Müsəlmanlar
Katolik xristian əqidəsində qeyb məsələsi

Katolik xristian əqidəsində qeyb məsələsi

Sual: Katolik xristianlar qeyb məsələsinə necə yanaşırlar?

Cavab: Ka­to­lik­lər Mə­si­h İsaya və Mü­qəd­dəs Ru­ha Tan­rı de­yir­lər. On­la­rın fik­rin­cə, yepiskopluq mər­hə­lə­sin­də olan in­san Mə­si­hin ye­ri­nə ke­çir və onun və­zi­fə­si­ni öz üzə­ri­nə götürür. Be­lə bir şəx­sin qey­bi bil­di­yi­nə ta­ma­mi­lə bir inam var. Ke­şiş­lər isə ye­pis­kop­la­rın kömək­çi­lə­ri­dir­lər. On­lar da qey­bi bi­lir­lər. Ka­to­lik­lə­rin bu möv­zu ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri belədir:

“Mə­si­h İsanın hə­va­ri­lə­ri­nə əma­nət et­di­yi mis­si­ya­nı Kil­sə Ruhbanlıq sir­ri ilə da­vam et­di­rir. Ye­pis­kop­luq ruhbanlıq sir­ri­nin ən yük­sək də­rə­cə­si­dir. Ye­pis­kop­luq mər­hə­lə­sinə çıxan şəxs üstün və açıq şə­kil­də rəbb, ço­ban və ra­hib olan Mə­si­hin ye­ri­nə ke­çir və onun və­zi­fə­si­ni öz üzə­ri­nə gö­tü­rür. Ona ve­ri­lən mü­qəd­dəs ruh sa­yə­sin­də ye­pis­kop­lar mə­nə­vi kral­lıq, ço­ban­lıq və pey­ğəm­bər­lik sə­la­hiy­yət­lə­ri­nə ma­lik olur­lar. ((MƏNBƏ: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraflar 1536, 1555.)) Ye­pis­kop­la­rın kö­mək­çi­lə­ri olan ke­şiş­lər Mə­si­hin əma­nət et­di­yi və­zi­fə­ni hə­ya­ta ke­çir­mə­yə ça­lı­şır­lar. ((Eyni mənbə, paraqraf 1558.)) Mü­qəd­dəs ru­hun xü­su­si lüt­fü nə­ti­cə­sin­də ruhbanlıq sir­rin­dən agah olan in­san ra­hib, müəl­lim və ço­ban ki­mi tama­mi­lə Mə­si­h İsaya bən­zə­yir.” ((Eyni mənbə, paraqraf, 1586.))

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.