Müsəlmanlar
Katolik xristian əqidəsində şəfaət məsələsi

Katolik xristian əqidəsində şəfaət məsələsi

Sual: Katolik əqidəsində şəfaət barədə nə deyilir?

Cavab: Ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, şə­faət İsa­nın dua­sı­na uy­ğun olan is­tək dua­sı­dır. ((«Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», par. 2634.)) On­lar şə­faət əvə­zi­nə “xi­las­kar­lıq” sö­zün­dən is­ti­fa­də edir­lər. Ka­to­lik­lə­rə görə, “Mə­sih İ­sa Ata­nın ya­nın­da xris­tianların və­kil­li­yi­ni edir, on­la­rın le­hi­nə va­si­tə­çi­lik et­mək üçün dai­ma can­lı­dır. Hər za­man Al­la­hın hü­zu­run­da hazır da­ya­nır. ((Eyni mənbə, par. 519.)) Onun va­si­tə­si ilə Al­la­ha ya­xın­la­şan­la­rı ta­ma­mi­lə xi­las et­mə­yə qa­dir­dir.” ((Eyni əsər, par. 2634.))

“Mü­qəd­dəs Ruh ol­ma­dan Tan­rı­nın Oğ­lu­nu gör­mək müm­kün de­yil­dir. Oğul ol­ma­dan da heç kim ata­ya ya­xın­la­şa bil­məz. Çün­ki Ata­nı qə­bul et­mək Oğu­lu qə­bul et­mək­dir. Tan­rı­nın oğ­lu­nu tanımaq da Mü­qəd­dəs Ruh va­si­tə­si ilə müm­kün­dür”. ((Eyni mənbə, par. 683.))

“Mər­yəm Ana və­kil və kö­mək­çi­dir. “Mər­yəm ana­nın ana­lı­ğı so­na çat­ma­mış­dır. Tək­rar­la­nan va­si­tə­çi­li­yi ilə dai­ma ni­cat bəxş edən ər­mə­ğan­la­rı­nı zəmanət altına almağı da­vam e­di­r”. ((Eyni mənbə, pa­r. 969.))

Ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, ke­şiş “Al­lah­la bağ­lı möv­zu­lar­da in­san­la­rı təm­sil et­mək üçün tə­yin edi­lir”. ((İb­ra­ni­lə­rə mək­tub, 5/1.)) O, şəx­si sə­la­hiy­yə­ti ilə in­san­la­ra: “A­ta­nın adın­dan sə­ni ba­ğış­la­yı­ram de­yə bilir”. ((«Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», par. 878.))

Qeyd edək ki, bu fikir və inanc tövhid inancına tamamilə ziddir və İslam dinində yeri yoxdur.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.