapmaq üçün silsilə ilə dua və ibadət etmək olar? 12.04.11 3.832 dəfə oxundu
20 Səid Nursinin sözləri ilham ola bilməzmi? 11.02.10 1.824 dəfə oxundu
21 Təriqətçilər hansı məqsədlə rabitə ilə məşğul olurlar? 14.04.11 1.576 dəfə oxundu
22 Ənvaru-l Aşiqin necə bir kitabdır? 14.08.14 1.033 dəfə oxundu
23 Təriqətə daxil olan insanlar öz üsullarına əsasən zikr edə bilərlər? 20.05.11 1.639 dəfə oxundu
24 Feyz nə deməkdir? Şeyxlər feyz paylaya bilərlər? 12.03.10 1.838 dəfə oxundu
25 Rəvasi nə deməkdir? 21.06.11 1.654 dəfə oxundu
26 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.203 dəfə oxundu
27 Nəfsin mərtəbələri nədən ibarətdir? 10.05.10 2.662 dəfə oxundu
28 Təriqət dərsinə getmək lazımdır? 08.07.11 1.647 dəfə oxundu
29 Qurani-Kərimdə təriqətlə əlaqədar hər hansı bir ayə var? 26.07.09 2.283 dəfə oxundu
30 Vəhy və ilhamın arasında fərq var? Vəhy hamıya gələ bilər? 14.05.10 2.061 dəfə oxundu
31 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.939 dəfə oxundu
32 Allah dostları məsələsi 26.07.09 1.887 dəfə oxundu
33 Nəfsimizi tərbiyə etmək üçün halal şeyləri özümüzə haram etməyimiz düzgündür? 18.06.10 1.851 dəfə oxundu
34 Dini məsələlərdə bir alimə tabe olmaq səhvdir? 09.02.12 2.160 dəfə oxundu
35 Təriqətlərdə üstünlük təşkil edən əqidə və anlayışlar 26.07.09 2.689 dəfə oxundu
36 Din böyüklərini müqəddəs hesab etmək 22.07.10 2.454 dəfə oxundu
37 İslamda Üveysilik var? 05.04.12 1.503 dəfə oxundu
38 Bəlqisin taxtının Yəməndən Qüdsə gəririlməsi kəramət deyilmi? 01.03.10 1.840 dəfə oxundu
39 Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq 30.03.10 3.120 dəfə oxundu
40 Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsi təriqətlərin ucadan zikrinə sübutdur? 28.05.12 1.473 dəfə oxundu