Allah, insan və xələf-sələf
Müsəlmanlar > Tədqiqatlar Tarix: 12 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

XƏLƏF-SƏLƏF MƏSƏLƏSİ

Bəqərə surəsi, 30-cu ayə1

Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”, – dediyi zaman mələklər: “Sən orada qarışıqlıq salan və qan tökən bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”, –  deyib əlavə etdilər: “Amma nə eyləsən, gözəl eylərsən, buna görə biz də sənə tabe olub, qarşında boyun əyirik”. Allah onlara: “Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm”, –  deyə buyurdu.

Başqasının yerinə keçənə xəlifə, yaxud xələf deyilir. Hər insan ilk əvvəl öz atasının yerinə keçir. İnsan ömrü boyu bir çox insanın mal-mülkünü, onların cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi və imkanları öz əlinə keçirə biləcəyi kimi, öz əlində olanları da itirə bilər. Bu vəziyyət başqalarının mal-mülk, mövqe, iş və ruzisinə göz dikməyə səbəb olur. Buna görə də dava-dalaş qopur və qan tökülür. Peyğəmbərlərə etiraz edənlər də öz əllərindəkilərini itirmək qorxusu ilə hərəkət ediblər. Peyğəmbərlər onları bu qorxudan xilas etmək üçün belə deyiblər:

Mən bunların müqabilində sizdən heç bir əvəz istəmirəm. Mənim alacağım [əvəz, muzd] ancaq aləmlərin Rəbbindəndir (Şuəra, 26/127)!

Hər xəlifənin yerinə keçdiyi özündən əvvəlki şəxs o xəlifənin sələfi olur. Beləliklə, bir xələf-sələf sistemi yaranır. Mələklər: “Sən orada qarışıqlıq salan və qan tökən bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”, – dedikləri zaman, əslində bu sistemə qarşı hiss etdikləri narahatlıq və təlaşı dilə gətirdilər. Allah Təala isə belə bir şeyin olmadığını bildirməmiş, lakin mələklərin bilmədikləri şeylər olduğunu bəyan etmişdir. Bu ayəyə istinadən insanın Allahın xəlifəsi olduğuna dair iddialar irəli sürülür. Xəlifə isə birinin olmaması, acizliyi, yaxud ölümü səbəbi ilə onun yerinə keçən şəxsdir.2 Elə isə insan Allaha deyil, yalnız başqa bir insana xəlifə ola bilər. Mövzu ilə əlaqədar bütün ayələr xəlifə sözünün bu mənasını qüvvətləndirir:

Ey Davud! Biz səni yer üzündə xəlifə etdik. Buna görə də insanlar arasında ədalətlə [doğru] hökm ver, öz nəfsinə uyma. Yoxsa bu səni Allahın yolundan sapdırar (Sad, 38/26).

Çünki Davud özündən əvvəl o torpaqlarda hakim olan Talutun yerinə keçmişdi. Bu mövzuyla, yəni, xəlifə məsələsi ilə əlaqədar bütün ayələr ancaq insanların bir-birinə xəlifə olduqlarını bildirir.3 Bu ayələrdən ikisi belədir:

Qövmü Nuhu yenə təkzib etdi. Biz də Nuhu və gəmidə onunla birlikdə olanları xilas etdik. Onları xəlifə etdik. Ayələrimizi təkzib edənləri isə suda batırıb boğduq. Gör [əzabla] qorxudulanların sonu necə oldu (Yunus, 10/73)!

[Musaya inananlar] dedilər: “Biz sən bizə peyğəmbər olaraq gəlməmişdən əvvəl də, gəldikdən sonra da əziyyət çəkdik”. [Musa onlara belə] cavab verdi: “Bəlkə də, Rəbbiniz düşməninizi yox edib, sizi yer üzündə xəlifə [varis] edəcək. Sonra da sizin nə etdiyinizə baxacaq” (Əraf, 7/129).

Bir dəfə bir alimlə belə bir söhbətimiz oldu. Mən ondan soruşdum ki, insan Allahın vəkili ola bilərmi? Alim mənə belə cavab verdi:

– Xeyr, Allah peyğəmbərini vəkil etməyib. Heç bizi edərmi? Allah peyğəmbərinə: “Əgər Allah istəsəydi, onlar şərik qoşub, müşrik olmazdılar. Biz səni onların üstündə qoruyucu qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən!” (Ənam, 6/107); və “Sən sadəcə olaraq [müşrik və kafirləri Allahın əzabı ilə] qorxudan [bu barədə xəbərdarlıq edən] bir peyğəmbərsən. Allah isə hər şeyə vəkildir!” (Hud, 11/12), – deyə buyurub.

Mən alimdən yenə soruşdum:

– İnsan Allahın xəlifəsi ola bilərmi?

Alim cavab verdi:

– Bəli, ola bilər. Çünki Allah mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”, – deyib.

Bundan sonra mən belə bir sual verdim:

– Xəlifəlik yüksək vəzifədir, yoxsa vəkillik?

Alim mənə: “Xəlifəlik daha yüksək bir vəzifədir. Vəkil bəzi məsələlərdə bir şeyi təmsil etmək səlahiyyətinə malik olur, ancaq xəlifənin səlahiyyətləri daha geniş və çoxdur”, – deyə cavab verdi.

Mən bir sual da soruşdum:

– Allahın vəkili ola bilməyən, xəlifəsi ola bilər?

Alim sualıma sualla cavab verdi:

– Bəs o ayəni sən necə başa düşürsən?

Mən də ona belə cavab verdim:

-Qurani-Kərimdə mütləq bir ayəni şərh edən başqa bir ayə var. Allah Təala: “Əlif, Lam, Ra. Bu, elə bir kitabdır ki, onun ayələri hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdar olan [Allah] tərəfindən təsbit olunub və təfsilatla izah edilib” (Hud, 11/1), – deyə buyurmuşdur. Mövzuyla əlaqədar ayələrə baxıldığı vaxt, məlum olur ki, Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində söhbət bir şəxsin digərinin yerinə keçməsindən və xələf-sələf sistemindən gedir. Əksinə, insan Allaha xəlifə ola bilməz. İnsanın Allaha xəlifə olması həm xəlifə sözünün mənasına ziddir, həm də çox eybəcər bir vəziyyətin meydana gəlməsinə səbəb olar. Çünki belə olan halda, mələklər «Allahın yerinə keçəcək birinin fitnə-fəsad törədən və qan tökən birisi olacağını» deməklə, əslində Allahın fitnə-fəsad törədən və qan tökən olduğunu demiş olarlar. Halbuki, Allah Təala da, mələklər də belə şeylərdən uzaqdır.

Alim belə dedi:

– Sən məni susdurdun.

TƏSBİH VƏ TƏQDİS

Mələklər: “Nə eyləsən, gözəl eylərsən, buna görə biz də sənə tabe olub, qarşında boyun əyirik”, – dedilər. Allah onlara: “Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm”, –  deyə buyurdu.

Təsbih sözü səbh kökündən əmələ gəlib. Səbh havada, yaxud suda sürətlə axıb getmək, üzmək, ulduzların öz trayektoriyalarında hərəkət etməsi kimi mənalar verir. Hər biri göydə [öz dairəsində] üzər (Yasin, 36/40). Səbh kəlməsi bunlarla yanaşı, sürətlə qaçmaqatın sürətlə qaçması kimi mənaları da ifadə edir. Təsbih sözü isə Allaha ibadət etməkdə tələsmək mənasında işlədilib.4

Buradan çıxan nəticəyə görə, نسبح بحمدكnusəbbihu bihəmdikə cümləsi «sənin həmdinin səbəbi ilə dərhal sənə qul oluruq» mənasını verir. Buna həmd sözünün tərcüməsini də əlavə edəndə, ümumi məna bu cür olur: Sən neylərsən, gözəl eylərsən. Biz də buna görə sənə boyun əyirik.5

Təqdis kəlməsi quds (qüds) kökündən düzəldilib. Qüdsün mənası təmiz olmaqdır. Təqdis isə tərtəmiz saymaqpak hesab etməyi bildirir. Quddüs6 Allahın adlarından biri olub, ləkəsiz və pak deməkdir.7 Allahın tərtəmiz və pak olduğunu onun etdiklərinə baxıb, görə bilərik. نقدس لكnuqaddisu ləkə – «səni təqdis edirik» cümləsini «sən ən təmizini edirsən» olaraq tərcümə etməyimizin səbəbi də məhz budur.

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Abdulaziz Bayındır, Qurani-Kərimin izahlı tərcüməsi: Fatihə surəsi, Bəqərə surəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Dr. Fəqani Bəylərov), Bakı, Təknur nəşriyyatı, 2005, s. 114-118. []
  2. Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, خ ل ف (Xa, Lam hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992. []
  3. Xələf kökündən törəyib eyni mənanı verən kəlmələri aşağıdakı ayələrdə görmək mümkündür:

    Bəqərə, 2/30, 66; Ali-İmran, 3/170; Nisa, 4/9; Ənam, 6/133, 165; Əraf, 7/69, 74, 129, 169; Yunus, 10/14, 73; Hud, 11/57; Rəd, 13/11; İsra, 17/76; Məryəm, 19/59; Nur, 24/55; Nəml, 27/62; Fatir, 35/39; Sad, 38/26. Ümumilikdə 20 ayə. []

  4. Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, س ب ح (Sin, Ha hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992. []
  5. Geniş məlumat üçün Fatihə surəsi, 1-ci ayənin şərhinə baxın. []
  6. Bu söz Ərəb dilində qaf hərfi ilə Quddus – قدوس olaraq yazılır və emfatik samit olan qa ilə tələffüz edilir. Ü səsinə gəlincə, Ərəb ədəbi dilində ümumiyyətlə belə bir səs yoxdur. Mən  burada Quddus sözünü Azərbaycan dilinin tələffüz tərzinə uyğunlaşdırmağı münasib hesab etdim – tərcüməçinin qeydi. []
  7. Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ق د س (Qaf, DəlSin hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.801 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.282 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.288 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.767 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.680 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.055 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.885 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.642 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.670 dəfə oxundu
9 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.452 dəfə oxundu
10 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.565 dəfə oxundu
11 Şirk və küfr 14.07.11 3.675 dəfə oxundu
12 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.234 dəfə oxundu
13 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.234 dəfə oxundu
14 SÜFRƏ MÖCÜZƏSİ 16.09.19 161 dəfə oxundu
15 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.149 dəfə oxundu
16 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.019 dəfə oxundu
17 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.238 dəfə oxundu
18 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.953 dəfə oxundu
19 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.275 dəfə oxundu
20 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.997 dəfə oxundu
21 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.345 dəfə oxundu
22 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.078 dəfə oxundu
23 Hikmət 09.01.16 4.768 dəfə oxundu
24 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.280 dəfə oxundu
25 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.674 dəfə oxundu
26 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.859 dəfə oxundu
27 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.650 dəfə oxundu
28 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.066 dəfə oxundu
29 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.222 dəfə oxundu
30 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.535 dəfə oxundu
31 Faiz 29.03.10 4.688 dəfə oxundu
32 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.459 dəfə oxundu
33 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.652 dəfə oxundu
34 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.206 dəfə oxundu
35 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
36 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.157 dəfə oxundu
37 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.744 dəfə oxundu
38 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.125 dəfə oxundu
39 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.889 dəfə oxundu
40 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.880 dəfə oxundu
41 Vərdişlər 10.04.10 2.659 dəfə oxundu
42 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.937 dəfə oxundu
43 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 9.051 dəfə oxundu
44 Tağut 28.04.17 4.205 dəfə oxundu
45 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.773 dəfə oxundu
46 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.801 dəfə oxundu
47 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.971 dəfə oxundu
48 Vəhy 12.04.13 1.817 dəfə oxundu
49 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 941 dəfə oxundu
50 Təsbeh 06.07.09 3.700 dəfə oxundu
51 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.726 dəfə oxundu
52 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.686 dəfə oxundu
53 İsra və Merac 02.04.16 1.214 dəfə oxundu
54 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.401 dəfə oxundu
55 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 933 dəfə oxundu
56 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.381 dəfə oxundu
57 Qəndil 30.06.09 8.080 dəfə oxundu
58 Şəfaət 08.04.10 3.219 dəfə oxundu
59 Surroqat analıq 03.02.12 4.897 dəfə oxundu
60 Təvəssül 10.06.13 3.163 dəfə oxundu
61 “Ən zəif ev” 09.03.18 388 dəfə oxundu
62 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.737 dəfə oxundu
63 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.503 dəfə oxundu
64 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.592 dəfə oxundu
65 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.622 dəfə oxundu
66 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.436 dəfə oxundu
67 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 754 dəfə oxundu
68 Donuz dərisi 02.11.09 3.285 dəfə oxundu
69 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.224 dəfə oxundu
70 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.992 dəfə oxundu
71 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.214 dəfə oxundu
72 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.216 dəfə oxundu
73 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 356 dəfə oxundu
74 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.132 dəfə oxundu
75 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.702 dəfə oxundu
76 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.900 dəfə oxundu
77 Şəfaət inancı 08.02.11 2.968 dəfə oxundu
78 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.862 dəfə oxundu
79 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.188 dəfə oxundu
80 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 728 dəfə oxundu
81 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.586 dəfə oxundu
82 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.474 dəfə oxundu
83 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.117 dəfə oxundu
84 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 4.058 dəfə oxundu
85 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.683 dəfə oxundu
86 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.165 dəfə oxundu
87 Xums nədir? 11.01.19 421 dəfə oxundu
88 Qadınların şahidliyi 14.05.09 3.004 dəfə oxundu
89 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.642 dəfə oxundu
90 Dua 25.11.10 7.129 dəfə oxundu
91 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 6.068 dəfə oxundu
92 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.245 dəfə oxundu
93 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.160 dəfə oxundu
94 Коран и культурное развитие. 30.01.19 240 dəfə oxundu
95 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.936 dəfə oxundu
96 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.489 dəfə oxundu
97 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.886 dəfə oxundu
98 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
99 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.462 dəfə oxundu
100 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.709 dəfə oxundu