Qadının səfəri – II
Müsəlmanlar > Fitvalar > Məhrəm-naməhrəm > Qadının səfəri Tarix: 01 Temmuz 2009 Tövsiyə et Çap et
Sual: Qadınlar hansı şəraitdə tək başlarına yola çıxa bilərlər? Bu məsələni dini cəhətdən necə qiymətləndirmək olar?

Cavab: Yaxşı olar ki, bu məsələni səyahət və yol təhlükəsizliyi baxımından təhlil edək:

A) SƏFƏR

Allah Təala bəzi səbəblərə görə səfərə çıxmağı əmr edir. Bunları aşağıda verilən başlıqlar altında təhlil etmək mümkündür:

1) Mədəniyyət məqsədli səfər və yaxud turistik səyahət

“Yer üzündə gəzib dolaşsalar, olmaz? Bu vaxt onlarda ağıllanmaqlarına kömək edən ürəklər və eşitməklərinə yarayan qulaqlar olur. Gözlər kor olmur, amma sinələrdəki ürəklər həqiqətən də, korlaşır” (Həcc, 22/46).

2) Elmi və tədqiqat məqsədi daşıyan səfər

“De ki, yer üzündə gəzib dolanın; görün ki, Allah yaratmağa necə başlayıb. Sonra O, başqa bir quruluş formalaşdıracaqdır. Allah hər şeyə bir ölçü qoyur” (Ənkəbut, 29/20).

3) Dinlərin tarixi ilə əlaqədar səfərə getmək

“Hər ümmətin içərisindən əlbəttə ki, elçilər çıxartdıq. (Onlara): “Allaha ibadət edin, zorbalardan uzaq durun”, – dedik. Allah onların bir hissəsini yola gəlmiş hesab etdi, bir hissəsi də azğın hesab olunmağa layiq oldu. Yer üzündə dolaşıb görün ki, yalana qurşananların aqibəti necə oldu!” (Nəhl, 16/36).

4) İbadət məqsədilə səfərə çıxmaq

Həcc ibadəti ilə əlaqədar olaraq Allah belə buyurur:

“Yoluna gücü çatan hər kəsin Beytullahı (Allahın evini) həcc etməyi Allahın insanlar üzərində haqqıdır” (Ali-İmran, 3/97)

Yoluna gücü çatan ifadəsi həm yol təhlükəsizliyini, həm səhhəti, həm də maddi imkanı əhatə edir. İbadət şəxsi olduğuna görə kimin gücü çatarsa, Həccə o gedər.

B) YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Aşağıdakı Quran ayələri bizə yola çıxan insanın ən çox ülfətə, yəni, qida və təhlükəsizliyə ehtiyac duyduğunu göstərir:

“Qureyşlilər ülfət gördükləri,

Ülfəti yay və qış səfərlərində gördükləri üçün,

Bu beytin (Kəbə-nin) Rəbbinə ibadət etsinlər.

Onları aclıqdan toxluğa, qorxudan əmin-amanlığa qovuşduran Rəbbinə” (Qureyş surəsi).

Ülfət sözü bir şeyi bir şeyə qatmaq,1 sayı minədək saymaq və ünsiyyət, yəni, nigaran olmamaq2 mənaları daşıyır.

Səfər kimi tərcümə olunan söz rihlə sözüdür. Rihlə yoldakı yeriyiş3 və yükü yükləyib yola çıxmaq4 mənaları verir. Axırıncı ayəyə əsasən ülfət lazımi qidaya və təhlükəsizliyə malik olmaq deməkdir.

Bu ayə də diqqəti yoldakı (səfər) təhlükəsizliyə cəlb edir:

“Onlara bolluq və bərəkət verdiyimiz ölkələr arasında ard-arda düzülmüş yaşayış yerləri təşkil etmiş və yola çıxmağı münasib hala gətirmişdik.5

“Buralarda gecə-gündüz əmin-amanlıq içərisində gedin, gəlin”, – demişdik” (Səbə, 34/18).

Ayələrdə qadınla kişini bir-birindən ayırmağa dair bir şey yoxdur. Səfərdə olarkən ərzaq və təhlükəsizlik hamının ehtiyacı olan şeylərdir. Yola çıxmamışdan əvvəl ərzaq tədarükü görülə bilər. Amma təhlükəsizliyin təmin edilməsi başqa səbəblərdən asılıdır.

Qadının təhlükəsizliyə olan ehtiyacı kişinin ehtiyacından çoxdur. Onların yanlarında məhrəmi olmadan yola çıxmağını qadağan edən hədislərə bütövlükdə baxıldığı zaman dərhal başa düşülür ki, burada əsas vurğu təhlükəsizlik məsələsinin üzərindədir. Çünki bəzi hədislər qadının bir gün-bir gecə, iki gün-iki gecə və ya üç gün-üç gecə çəkən bir səfərə, bəziləri də heç vaxtdan bəhs etmədən hər növ səfərə məhrəmsiz çıxmasını qadağan edir.

Digər tərəfdən peyğəmbərimiz (s. a. v.) müjdə verib ki, bir vaxt gələcək, qadınlar yanlarında məhrəm olmadan səfərə (səyahət, yol) çıxa biləcəklər. Həmin məsələ ilə əlaqədar hədislər belədir:

1) Qadının bir gün-bir gecəlik yola məhrəmsiz getməyini qadağan edən hədis:

Əbu Hureyrə (r. a.) nəql edir: Rəsulullah (s. a. v.) buyurdu:

“Allaha və axirət gününə inanan bir qadına bir gecə və bir gündüz davam edən bir məsafəyə yanında məhrəmi olmadan getməsi halal deyil”.6

2) Qadının iki gecə-gündüzlük səfərə məhrəmsiz olaraq çıxmağını qadağan edən hədis:

Əbu Səid Əl-Xudridən (r. a.): Mən həzrəti peyğəmbərdən şey eşitdim: “Yanında əri, yaxud da məhrəmi olmayan qadın iki günlük məsafəyə getməsin”.7

3) Qadının üç gecə-gündüzlük səfərə məhrəmsiz olaraq çıxmağını qadağan edən hədis:

Abdulla ibn Ömərdən (r. a.): Peyğəmbər (s. a. v.): “Bir qadın yanında özünə kəbin düşməyən bir məhrəmi olmadan üç günlük səyahətə çıxa bilməz”, – deyə buyurmuşdur.8

4) Qadının hər növ (hər hansı bir) səfərə məhrəmsiz olaraq getməsini qadağan edən hədislər:

Abdulla ibn Abbasdan (r. a.): Peyğəmbər (s. a. v.): “Heç bir qadın yanında bir məhrəmi olmadıqca yola çıxmasın, qadının yanında məhrəmi olmadıqca yanına heç bir kişi girməsin”, – deyə buyurdu.

Peyğəmbərin bu xəbərdarlığının üstündən əshabələrdən biri belə dedi:

“Ya Rəsuləllah! Mən bu əsgərlərin arasında döyüşə çıxmaq istəyirəm. Halbuki, mənim xanımım Həccə getmək istəyir. Nə buyurursunuz?”.

Rəsulullah: “Sən də öz xanımınla birlikdə get”, – dedi.9

5) Qadının məhrəmsiz olaraq səyahət edəcəyinə dair verilən müjdə:

Ədiyy bin Hatim (r. a.) belə nəql edir: Mən peyğəmbərin yanında idim. Bu dəm bir adam gəlib ona kasıblıqdan şikayət etdi. Sonra başqa bir nəfər gəlib peyğəmbərə yol kəsilməsindən giley-güzar etdi. Peyğəmbər (s. a. v.) soruşdu:

“Ədiyy! Sən Hirə şəhərini görmüsənmi?”.

Mən: “Xeyr, görməmişəm, lakin ora haqqında məlumatım var. Bu barədə mənə danışıblar”, – deyə cavab verdim.

Peyğəmbərimiz (s. a. v.): “Əgər sənin ömrün vəfa etsə (yaşasan), hövdəc (qadınların minməyi üçün dəvənin belinə qoyulan kiçik kəcavə, təxti-rəvan) içində səfər edən qadının Hirədən yola çıxıb Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan ta Kəbəni təvaf edəcəyini görəcəksən”, – dedi.

Mən buna təəccübləndim və öz-özümə: “Əyalətlərdə fitnə-fəsad atəşini yandırmış o Tayy qəbiləsinin yolkəsənləri harada qalacaq ki, (qadın tək başına səfərə çıxacaq?)”, – dedim.

Ədiyy sözlərinə belə davam etdi: “Mən Hirədən kəcavə içərisində yola çıxıb Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan nəhayət ki, Kəbəni təvaf edən qadını gördüm”.10

Hirə şəhəri indiki İraqın Nəcəf əyalətində bir qəza mərkəzi olub Kufə şəhərinin 5 km cənubunda və Kufə ilə Havernak arasında olan Kinidrə təpəsinin cənub-şərqində, Fərat çayı kənarında yerləşən geniş bir düzənlikdə qurulub.11

6) Qadınların səfərə çıxması məsələsində əshabələrin tutumu (o dövrdəki təcrübə):

Ömər ibn Xəttab (r. a.) getdiyi axırıncı Həcc vaxtı peyğəmbərin xanımlarına icazə vermiş və onlarla birlikdə Osman ibn Əffan və Əbdürrəhman ibn Əvfi göndərmişdir.12

Məlumdur ki, bu iki əshabə həmin qadınların məhrəmi deyil.

NƏTİCƏ

Yuxarıdakı ayə və hədislər açıq-aydın göstərir ki, təhlükəsizlik təmin edildiyi təqdirdə məhrəmsiz bir qadın istər işinə görə, məsələn, ezamiyyət üçün, istər gəzmək-görmək və ya ibadət məqsədi ilə olsun, tək başına və yaxud qadınlardan ibarət olan bir qrupla birlikdə yola çıxa bilər.

Müəllif: Abdulaziz Bayındır (İlahiyyat elmləri doktoru, professor)

İstanbul Universiteti, İlahiyyat fakültəsi, Türkiyə.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.


 1. انضمام الشيء إلى الشيء Məqayisu-l-Lüğə. []
 2. Lisanul-Ərəb lüğəti. []
 3. يدلُّ على مُضيٍّ في سفَر []
 4. Əs-Sihah. []
 5. Ayədəki قَدَّرْنَا sözünün məsdəri olan təqdir (التقدير) güc vermək mənasındadır. Rağib Əl-İsfahani Allahın varlıqlarla əlaqədar təqdirinin iki məna verdiyini deyir. Biri güc verməsi, digəri isə gəldiyi qərara əsasən varlıqları müəyyən bir ölçü və qəlibə görə formalaşdırmasıdır. Ayədəki قَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ifadəsinə və yola çıxmağa münasib hala gətirmək mənası verməyimizin səbəbi də budur. []
 6. Buxari, Təqsiru-s-Səlat, 4; Müslim, Həcc, 419, 422 (1339); Muvatta, İstizan, 37; Əbu Davud, Mənasik, 2; Tirmizi, Rəda, 15. []
 7. Buxari, Muhsar, 37; Müslim, Həcc, 415, 416 (827). []
 8. Buxari, Təqsiru-s-Səlat, 4; Müslim, 413 (1338). []
 9. Buxari, Muhsar, 424 (1341). []
 10. Buxari, Mənaqib, 25. []
 11. Hüseyin Ali Əd-Dəquqi, “Hire”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XVIII cild, s. 122. []
 12. Buxari, Muhsar, 37. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.604 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.457 dəfə oxundu
2 Qadınlar corabsız namaz qıla bilərmi? 30.09.16 2.720 dəfə oxundu
3 Cəhənnəm əhlinin çoxu qadınlardır? 29.01.16 1.510 dəfə oxundu
4 Dövlət qadınların niqabla imtahana girmələrinə mane ola bilərmi? 19.12.16 865 dəfə oxundu
5 Qadınların yad kişilərlə bir arada yemək yeməsi haramdırmı? 28.10.15 1.621 dəfə oxundu
6 Boşanmış qadınlar ərlərindən nafaqa/aliment almağı sürdürməlidir? 16.01.17 790 dəfə oxundu
7 Aybaşı halında olan qadın Quran oxuya bilər? 08.01.15 6.108 dəfə oxundu
8 Birdən artıq evliliyə xüsusi hallarda icazə verilir? 18.01.17 1.122 dəfə oxundu
9 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.966 dəfə oxundu
10 Rəsulullah əleyhissəlamın neçə zövcəsi var idi? 30.01.17 1.248 dəfə oxundu
11 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.978 dəfə oxundu
12 Qadından hakim ola bilər? 01.02.17 717 dəfə oxundu
13 İddə nə deməkdir? 30.12.10 5.397 dəfə oxundu
14 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.661 dəfə oxundu
15 Bir qadının yad kişiylə əl-ələ görüşməsi caizdirmi? 04.03.16 2.955 dəfə oxundu
16 Qadın və kişinin qarışıq halda tavaf etməklərində bir qəbahət varmı? 05.07.17 584 dəfə oxundu
17 Dəstəmaz alanda hicabın üstündən məsh çəkə bilərik? 10.02.16 2.019 dəfə oxundu
18 Zina Yusif əleyhissəlama xoş görülmüşdü? 04.09.17 470 dəfə oxundu
19 Qadının saçı namazda görünərsə, namazı batıl olur? 06.05.16 2.744 dəfə oxundu
20 İslamda abort etdirmək varmı? 13.10.17 3.632 dəfə oxundu
21 İslama görə qadının boşanma haqqı varmı? 14.12.15 2.378 dəfə oxundu
22 Qızla oğlan dostluğuna necə baxırsız? 24.12.18 657 dəfə oxundu
23 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.615 dəfə oxundu
24 Qadının səfəri – I 29.06.09 2.663 dəfə oxundu
25 “Ayədə var!”- deyərək arvadını döyən kişinin hökmü nədir? 25.12.15 1.200 dəfə oxundu
26 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.295 dəfə oxundu
27 Qadının kişidən, kişinin də qadından dərs öyrənməsi caizdirmi? 19.12.15 1.133 dəfə oxundu
28 Qadının səfəri – II 01.07.09 2.604 dəfə oxundu
29 Ər, arvadını anası ilə eyni evdə oturmağa məcbur edə bilərmi? 22.01.16 1.921 dəfə oxundu
30 İslam qadın haqlarını qoruyurmu? 23.03.16 1.078 dəfə oxundu
31 Bir qadın ərinin dayısı ya da əmisinin yanında başıaçıq dayana bilər? 14.03.16 2.268 dəfə oxundu