Qadının səfəri – II
Müsəlmanlar > Fitvalar > Məhrəm-naməhrəm > Qadının səfəri Tarix: 01 Temmuz 2009 Tövsiyə et Çap et
Sual: Qadınlar hansı şəraitdə tək başlarına yola çıxa bilərlər? Bu məsələni dini cəhətdən necə qiymətləndirmək olar?

Cavab: Yaxşı olar ki, bu məsələni səyahət və yol təhlükəsizliyi baxımından təhlil edək:

A) SƏFƏR

Allah Təala bəzi səbəblərə görə səfərə çıxmağı əmr edir. Bunları aşağıda verilən başlıqlar altında təhlil etmək mümkündür:

1) Mədəniyyət məqsədli səfər və yaxud turistik səyahət

“Yer üzündə gəzib dolaşsalar, olmaz? Bu vaxt onlarda ağıllanmaqlarına kömək edən ürəklər və eşitməklərinə yarayan qulaqlar olur. Gözlər kor olmur, amma sinələrdəki ürəklər həqiqətən də, korlaşır” (Həcc, 22/46).

2) Elmi və tədqiqat məqsədi daşıyan səfər

“De ki, yer üzündə gəzib dolanın; görün ki, Allah yaratmağa necə başlayıb. Sonra O, başqa bir quruluş formalaşdıracaqdır. Allah hər şeyə bir ölçü qoyur” (Ənkəbut, 29/20).

3) Dinlərin tarixi ilə əlaqədar səfərə getmək

“Hər ümmətin içərisindən əlbəttə ki, elçilər çıxartdıq. (Onlara): “Allaha ibadət edin, zorbalardan uzaq durun”, – dedik. Allah onların bir hissəsini yola gəlmiş hesab etdi, bir hissəsi də azğın hesab olunmağa layiq oldu. Yer üzündə dolaşıb görün ki, yalana qurşananların aqibəti necə oldu!” (Nəhl, 16/36).

4) İbadət məqsədilə səfərə çıxmaq

Həcc ibadəti ilə əlaqədar olaraq Allah belə buyurur:

“Yoluna gücü çatan hər kəsin Beytullahı (Allahın evini) həcc etməyi Allahın insanlar üzərində haqqıdır” (Ali-İmran, 3/97)

Yoluna gücü çatan ifadəsi həm yol təhlükəsizliyini, həm səhhəti, həm də maddi imkanı əhatə edir. İbadət şəxsi olduğuna görə kimin gücü çatarsa, Həccə o gedər.

B) YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Aşağıdakı Quran ayələri bizə yola çıxan insanın ən çox ülfətə, yəni, qida və təhlükəsizliyə ehtiyac duyduğunu göstərir:

“Qureyşlilər ülfət gördükləri,

Ülfəti yay və qış səfərlərində gördükləri üçün,

Bu beytin (Kəbə-nin) Rəbbinə ibadət etsinlər.

Onları aclıqdan toxluğa, qorxudan əmin-amanlığa qovuşduran Rəbbinə” (Qureyş surəsi).

Ülfət sözü bir şeyi bir şeyə qatmaq,1 sayı minədək saymaq və ünsiyyət, yəni, nigaran olmamaq2 mənaları daşıyır.

Səfər kimi tərcümə olunan söz rihlə sözüdür. Rihlə yoldakı yeriyiş3 və yükü yükləyib yola çıxmaq4 mənaları verir. Axırıncı ayəyə əsasən ülfət lazımi qidaya və təhlükəsizliyə malik olmaq deməkdir.

Bu ayə də diqqəti yoldakı (səfər) təhlükəsizliyə cəlb edir:

“Onlara bolluq və bərəkət verdiyimiz ölkələr arasında ard-arda düzülmüş yaşayış yerləri təşkil etmiş və yola çıxmağı münasib hala gətirmişdik.5

“Buralarda gecə-gündüz əmin-amanlıq içərisində gedin, gəlin”, – demişdik” (Səbə, 34/18).

Ayələrdə qadınla kişini bir-birindən ayırmağa dair bir şey yoxdur. Səfərdə olarkən ərzaq və təhlükəsizlik hamının ehtiyacı olan şeylərdir. Yola çıxmamışdan əvvəl ərzaq tədarükü görülə bilər. Amma təhlükəsizliyin təmin edilməsi başqa səbəblərdən asılıdır.

Qadının təhlükəsizliyə olan ehtiyacı kişinin ehtiyacından çoxdur. Onların yanlarında məhrəmi olmadan yola çıxmağını qadağan edən hədislərə bütövlükdə baxıldığı zaman dərhal başa düşülür ki, burada əsas vurğu təhlükəsizlik məsələsinin üzərindədir. Çünki bəzi hədislər qadının bir gün-bir gecə, iki gün-iki gecə və ya üç gün-üç gecə çəkən bir səfərə, bəziləri də heç vaxtdan bəhs etmədən hər növ səfərə məhrəmsiz çıxmasını qadağan edir.

Digər tərəfdən peyğəmbərimiz (s. a. v.) müjdə verib ki, bir vaxt gələcək, qadınlar yanlarında məhrəm olmadan səfərə (səyahət, yol) çıxa biləcəklər. Həmin məsələ ilə əlaqədar hədislər belədir:

1) Qadının bir gün-bir gecəlik yola məhrəmsiz getməyini qadağan edən hədis:

Əbu Hureyrə (r. a.) nəql edir: Rəsulullah (s. a. v.) buyurdu:

“Allaha və axirət gününə inanan bir qadına bir gecə və bir gündüz davam edən bir məsafəyə yanında məhrəmi olmadan getməsi halal deyil”.6

2) Qadının iki gecə-gündüzlük səfərə məhrəmsiz olaraq çıxmağını qadağan edən hədis:

Əbu Səid Əl-Xudridən (r. a.): Mən həzrəti peyğəmbərdən şey eşitdim: “Yanında əri, yaxud da məhrəmi olmayan qadın iki günlük məsafəyə getməsin”.7

3) Qadının üç gecə-gündüzlük səfərə məhrəmsiz olaraq çıxmağını qadağan edən hədis:

Abdulla ibn Ömərdən (r. a.): Peyğəmbər (s. a. v.): “Bir qadın yanında özünə kəbin düşməyən bir məhrəmi olmadan üç günlük səyahətə çıxa bilməz”, – deyə buyurmuşdur.8

4) Qadının hər növ (hər hansı bir) səfərə məhrəmsiz olaraq getməsini qadağan edən hədislər:

Abdulla ibn Abbasdan (r. a.): Peyğəmbər (s. a. v.): “Heç bir qadın yanında bir məhrəmi olmadıqca yola çıxmasın, qadının yanında məhrəmi olmadıqca yanına heç bir kişi girməsin”, – deyə buyurdu.

Peyğəmbərin bu xəbərdarlığının üstündən əshabələrdən biri belə dedi:

“Ya Rəsuləllah! Mən bu əsgərlərin arasında döyüşə çıxmaq istəyirəm. Halbuki, mənim xanımım Həccə getmək istəyir. Nə buyurursunuz?”.

Rəsulullah: “Sən də öz xanımınla birlikdə get”, – dedi.9

5) Qadının məhrəmsiz olaraq səyahət edəcəyinə dair verilən müjdə:

Ədiyy bin Hatim (r. a.) belə nəql edir: Mən peyğəmbərin yanında idim. Bu dəm bir adam gəlib ona kasıblıqdan şikayət etdi. Sonra başqa bir nəfər gəlib peyğəmbərə yol kəsilməsindən giley-güzar etdi. Peyğəmbər (s. a. v.) soruşdu:

“Ədiyy! Sən Hirə şəhərini görmüsənmi?”.

Mən: “Xeyr, görməmişəm, lakin ora haqqında məlumatım var. Bu barədə mənə danışıblar”, – deyə cavab verdim.

Peyğəmbərimiz (s. a. v.): “Əgər sənin ömrün vəfa etsə (yaşasan), hövdəc (qadınların minməyi üçün dəvənin belinə qoyulan kiçik kəcavə, təxti-rəvan) içində səfər edən qadının Hirədən yola çıxıb Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan ta Kəbəni təvaf edəcəyini görəcəksən”, – dedi.

Mən buna təəccübləndim və öz-özümə: “Əyalətlərdə fitnə-fəsad atəşini yandırmış o Tayy qəbiləsinin yolkəsənləri harada qalacaq ki, (qadın tək başına səfərə çıxacaq?)”, – dedim.

Ədiyy sözlərinə belə davam etdi: “Mən Hirədən kəcavə içərisində yola çıxıb Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan nəhayət ki, Kəbəni təvaf edən qadını gördüm”.10

Hirə şəhəri indiki İraqın Nəcəf əyalətində bir qəza mərkəzi olub Kufə şəhərinin 5 km cənubunda və Kufə ilə Havernak arasında olan Kinidrə təpəsinin cənub-şərqində, Fərat çayı kənarında yerləşən geniş bir düzənlikdə qurulub.11

6) Qadınların səfərə çıxması məsələsində əshabələrin tutumu (o dövrdəki təcrübə):

Ömər ibn Xəttab (r. a.) getdiyi axırıncı Həcc vaxtı peyğəmbərin xanımlarına icazə vermiş və onlarla birlikdə Osman ibn Əffan və Əbdürrəhman ibn Əvfi göndərmişdir.12

Məlumdur ki, bu iki əshabə həmin qadınların məhrəmi deyil.

NƏTİCƏ

Yuxarıdakı ayə və hədislər açıq-aydın göstərir ki, təhlükəsizlik təmin edildiyi təqdirdə məhrəmsiz bir qadın istər işinə görə, məsələn, ezamiyyət üçün, istər gəzmək-görmək və ya ibadət məqsədi ilə olsun, tək başına və yaxud qadınlardan ibarət olan bir qrupla birlikdə yola çıxa bilər.

Müəllif: Abdulaziz Bayındır (İlahiyyat elmləri doktoru, professor)

İstanbul Universiteti, İlahiyyat fakültəsi, Türkiyə.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.


 1. انضمام الشيء إلى الشيء Məqayisu-l-Lüğə. []
 2. Lisanul-Ərəb lüğəti. []
 3. يدلُّ على مُضيٍّ في سفَر []
 4. Əs-Sihah. []
 5. Ayədəki قَدَّرْنَا sözünün məsdəri olan təqdir (التقدير) güc vermək mənasındadır. Rağib Əl-İsfahani Allahın varlıqlarla əlaqədar təqdirinin iki məna verdiyini deyir. Biri güc verməsi, digəri isə gəldiyi qərara əsasən varlıqları müəyyən bir ölçü və qəlibə görə formalaşdırmasıdır. Ayədəki قَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ifadəsinə və yola çıxmağa münasib hala gətirmək mənası verməyimizin səbəbi də budur. []
 6. Buxari, Təqsiru-s-Səlat, 4; Müslim, Həcc, 419, 422 (1339); Muvatta, İstizan, 37; Əbu Davud, Mənasik, 2; Tirmizi, Rəda, 15. []
 7. Buxari, Muhsar, 37; Müslim, Həcc, 415, 416 (827). []
 8. Buxari, Təqsiru-s-Səlat, 4; Müslim, 413 (1338). []
 9. Buxari, Muhsar, 424 (1341). []
 10. Buxari, Mənaqib, 25. []
 11. Hüseyin Ali Əd-Dəquqi, “Hire”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XVIII cild, s. 122. []
 12. Buxari, Muhsar, 37. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.616 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 İslam qadın haqlarını qoruyurmu? 23.03.16 1.078 dəfə oxundu
2 Bir qadın ərinin dayısı ya da əmisinin yanında başıaçıq dayana bilər? 14.03.16 2.300 dəfə oxundu
3 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.634 dəfə oxundu
4 Qadınlar corabsız namaz qıla bilərmi? 30.09.16 2.839 dəfə oxundu
5 Cəhənnəm əhlinin çoxu qadınlardır? 29.01.16 1.525 dəfə oxundu
6 Dövlət qadınların niqabla imtahana girmələrinə mane ola bilərmi? 19.12.16 932 dəfə oxundu
7 Qadınların yad kişilərlə bir arada yemək yeməsi haramdırmı? 28.10.15 1.631 dəfə oxundu
8 Boşanmış qadınlar ərlərindən nafaqa/aliment almağı sürdürməlidir? 16.01.17 795 dəfə oxundu
9 Aybaşı halında olan qadın Quran oxuya bilər? 08.01.15 6.297 dəfə oxundu
10 Birdən artıq evliliyə xüsusi hallarda icazə verilir? 18.01.17 1.156 dəfə oxundu
11 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.005 dəfə oxundu
12 Rəsulullah əleyhissəlamın neçə zövcəsi var idi? 30.01.17 1.278 dəfə oxundu
13 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.996 dəfə oxundu
14 Qadından hakim ola bilər? 01.02.17 723 dəfə oxundu
15 İddə nə deməkdir? 30.12.10 5.471 dəfə oxundu
16 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.785 dəfə oxundu
17 Bir qadının yad kişiylə əl-ələ görüşməsi caizdirmi? 04.03.16 3.010 dəfə oxundu
18 Qadın və kişinin qarışıq halda tavaf etməklərində bir qəbahət varmı? 05.07.17 600 dəfə oxundu
19 Dəstəmaz alanda hicabın üstündən məsh çəkə bilərik? 10.02.16 2.044 dəfə oxundu
20 Zina Yusif əleyhissəlama xoş görülmüşdü? 04.09.17 495 dəfə oxundu
21 Qadının saçı namazda görünərsə, namazı batıl olur? 06.05.16 2.796 dəfə oxundu
22 İslamda abort etdirmək varmı? 13.10.17 3.963 dəfə oxundu
23 İslama görə qadının boşanma haqqı varmı? 14.12.15 2.475 dəfə oxundu
24 Qızla oğlan dostluğuna necə baxırsız? 24.12.18 741 dəfə oxundu
25 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.653 dəfə oxundu
26 Qadının səfəri – I 29.06.09 2.673 dəfə oxundu
27 “Ayədə var!”- deyərək arvadını döyən kişinin hökmü nədir? 25.12.15 1.219 dəfə oxundu
28 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.473 dəfə oxundu
29 Qadının kişidən, kişinin də qadından dərs öyrənməsi caizdirmi? 19.12.15 1.148 dəfə oxundu
30 Qadının səfəri – II 01.07.09 2.616 dəfə oxundu
31 Ər, arvadını anası ilə eyni evdə oturmağa məcbur edə bilərmi? 22.01.16 1.977 dəfə oxundu