Müsəlmanlar
İslamda terrora necə baxılır? Terror törədənə müsəlman demək olar?

İslamda terrora necə baxılır? Terror törədənə müsəlman demək olar?

Cavab: Sizin suallarınıza cavab vermək üçün ilahiyyatçı-alim Yaşar Qurbanovun İSLAM DİNİ TERRORUN ƏLEYHİNƏDİR adlı kitabının müvafiq fəslini təqdim edirik:

“Ter­ro­run ən baş­lıca mə­nası qeyri-hərbi, yəni mül­ki hə­dəf­lərə qar­şı si­yasi məq­səd­lə zor is­ti­fadə et­mək­dir. Baş­qa söz­lə desək, ter­ro­run hə­dəf­ləri ta­ma­milə gü­nah­­sız olan dinc in­san­­lar­­dır. Bu in­san­­la­rın ye­ganə “gü­nahı” onun ter­ror­­çu­­nun gö­zün­də “qar­şı tərəf, biz­­dən ol­ma­yan tərəf” ol­ma­sı­dır. Bu sə­bəb­lə də ter­ror gü­nah­sız in­san­lara qar­şı zor tət­biq edil­məsi mə­na­sına gə­lir ki, bu­nun da heç bir əx­laqi an­lamı və üzr­lü sə­bəbi yox­dur.

Qu­ran Al­la­hın in­san­lara yol­gös­tə­rən ola­­raq en­dir­­di­­yi bir ki­tab­dır və Al­lah Qu­ran­da in­san­lara gö­zəl əx­laqı əmr edir. Bu əx­la­qın əsa­sın­da isə sevgi, şəf­­qət, xoş­niy­yət­li­lik, xe­­yir­­xah­lıq, əda­lət və mər­hə­mət kimi an­la­­yış­lar da­ya­nır. Ərəb di­lin­də “İslam” kəl­məsi “sülh” sözü ilə eyni mə­nanı da­şı­yır. İs­lam özün­də Al­la­hın son­suz mər­hə­mət və şəf­qə­tini əks et­di­rən, in­san­lara ra­hat­lıq və sülh dolu bir hə­yat bəxş et­mək üçün Yer üzünə en­di­ril­miş bir din­dir. Qu­ran ayə­­lə­­rin­də in­san­lar Yer üzün­də mər­hə­mə­tin, şəf­­qə­tin, xoş mü­na­si­­bə­tin və sül­hün ya­rana və ya­şaya bi­lə­cəyi mo­del ola­raq məhz İs­lam əx­la­qına ça­ğı­rı­lır. “Bə­qərə” su­rə­si­nin 208-ci ayə­­sin­də belə bu­­yu­­ru­lur:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Ha­mı­nız bir yer­də sül­hə (İs­lama) gəlin! Şey­ta­nın yolu ilə get­mə­yin, çün­ki o, si­zin açıq düş­mə­ni­­niz­dir!»

Ayə­dən də gö­rün­düyü kimi, Al­lah in­san­­la­rın əmin-aman­lı­ğı­nın on­la­rın Qu­ran əx­la­qına uy­ğun ya­şa­ması ilə əldə olu­na­ca­ğını bil­di­rir.

Qu­ran əx­la­qına görə, bir mü­səl­man on­­la­rın mü­səl­­man olub-ol­ma­ma­sın­dan asılı ol­­ma­­ya­raq bü­tün di­gər in­san­lar­la meh­ri­ban və əda­lət­li dav­ran­mağa, zəif­ləri və gü­nah­sız­ları qo­­ru­­mağa və yer üzün­də fitnə-fə­sa­­dın qar­­şı­sını al­mağa borc­lu və mə­sul­dur. Fitnə-fə­sad yer üzün­də in­san­la­rın əmin-aman­­lı­­ğı­­nı və ra­hat­­lı­ğını, sül­hü po­zan hər cür anar­xiya və ter­ror ha­lı­dır. Bir ayədə də bu­yu­ru­lur ki, “Al­lah fitnə-fə­sadı sev­­məz!”. (Əl-Bəqərə, 205)

Bir in­sa­nın gü­nah­sız yerə öl­dü­rül­məsi isə ən bö­yük fitnə-fə­sad nü­mu­nə­lə­rin­dən bi­ri­dir. Al­lah Qu­ran­da bu və­ziy­yəti belə açıq­la­yır:

Al­lah taa­la bu­yur­muş­dur:

“Kim bir kimsəni öldürməmiş və yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiş bir şəxsi öldürsə, o, bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kəs belə bir kim­səni diriltsə (ölüm­dən qurtarsa), o, bütün insanları dirilt­miş kimi olur”. (Əl-Maidə, 32)

Göründüyü kimi, tək bir insanı belə, “bir kimsəni öldür­məmiş və yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiş” bir in­sanı belə öldürən bir adam bütün insanları öldürmüş qədər böyük bir günah qazanır. Bu halda terrorçuların törətdiyi cina­yətin, soyqırımının və indi gündəmdə olan ifadə ilə desək, “intihar hücum­ları”nın nə qədər böyük bir günah olması aydın görü­nür. Allah terror­çuluğun bu əzazilliyinin axirətdəki “mükafatı”­nın nə olacağını belə bildirir:

Al­lah taa­la bu­yur­muş­dur:

«Cəza ancaq insanlara zülm edənlərə, yer üzün­də fitnə-fəsad törədənlərə verilər. Məhz belələrini şiddətli əzab gözləyir!». (Şura, 42)

Bü­tün bun­lar gös­tə­rir ki, gü­nah­sız in­san­­lara qar­­şı ter­ror əməl­ləri ha­zır­la­maq və on­ları hə­yata ke­çir­­mək İs­lama ta­ma­milə zidd bir iş­dir və heç bir mü­səl­­man belə bir gü­nah edə bil­məz. Ək­sinə, mü­səl­man­­lar bu gün belə gü­nah iş tu­tan in­san­la­rın qar­şı­sını al­maq­la Yer üzün­dəki fitnə-fə­sadı ara­dan qal­dır­ma­­ğa və bü­tün in­san­lara ra­hat­lıq və əmin-aman­lıq gə­tir­­məyə görə mə­su­liy­­yət da­şı­yır­lar. Mü­səl­­man­çı­lıq ter­ror­la bir yer­də ola, hət­ta bir­gə tə­səv­vür edilə bil­məz, ək­sinə, İs­lam ter­ro­run qar­şı­sın­dakı ən bö­yük maneə və ter­ror prob­­le­­mi­nin çö­zül­məsi yo­lu­dur”. ((Mənbə: Yaşar Qurbanov, “İslam Dini Terrorun Əleyhinədir”, Bakı, 2006-cı il, s. 12-14, fəslin adı: İslam Sülh Dinidir. Əsər http://www.islamevi.az saytından şəxsən müəllifdən və saytın idarə heyətindən icazə alınmaqla götürülmüşdür.))

QEYD: Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq saytımızın aşağıdakı bölmələrinə də baxın:

İslamda Terror Yoxdur

İntihar Hücumları

İntihar Aktları

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.