Donuz dərisi
Müsəlmanlar > Tədqiqatlar Tarix: 02 Kasım 2009 Tövsiyə et Çap et
Sual: Məlumdur ki, donuz əti yemək olmaz; haramdır. Bəs aşılanmış (dabaqlanmış) donuz dərisi və ondan hazırlanan şeylər alınıb satıla bilər? Bunları geyinib namaz qılmaq olar?

Cavab: Aşılanan dəri təmiz olur. Abdulla ibn Abbas bu barədə Allahın elçisi Muhəmməd əleyhissəlamın belə buyurduğunu bildirmişdir:

“Aşılanan (dabaqlanan) dəri təmiz olur”.1

Qurani-Kərim və hədislərdə donuz dərisindən bəhs edilmir. Ancaq Qurani-Kərimdə donuz ətinin haram olduğunu bildirən 4 ayə vardır.2

Bunlardan biri belədir:

“De ki, mənə vəhy edilənlər içərisində ölü (heyvan), axar qan, donuz əti – o, həqiqətən də murdardır – və ya yoldan çıxıb (günah olaraq) Allahdan başqasının adı ilə kəsilən heyvandan başqa yeyilməsi yeyənə haram qılınan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı, məcburiyyət qarşısında qalan kəs həddi aşmadan və öz zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yeyə bilər. Çünki sənin Rəbbin bağışlayandır və çox mərhəmətlidir”.3

Donuz əti bu ayədə nəcis, yəni, murdar sayılmışdır. Başqa sözlə, onun murdar olması ayədəki “donuz əti – (لحم الخنزير) – o, həqiqətən də murdardır” ifadəsindən başa düşülür. Buradan da belə məlum olur ki, murdarlıq xüsusiyyəti donuz əti ilə əlaqədardır. Lakin fəqihlərin4 əksəriyyəti buradakı o əvəzliyinin donuz ətini deyil, ümumiyyətlə, donuzu bildirdiyini irəli sürüb belə bir qənaətə gəlmişlər ki, donuzun dərisi də əti kimi murdardır və aşılansa da, dini baxımdan təmiz olmur. Siz fəqihlərin öz fikirlərini nəyə əsaslandırdıqları ilə bu məqalənin sonunda tanış olacaqsınız. Fəqihlərin bu izahı zorakı bir izahdır. Çünki ayədəki “donuz əti – o, həqiqətən də murdardır” ifadəsini oxuyan hər bir şəxs o əvəzliyinin bütövlükdə donuz deyil, donuz əti haqqında olduğunu asanlıqla başa düşə bilər. Buna başqa bir sübut da haram olduqları bildirilən 4 şey5 istisna edildikdən sonra ayədə “mənə vəhy olunanlar içərisində yeyilməsi yeyənə qadağan edilən bir şey görmürəm” ifadəsinin olmasıdır. Belə hökmlər başqa ayələrdə də var və bütün bu ayələrdə donuz deyil, məhz donuz ətinin haram olması bildirilir. Bu isə öz növbəsində murdarlıq xüsusiyyətinin donuz əti ilə əlaqədar olduğunu göstərir. Ayədə yeyənə qadağan edilən bir şey deyilir. Buradan da belə məlum olur ki, haramlıq onu, yəni donuz ətini yeməklə əlaqədardır.

Həzrəti Meymunənin6 azad etdiyi cariyələrindən birinə sədəqə olaraq bir qoyun verilmişdi. Həmin qoyun bir gün öldü. Peyğəmbər əleyhissəlam onu görüb:

“Bunun dərisini soyub götürsəydiniz, tabaqlayıb istifadə edərdiniz”, – deyə buyurdu. Ona qoyunun ölü olduğunu dedilər. O isə: “Onun ancaq yeyilməsi haramdır”, – dedi.7

Həzrəti Muhəmmədin (s. a. v.) xanımı Sevdə belə bir hədis nəql etmişdir:

Bizim bir qoyunumuz öldü, onun dərisini aşıladıq və köhnələnə qədər içərisində nəbiz8 hazırladıq.9

Bu məsələ ilə əlaqədar hədislərdən biri də belədir:

“Hansı xam dəri aşlansa, təmizə çıxır”.10

Əvvəllər donuz dərisini dabaqlamırdılar. Fiqh kitablarında bununla əlaqədar belə deyilir:

“Donuzun dərisi dabaq tutmaz. Çünki insan dərisi kimi qat qatdır.

Donuz dərisi təmizləməyə uyğun deyil. Təmizləmək dabaqlamaqdır (aşılamaq). Çünki peyğəmbər əleyhissəlam dabaq vurmağın dərini təmizlədiyini bildirmişdir”.11

Donuz dərisi dabaqlansa belə, zahirur-rivayədə12 bildirilir ki, o, təmizlənə bilməz. Zahirur-rivayə xaricində Əbu Yusifə13 istinad edilən bir fikrə əsasən donuzun dərisi dabaqlananda təmiz olur. Elə isə onun satılması, istifadə edilməsi, içində və ya üstündə namaz qılınması caiz olur. Peyğəmbər əleyhissəlamın sözü ümumidir: Aşılanan dəri təmiz olur. Tirmizi bu hədisi İbn Abbasdan nəql edib səhih olduğunu bildirmişdir. Müslım isə bu hədisi başqa sözlərlə rəvayət etmişdir.14

Quran ayələrində ölü heyvan və donuz ətinin yeyilməsi birlikdə ifadə edilir. Ölü heyvanın dərisi dabaqlanan vaxt təmizə çıxırsa, donuz dərisi də dabaqlanan vaxt təmiz olmalıdır. Çünki heyvan ölüsü deyildiyi vaxt heyvanın yunu və tükü, dərisi, buynuzu və sairə kimi şeylər başa düşüldüyü halda, donuz əti deyildiyi vaxt bunlardan heç biri nəzərdə tutulmur. Beləliklə, bütün bu dəlillər dabaqlanmış donuz dərisinin alınıb satılması, istifadə edilməsi, belə bir geyimin içərisində ya da ondan hazırlanmış bir səccadənin (canamaz) üstündə namaz qılınmasının mümkün olduğunu göstərir.

Fəqihlərin əksəriyyəti belə hesab edirlər ki, donuz dərisi dabaqlansa belə, nə istifadə edilə bilər, nə də onu alıb-satmaq olar. Bunun səbəbini, başqa sözlə, fəqihlərin bu məsələ ətrafında nəyə əsasən belə fikirləşdiklərini Hələbi-i Kəbir adlı fiqh kitabı aşağıdakı şəkildə izah edir:

“Donuz bismillah deyilib (Allahın adını çəkməklə) kəsilsə belə, onun əti və dərisi təmiz olmaz. Çünki onun hər şeyi nəcisdir. Allah Təala bu barədə belə demişdir: (ولحم الخنزير فإنه رجس) … Donuz əti ki, o həqiqətən də murdardır.15 Burada o əvəzliyi ilə ətə deyil, donuza işarə edilir. Belə də demək olar: Zeydin oğluna rast gəldim və onunla danışdım. Bu cümlədə də olduğu kimi cümlə daxilindəki təyini söz birləşməsində təyin edilən şey nəzərdə tutulduğuna görə ayədəki o əvəzliyi də donuz ətinə aid olmalıdır. Lakin bu, həmişə belə deyildir; qərinəyə əsasən dəyişiklik də ola bilər”.

Zahirur-rivayədə bildirilir ki, donuz dərisi dabaqlansa da, təmiz olmaz. Bütün fəqihlərin fikri belədir. Yuxarıda da göstərildiyi kimi donuz bütövlükdə nəcisdir, yəni murdardır. Onun dərisi dabaq tutmaz; çünki insan dərisi kimi qat qatdır və təmizlənməyə uyğun deyil.

Yuxarıdakı hədisdə bütövlükdə murdar olmayan, lakin əslində təmiz olduğu halda, öldüyünə görə murdar olan heyvanın dərisi nəzərdə tutulur. Şəriətdə dəridə ölüm nəticəsində meydana gələn nəcisliyin (murdarlığın) aşılanmaqla aradan qalxdığına dair hökm vardır. Bir müsəlmanın meyitindəki nəcisliyin  yuyulmaqla aradan qalxacağına dair də hökm verilmişdir.

Bunlarla yanaşı, qeyd edilməlidir ki, hədisdə nəzərdə tutulan dəri dabaq tutan, başqa sözlə, aşılana bilən dəridir. Dabaq tutmayan siçan və ilan dəriləri bu cür dərilər deyil. Donuz dərisi də eynilə belədir; çünki o da dabaq tutmur.16

Müəllif: Abdulaziz Bayındır.17

Saytımızın materiallarından istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Nəsai, Fər, 4. []
 2. Əl-Bəqərə, 2/173, Əl-Maidə, 5/3, Əl-Ənam, 6/145 və Ən-Nəhl, 16/115. []
 3. Əl-Ənam, 6/145. []
 4. İslam hüququna fiqh, onunla məşğul olan alimlərə isə fəqih deyilir. []
 5. Ölü heyvan, axar qan, donuz əti – o, həqiqətən də murdardır – və ya yoldan çıxıb günah olaraq Allahdan başqasının adı ilə kəsilən heyvan. []
 6. Meymunə bint əl-Haris ibn əl-Hilaliyyə. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhəmmədin (s. a. v.) evləndiyi sonuncu həyat yoldaşı. Hicri təqvimlə 51-ci, miladi təqvimlə 671-ci ildə vəfat etmişdir. Evlənməmişdən əvvəl adı Bərrə idi. Peyğəmbər əleyhissəlam onun adını Meymunə qoymuşdur. Meymunə sözü səxavətli, namuslu və itaətkar mənaları verir. []
 7. Müslim, Heyz, 100. []
 8. Nəbiz xurma və ya kişmişin suya atılıb suyun dada gətirilməsi ilə hazırlanan bir şərbət növüdür. []
 9. Nəsai, yenə orada. []
 10. Müslim, Heyz, 105. []
 11. İbrahim Əl-Hələbi, Hələbi-i Kəbir (Qunyətul-Mütəməlli), Dərsəadət, 1325, s. 147 – 148. []
 12. Zahirur-rivayə Hənəfi məzhəbinin ən mötəbər mənbələri hesab edilən 6 kitabda olan fikirlərdir. Bu kitablar İmam Muhəmməd tərəfindən yazılmışdır. []
 13. Əbu Yusif Hənəfi məzhəbinin banisi olan Əbu Hənifənin qabaqcıl tələbələrindən və məzhəbin böyük fəqih-alimlərindən biridir. Əbu Yusif onun ləqəbidir. Əsl adı Yaqub, atasının adı isə İbrahimdir. Hicri təqvimlə 113, miladi təqvimlə 731-ci ildə Kufədə anadan olmuş, 799-cu (hicri 183-cü) ildə Bağdadda vəfat etmişdir. []
 14. İbrahim Əl-Hələbi, yenə orada. []
 15. Əl-Ənam, 6/145. []
 16. İbrahim Əl-Hələbi, yenə orada. []
 17. İlahiyyat elmləri doktoru, İstanbul Universiteti İlahiyyat fakultəsində professor. Bu məqalə İstanbul Universiteti İlahiyyat fakultəsinin elmi jurnalında nəşr edilmişdir: 2000-ci il, nömrə 2, s. 37 – 40. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.283 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.278 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.259 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.759 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.678 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.052 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.884 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.640 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.659 dəfə oxundu
9 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.093 dəfə oxundu
10 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.006 dəfə oxundu
11 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.229 dəfə oxundu
12 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.948 dəfə oxundu
13 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.258 dəfə oxundu
14 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.995 dəfə oxundu
15 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.305 dəfə oxundu
16 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.063 dəfə oxundu
17 Hikmət 09.01.16 4.728 dəfə oxundu
18 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.234 dəfə oxundu
19 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.671 dəfə oxundu
20 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.852 dəfə oxundu
21 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.637 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.064 dəfə oxundu
23 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.156 dəfə oxundu
24 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.530 dəfə oxundu
25 Faiz 29.03.10 4.663 dəfə oxundu
26 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.457 dəfə oxundu
27 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.651 dəfə oxundu
28 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.178 dəfə oxundu
29 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
30 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.122 dəfə oxundu
31 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.655 dəfə oxundu
32 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.116 dəfə oxundu
33 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.796 dəfə oxundu
34 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.823 dəfə oxundu
35 Vərdişlər 10.04.10 2.655 dəfə oxundu
36 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.922 dəfə oxundu
37 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 9.014 dəfə oxundu
38 Tağut 28.04.17 4.112 dəfə oxundu
39 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.769 dəfə oxundu
40 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.798 dəfə oxundu
41 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.866 dəfə oxundu
42 Vəhy 12.04.13 1.817 dəfə oxundu
43 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 879 dəfə oxundu
44 Təsbeh 06.07.09 3.695 dəfə oxundu
45 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.702 dəfə oxundu
46 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.685 dəfə oxundu
47 İsra və Merac 02.04.16 1.212 dəfə oxundu
48 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.399 dəfə oxundu
49 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 919 dəfə oxundu
50 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.379 dəfə oxundu
51 Qəndil 30.06.09 8.073 dəfə oxundu
52 Şəfaət 08.04.10 3.212 dəfə oxundu
53 Surroqat analıq 03.02.12 4.891 dəfə oxundu
54 Təvəssül 10.06.13 3.158 dəfə oxundu
55 “Ən zəif ev” 09.03.18 384 dəfə oxundu
56 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.731 dəfə oxundu
57 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.461 dəfə oxundu
58 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.587 dəfə oxundu
59 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.619 dəfə oxundu
60 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.427 dəfə oxundu
61 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 720 dəfə oxundu
62 Donuz dərisi 02.11.09 3.283 dəfə oxundu
63 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.175 dəfə oxundu
64 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.981 dəfə oxundu
65 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.206 dəfə oxundu
66 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.214 dəfə oxundu
67 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 354 dəfə oxundu
68 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.128 dəfə oxundu
69 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.640 dəfə oxundu
70 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.896 dəfə oxundu
71 Şəfaət inancı 08.02.11 2.966 dəfə oxundu
72 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.862 dəfə oxundu
73 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.173 dəfə oxundu
74 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 714 dəfə oxundu
75 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.487 dəfə oxundu
76 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.474 dəfə oxundu
77 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.096 dəfə oxundu
78 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.999 dəfə oxundu
79 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.655 dəfə oxundu
80 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.148 dəfə oxundu
81 Xums nədir? 11.01.19 407 dəfə oxundu
82 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.996 dəfə oxundu
83 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.637 dəfə oxundu
84 Dua 25.11.10 7.119 dəfə oxundu
85 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 6.037 dəfə oxundu
86 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.218 dəfə oxundu
87 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.155 dəfə oxundu
88 Коран и культурное развитие. 30.01.19 236 dəfə oxundu
89 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.922 dəfə oxundu
90 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.449 dəfə oxundu
91 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.873 dəfə oxundu
92 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
93 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.461 dəfə oxundu
94 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.678 dəfə oxundu
95 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 239 dəfə oxundu
96 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.445 dəfə oxundu
97 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.562 dəfə oxundu
98 Şirk və küfr 14.07.11 3.660 dəfə oxundu
99 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.224 dəfə oxundu
100 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.219 dəfə oxundu