Quranda əşyaların dili
Müsəlmanlar > Quran Araşdırmaları (xüsusi) > Tədqiqatlar Tarix: 04 Temmuz 2011 Tövsiyə et Çap et

QURANDA ƏŞYALARIN DİLİ1

Qurani-Kərim istər canlı, istərsə də cansız olsun, bütün varlıqların dilindən, hiss, ibadət və vəzifələrindən bəhs edir. Biz də bu tədqiqatımızda cin və mələklərdən başqa varlıqlardan bəhs edən Quran ayələrinə nəzər yetirəcək və onları qısa şəkildə insanla müqayisə edəcəyik.

1. GÖYLƏR VƏ YER

Göylər və yer bütöv halda ikən partladılıb yaradılmışdır. Allah Təala belə buyurur:

“O özünü görməməzliyə vuranlar görmədilərmi? Biz göyləri və yeri bütöv halda ikən partlatdıq2 və hər canlı şeyi sudan yaratdıq. Hələ də inanmırlar?” (Ənbiya, 21/30)

1.1. Göylərin və yerin Allaha söz verməyi

Allah əvvəlcə yeri yaratmışdır. Sonra da belə demişdir:

“De: “Doğrudanmı siz yeri iki gündə yaradanı inkar edir və (bütləri) Ona tay tutursunuz? Axı O, aləmlərin Rəbbidir!

O, yerin üstündə möhkəm duran dağlar yerləşdirdi, onu bərəkətli etdi və (ruzi) istəyənlər üçün orada (yer əhlinin) ruzisini tam dörd gündə yerbəyer etdi.

Sonra O, duman halında olan göyə tərəf yönəlib ona və yerə: “Könüllü surətdə və ya məcburi olaraq gəlin (əmrimə boyun əyin!)”– dedi. Onlar: “Könüllü olaraq gəldik!”– dedilər.

O, iki gündə onları yeddi göy kimi yaratdı və hər göyə onun özünə məxsus vəzifə tapşırdı. Biz dünya səmasını qəndillərlə bəzədik və mühafizə­­mizə götürdük. Bu, Qüdrətli və Bilən (Allahın) əzəli hökmüdür”. (Fussilət, 41/9-12)

Göylər öz işlərini gördükdə yarılacaq və yer üzündə dəyişiklik baş verəcək. Allah buyurur:

“Göy yarılacağı və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman;

Yer dümdüz ediləcəyi, içindəkiləri kənara atıb boşalacağı və Rəbbinin buyurduğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman (Məhz o gün Axirət başlayacaqdır. İnsan dünyada yaxşı və pis əməllərinin cəzasını layiqincə alacaqdır)!”. (İnşiqaq, 84/1-5)

1.2. Göylərin və yerin əmr almağı

Nuh tufanında: “Ey yer, suyunu ud! Ey göy, suyunu saxla”, – deyildi. Su çəkildi. İş başa çatdı. Gəmi Cudiyə oturdu”. (Hud, 11/44)

Nəmrud İbrahim peyğəmbəri oda atdırdıqda Allah: “Ey od! İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol!”, – demiş, o da elə olmuşdur. (Ənbiya, 21/69-71)

1.3. Göylərin və yerin kədərlənməsi

İnsanların səhv hərəkələri göylərə və yerə pis təsir edir:

“Rəhman (Allah) özünə övlad götürmüşdür”– dedilər. Siz, doğrudan da, olduqca pis bir şey etdiniz (çox böyük-böyük danışdınız)! Bundan az qaldı göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uçsun – Rəhmana övlad isnad etdiklərinə görə”. (Məryəm, 19/88-91)

Günahkarların cəzalandırılması isə göylərə və yerə təsir etmir. Biz bunu aşağıdakı ayələrdən öyrənirik:

“Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi.

(O dedi): “Allahın qullarını mənə qaytarın. Həqiqətən, mən sizin üçün etibarlı bir elçiyəm. Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən, mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm. Mən sizin məni daşa bas­­manızdan həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz (olan Allaha) sığınıram. Əgər mənə inanmırsınızsa, onda məndən uzaq olun!”

Sonra o, Rəbbinə yalvarıb dedi: “Həqiqətən, bunlar günahkar adamlardır!”

Allah belə dedi: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Şübhəsiz ki, siz təqib olunacaqsınız. Dənizi də sakit burax! Onlar suda batırılacaq əsgərlərdir!”

Onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər; (Habelə) əkinlər, möhtəşəm yerlər! Və içində həzz aldıqları nemətləri də (qoyub getdilər).

Bax belə! Biz o (nemətlərə) başqalarını varis etdik.

Nə göy, nə də yer onlardan ötrü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi”. (Duxan, 44/17-29)

1.4. Dağlar və daşlar

Allah belə buyurur:

“Həqiqətən, daşlardan eləsi var ki, içərisindən çaylar qaynayıb çıxar. Onlardan eləsi də var ki, yarılar, içərisindən su çıxar. Eləsi də var ki, Allahın qorxusundan (yuvarlanıb yerə) düşər”. (Bəqərə, 2/74)

“Əgər Biz bu Quranı dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, fikirləşələr”. (Haşr, 59/21)

2. QUŞLARIN DÜNYASI

Quşlar uçan varlıqlardır. Uça bildiklərinə görə qarışqalar da bu kateqoriyaya daxildir. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq quş dilini bilən Süleyman peyğəmbərin vasitəsilə bizə bəzi məlumatlar gəlib çatmışdır. Belə ki, Quranda deyilir:

Süleyman üçün cin, insan və quşlardan ordular toplandı. Onlar müntəzəm bir halda idilər. Qarışqa dərəsinə qədər gəldilər. Bir qarışqa belə dedi: “Ey qarışqalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman və onun qoşunu özləri də bilmədən sizi basıb əzməsinlər!”.

Süleyman qarışqanın bu sözünə gülümsəyib dedi: “Ey Rəbbim! Mənə özümə və valideynlərimə ehsan etdiyin ne’mətə şükr etmək və sənin istədiyin yaxşı işi görmək üçün ilham ver! Məni öz rəhmətinlə [mərhəmətinlə] saleh bəndələrinin arasına qat!”.

Sonra Süleyman quşlardan ibarət olan ordunu yoxlayıb belə dedi: “Nə oldu ki, Hüdhüd quşunu görmürəm. Yoxsa o burada deyil? And olsun ki, ona ağır bir cəza verəcəyəm, ya da onu tutub kəsəcəyəm! Yaxud da o mənə [niyə burada olmadığına dair] açıq-aşkar bir dəlil gətirsin!”.

Süleyman çox gözləyəsi olmadı. Hüdhüd quşu çıxıb gəldi və belə dedi: ”Mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə Səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm; orada hökmdarlıq edən bir qadın gördüm. Onun hər şeyi var, üstəlik çox böyük bir taxtı da var. Gördüm ki, o qadın və tayfası Allahı qoyub, günəşə sitayiş edirlər. Şeytan gördükləri pis işləri onlara gözəl kimi göstərib və onları doğru yoldan çıxardıb. Buna görə də onlar hidayət olmurlar [doğu yolu tapa bilmirlər]”.

Göylərdə və yerdə gizli olan şeyləri üzə çıxardan, onların gizlətdikləri və aşkar etdikləri hər şeyi bilən Allaha səcdə etməsinlər deyə [şeytan belə edib].

O böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa heç bir ilah [tanrı] yoxdur!

[Süleyman Hüdhüd quşuna] dedi: “Biz görəcəyik, görək doğru deyirsən, yoxsa sən yalançısan!?

Mənim bu məktubumu aparıb onlara at, sonra bir az kənara çəkil. Bax gör nə cavab verəcəklər!”.

[Səba hökmdarı] belə dedi: “Ey əyanlar! Mənə qiymətli [hörmətli] bir məktub göndərilib. Bu məktub Süleymandan gəlib və «Bismillahi’r-Rəhmani’r-Rəhim»lə başlayır. Məktubda: “Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və [Allaha] təslim olaraq yanıma gəlin”, – deyilir.

[Səba hökmdarı] dedi: “Ey əyanlar! Bu məsələ barəsində mənə öz fikrinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşmədən heç bir iş görən deyiləm!”. (Nəml, 27/17-32)

3.ƏŞYALARIN İBADƏTİ

Bütün varlıqlar, canlı və cansız olmağından asılı olmayaraq Allahı təsbih edirlər:

“Yeddi göy, yer və onlarda olanlar Ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə Ona tərif deməsin, lakin siz onların tərifini anlamazsınız. Həqiqətən, O, Həlimdir, Bağışlayandır”. (İsra, 17/44)

Quşlar fərqlidirlər; onların təsbihlə yanaşı, ağıllı varlıqlar kimi səlatları da var. Səlat Quranda dua və namaz mənasında işlədilir. Başqa bir ayədə belə deyilir:

“Məgər göylərdə və yerdə olanların, həm də qanad açıb uçan quşların Allaha təriflər dediklərini görmürsənmi? Hər biri öz duasını və həmd-sənasını bilir. Allah onların nə etdiklərini bilir”. (Nur, 24/41)

4. AXİRƏTDƏ YERİN DANIŞMAĞI

Axirətdə yer üzü danışacaq və onda olan məlumatları bildirəcək:

“Yer titrəyib lərzəyə gələcəyi zaman;

Yer öz yükünü bayıra atacağı,

İnsan (təəccüblə): “Buna (bu yerə) nə olub?” – deyəcəyi zaman – həmin gün yer öz əhvalatlarını da­­nışacaqdır.

Çünki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)!”. (Zilzal, 99/1-5)

5. İNSAN VƏ ƏŞYALAR

Allah yerə və göyə: “İstəyərək və ya istəməyərək əmrimə tabe olun”, – dediyi vaxt ikisi də: “Biz istəyərək gəldik”, – demişdilər. (Fussilət, 41/11) Ancaq istəməsələr belə, onun əmrindən çıxa bilməzdilər. Buna görə də Allah əmanəti – kitablarına tabe olmaq tapşırığını göylərə və yerə yükləsəydi, onlar bunu yerinə yetirmək üçün özlərini sanki həlak edirmiş kimi, hər şeyi edərdilər. Haşr surəsindəki ayə də bunu göstərir:

“Əgər Biz bu Quranı dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, fikirləşələr”. (Haşr, 59/21)

Göylərin və yerin Allahın əmrinə zidd hərəkət etmək kimi bir gücü yoxdur. Ona görə də onların imtahana çəkilməyindən də söhbət gedə bilməz. Amma insan başqa cürdür. Allah onunla əlaqədar olaraq belə deyir:

“Şübhəsiz ki, Biz ona yol göstərdik! Fərqi yoxdur, ya şükür etsin, ya da naşükür olsun”. (İnsan, 76/3)

Əmrə etiraz etmək gücünə malik olan insana əmr verildikdə bir imtahan şəraiti yaranıb. Çünki insan göylər və yer kimi deyil. Əgər o istəməsə, Allahın əmrinə tabe olmaz. Onsuz da insanın istəmədən gördüyü iş nə iman hesab olunur, nə də ibadət:

“Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar onu daşımaqdan (qorxub) imtina etdilər. Lakin insan onu boynuna götürdü. Doğrudan da, o, zalım və cahil hala gəldi”. (Əhzab, 33/72)

Ayədə cahil ifadəsi ilə bilməyən deyil, biliyinə əsasən hərəkət etməyən şəxs3 nəzərdə tutulur. İnsan əslində zalım və cahil deyil. Ancaq o, özünü o hala salır. Zalım və cahil olsaydı, Allah ona əmanəti tapşırmazdı. Çünki Allah qabil olmayana əmanət verməz:

“Allah əmanətləri əhlinə verməyinizi əmr edib”. (Nisa, 4/58)

Sonrakı ayə bu məsələni yaxşı başa düşməyimizi asanlaşdırır:

“(Bu əmanət insana ona görə verildi) ki, Allah münafiq kişiləri və münafiq qadınları, müşrik kişiləri və müşrik qadınları cəzalandırsın, mömin kişilərin və mömin qadınların tövbələrini qəbul etsin. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”. (Əhzab, 33/73)

Münafiqlik və müşriklik zalımlıq və cahillik deməkdir. İnsan öz fitrətini korlamasa, bu hala düşməz.

Fitrət varlıqların əsas quruluşunu, onu təşkil edən yaradılış, dəyişmə və təkamülün prinsip və qanunlarını ifadə edir. Göylərin, insanların, heyvan və bitkilərin, yəni, hər şeyin fəaliyyəti bununla sıx əlaqədardır. Quranda bu qanunlar və onlarla formalaşan varlıqların hər biri bir ayə hesab edilir. Həmin ayələrlər Quran ayələrinin arasında bütöv bir müvafiqlik var. Başqa sözlə desək, fitrəti korlamaq Allahın ayələrini korlamaqdır.  Allah bu kimi insanlara gördükləri işlərin müqabilində cəzanın bir hissəsini bu dünyada verir. Allah Təala belə buyurur:

İnsanların öz əlləri ilə etdikləri şeylər ucbatından quruda və suda fitnə-fəsad əmələ gəldi. Allah bunu onlara öz etdiklərinin bir qismini daddırmaq üçün edir. Bəlkə, onlar bu yoldan dönələr”. (Rum, 30/41)

Müəllif: Professor Abdulaziz Bayındır4

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Bu məqalə İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində keçirilmiş beynəlxalq “Ətraf mühit və din” simpoziumunda təqdim edilmiş (15-16 may 2008-ci il), eyni fakültənin elmi məcmuəsində  nəşr olunmuşdur (s. 289-293). []
  2. Burada فَتَقْ – ya “partlatmaq” mənasını verməyimizin səbəbi bu hadisədən sonra göylərin duman halına gəməyidir. []
  3. Cahil sözünün mənalarından biri belədir: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا []
  4. İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində İslam hüququ kafedrasının müdiri. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
13.775 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.097 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.428 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.268 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.294 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.133 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.002 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.813 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.323 dəfə oxundu
9 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.427 dəfə oxundu
10 Vərdişlər 10.04.10 2.367 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.245 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.507 dəfə oxundu
13 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.371 dəfə oxundu
14 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.471 dəfə oxundu
15 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.500 dəfə oxundu
16 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.310 dəfə oxundu
17 Təsbeh 06.07.09 3.265 dəfə oxundu
18 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.768 dəfə oxundu
19 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.397 dəfə oxundu
20 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.647 dəfə oxundu
21 Vəhy 12.04.13 1.574 dəfə oxundu
22 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.063 dəfə oxundu
23 Qəndil 30.06.09 6.993 dəfə oxundu
24 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.712 dəfə oxundu
25 İsra və Merac 02.04.16 737 dəfə oxundu
26 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.089 dəfə oxundu
27 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.256 dəfə oxundu
28 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.238 dəfə oxundu
29 Şəfaət 08.04.10 2.816 dəfə oxundu
30 Surroqat analıq 03.02.12 4.124 dəfə oxundu
31 Təvəssül 10.06.13 2.687 dəfə oxundu
32 Donuz dərisi 02.11.09 2.962 dəfə oxundu
33 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.459 dəfə oxundu
34 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.060 dəfə oxundu
35 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.233 dəfə oxundu
36 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.888 dəfə oxundu
37 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.434 dəfə oxundu
38 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.539 dəfə oxundu
39 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.627 dəfə oxundu
40 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.946 dəfə oxundu
41 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.546 dəfə oxundu
42 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.021 dəfə oxundu
43 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 6.162 dəfə oxundu
44 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.258 dəfə oxundu
45 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.980 dəfə oxundu
46 Şəfaət inancı 08.02.11 2.639 dəfə oxundu
47 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.656 dəfə oxundu
48 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.565 dəfə oxundu
49 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.533 dəfə oxundu
50 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.295 dəfə oxundu
51 Dua 25.11.10 6.159 dəfə oxundu
52 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.229 dəfə oxundu
53 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.381 dəfə oxundu
54 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.659 dəfə oxundu
55 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.357 dəfə oxundu
56 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.353 dəfə oxundu
57 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.048 dəfə oxundu
58 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.431 dəfə oxundu
59 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.839 dəfə oxundu
60 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.717 dəfə oxundu
61 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.064 dəfə oxundu
62 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.229 dəfə oxundu
63 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.302 dəfə oxundu
64 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.224 dəfə oxundu
65 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.127 dəfə oxundu
66 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.826 dəfə oxundu
67 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.002 dəfə oxundu
68 Şirk və küfr 14.07.11 3.027 dəfə oxundu
69 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.707 dəfə oxundu
70 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.621 dəfə oxundu
71 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.819 dəfə oxundu
72 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.512 dəfə oxundu
73 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.775 dəfə oxundu
74 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.649 dəfə oxundu
75 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.244 dəfə oxundu
76 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.194 dəfə oxundu
77 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.448 dəfə oxundu
78 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.355 dəfə oxundu
79 Hikmət 09.01.16 2.436 dəfə oxundu
80 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 786 dəfə oxundu
81 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.187 dəfə oxundu
82 Faiz 29.03.10 3.896 dəfə oxundu
83 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.753 dəfə oxundu
84 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 737 dəfə oxundu
85 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 972 dəfə oxundu
86 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.226 dəfə oxundu
87 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.782 dəfə oxundu
88 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.217 dəfə oxundu
89 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.069 dəfə oxundu
90 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 602 dəfə oxundu