Müsəlmanlar
Katolik xristianlıqda keşiş və keşişlik

Katolik xristianlıqda keşiş və keşişlik

Sual: Katolik əqidəsinə əsasən keşiş kimdir? Keşişliyin mənbəyi nədir? Keşişin nə kimi səlahiyyətləri var?

Cavab: Ra­hib və ya ka­hin ad­lan­dı­rı­lan ke­şiş­lər ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, “Al­lah­la bağ­lı mövzularda in­san­la­rı təm­sil et­mək üçün tə­yin olu­nur­lar ((İb­ra­ni­lə­rə mək­tub, 5/1.)) və yepiskop­la­rın rəh­bər­li­yi al­tın­da olan Ye­pis­kop­luq bölgəsində və­zi­fə­lə­ri­ni ye­ri­nə ye­ti­rir­lər. ((Mənbə: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraf 877. Bu əsər Papa 14-cü Luinin (yepiskop II Jan Paul-un) əmri ilə 1986-cı ildə kardinal Jozef Ratzingerin sədrliyi ilə qurulan və 12 üzvdən təşkil edilən bir heyətin 6 illik əməyi nəticəsində meydana gətirilib. Bu prinsiplər Vatikan kilsəsi tərəfindən qəbul edilmiş təlimatları əhatə edir. Türk dilinə tərcüməsini Dominik Pamir hazırlamış və 15 avqust 2000-ci ildə İstanbul şəhərində Türkiyə yepiskoplar konfransı tərəfindən nəşr edilmişdir.))

Ke­şiş­li­yin mən­bə­yi şəx­sən Mə­si­hin özüdür. Ke­şiş­li­yi o qur­du, ona sə­la­hiy­yət, mis­si­ya, is­ti­qa­mət və güc ver­di. ((Eyni əsər, paraqraf 878.))

Beləliklə, ke­şiş şəx­si sə­la­hiy­yə­ti ilə in­san­la­ra: “Sə­ni Ata­nın adın­dan vəf­tiz edi­rəm, sə­ni ba­ğış­la­yı­ram”, – de­yə bi­lər.

Qri­qo­riy gənc bir ke­şiş olarkən be­lə yaz­mış­dı: “Ke­şiş hə­qi­qə­tin mü­da­fiə­çi­si­dir. Mə­lək­lər­lə bir­lik­də ayaq üstdə da­ya­nır, baş mə­lək­lər­lə bir­lik­də şü­kür edir, meh­rab üzə­rin­də qur­ban­lar təq­dim edir. Həm­çi­nin Mə­si­hin ra­hib­li­yi­nə qo­şu­lur, ya­ra­dı­la­nı ye­ni­dən for­ma­laş­dı­rır, yaradıla­nı ­Tan­rı su­rə­ti­nə ye­ni­dən qo­vuş­du­rur, o bi­ri dün­ya üçün ya­ra­dı­la­nı ye­ni­dən ya­ra­dır, ən əsa­sı isə özü tanrılaşdığı ki­mi tanrılaşdırır da”. ((Paraqraf 1589.))

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.