Allah, insan və xələf-sələf
Müsəlmanlar > Tədqiqatlar Tarix: 12 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

XƏLƏF-SƏLƏF MƏSƏLƏSİ

Bəqərə surəsi, 30-cu ayə1

Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”, – dediyi zaman mələklər: “Sən orada qarışıqlıq salan və qan tökən bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”, –  deyib əlavə etdilər: “Amma nə eyləsən, gözəl eylərsən, buna görə biz də sənə tabe olub, qarşında boyun əyirik”. Allah onlara: “Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm”, –  deyə buyurdu.

Başqasının yerinə keçənə xəlifə, yaxud xələf deyilir. Hər insan ilk əvvəl öz atasının yerinə keçir. İnsan ömrü boyu bir çox insanın mal-mülkünü, onların cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi və imkanları öz əlinə keçirə biləcəyi kimi, öz əlində olanları da itirə bilər. Bu vəziyyət başqalarının mal-mülk, mövqe, iş və ruzisinə göz dikməyə səbəb olur. Buna görə də dava-dalaş qopur və qan tökülür. Peyğəmbərlərə etiraz edənlər də öz əllərindəkilərini itirmək qorxusu ilə hərəkət ediblər. Peyğəmbərlər onları bu qorxudan xilas etmək üçün belə deyiblər:

Mən bunların müqabilində sizdən heç bir əvəz istəmirəm. Mənim alacağım [əvəz, muzd] ancaq aləmlərin Rəbbindəndir (Şuəra, 26/127)!

Hər xəlifənin yerinə keçdiyi özündən əvvəlki şəxs o xəlifənin sələfi olur. Beləliklə, bir xələf-sələf sistemi yaranır. Mələklər: “Sən orada qarışıqlıq salan və qan tökən bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”, – dedikləri zaman, əslində bu sistemə qarşı hiss etdikləri narahatlıq və təlaşı dilə gətirdilər. Allah Təala isə belə bir şeyin olmadığını bildirməmiş, lakin mələklərin bilmədikləri şeylər olduğunu bəyan etmişdir. Bu ayəyə istinadən insanın Allahın xəlifəsi olduğuna dair iddialar irəli sürülür. Xəlifə isə birinin olmaması, acizliyi, yaxud ölümü səbəbi ilə onun yerinə keçən şəxsdir.2 Elə isə insan Allaha deyil, yalnız başqa bir insana xəlifə ola bilər. Mövzu ilə əlaqədar bütün ayələr xəlifə sözünün bu mənasını qüvvətləndirir:

Ey Davud! Biz səni yer üzündə xəlifə etdik. Buna görə də insanlar arasında ədalətlə [doğru] hökm ver, öz nəfsinə uyma. Yoxsa bu səni Allahın yolundan sapdırar (Sad, 38/26).

Çünki Davud özündən əvvəl o torpaqlarda hakim olan Talutun yerinə keçmişdi. Bu mövzuyla, yəni, xəlifə məsələsi ilə əlaqədar bütün ayələr ancaq insanların bir-birinə xəlifə olduqlarını bildirir.3 Bu ayələrdən ikisi belədir:

Qövmü Nuhu yenə təkzib etdi. Biz də Nuhu və gəmidə onunla birlikdə olanları xilas etdik. Onları xəlifə etdik. Ayələrimizi təkzib edənləri isə suda batırıb boğduq. Gör [əzabla] qorxudulanların sonu necə oldu (Yunus, 10/73)!

[Musaya inananlar] dedilər: “Biz sən bizə peyğəmbər olaraq gəlməmişdən əvvəl də, gəldikdən sonra da əziyyət çəkdik”. [Musa onlara belə] cavab verdi: “Bəlkə də, Rəbbiniz düşməninizi yox edib, sizi yer üzündə xəlifə [varis] edəcək. Sonra da sizin nə etdiyinizə baxacaq” (Əraf, 7/129).

Bir dəfə bir alimlə belə bir söhbətimiz oldu. Mən ondan soruşdum ki, insan Allahın vəkili ola bilərmi? Alim mənə belə cavab verdi:

– Xeyr, Allah peyğəmbərini vəkil etməyib. Heç bizi edərmi? Allah peyğəmbərinə: “Əgər Allah istəsəydi, onlar şərik qoşub, müşrik olmazdılar. Biz səni onların üstündə qoruyucu qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən!” (Ənam, 6/107); və “Sən sadəcə olaraq [müşrik və kafirləri Allahın əzabı ilə] qorxudan [bu barədə xəbərdarlıq edən] bir peyğəmbərsən. Allah isə hər şeyə vəkildir!” (Hud, 11/12), – deyə buyurub.

Mən alimdən yenə soruşdum:

– İnsan Allahın xəlifəsi ola bilərmi?

Alim cavab verdi:

– Bəli, ola bilər. Çünki Allah mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”, – deyib.

Bundan sonra mən belə bir sual verdim:

– Xəlifəlik yüksək vəzifədir, yoxsa vəkillik?

Alim mənə: “Xəlifəlik daha yüksək bir vəzifədir. Vəkil bəzi məsələlərdə bir şeyi təmsil etmək səlahiyyətinə malik olur, ancaq xəlifənin səlahiyyətləri daha geniş və çoxdur”, – deyə cavab verdi.

Mən bir sual da soruşdum:

– Allahın vəkili ola bilməyən, xəlifəsi ola bilər?

Alim sualıma sualla cavab verdi:

– Bəs o ayəni sən necə başa düşürsən?

Mən də ona belə cavab verdim:

-Qurani-Kərimdə mütləq bir ayəni şərh edən başqa bir ayə var. Allah Təala: “Əlif, Lam, Ra. Bu, elə bir kitabdır ki, onun ayələri hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdar olan [Allah] tərəfindən təsbit olunub və təfsilatla izah edilib” (Hud, 11/1), – deyə buyurmuşdur. Mövzuyla əlaqədar ayələrə baxıldığı vaxt, məlum olur ki, Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində söhbət bir şəxsin digərinin yerinə keçməsindən və xələf-sələf sistemindən gedir. Əksinə, insan Allaha xəlifə ola bilməz. İnsanın Allaha xəlifə olması həm xəlifə sözünün mənasına ziddir, həm də çox eybəcər bir vəziyyətin meydana gəlməsinə səbəb olar. Çünki belə olan halda, mələklər «Allahın yerinə keçəcək birinin fitnə-fəsad törədən və qan tökən birisi olacağını» deməklə, əslində Allahın fitnə-fəsad törədən və qan tökən olduğunu demiş olarlar. Halbuki, Allah Təala da, mələklər də belə şeylərdən uzaqdır.

Alim belə dedi:

– Sən məni susdurdun.

TƏSBİH VƏ TƏQDİS

Mələklər: “Nə eyləsən, gözəl eylərsən, buna görə biz də sənə tabe olub, qarşında boyun əyirik”, – dedilər. Allah onlara: “Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm”, –  deyə buyurdu.

Təsbih sözü səbh kökündən əmələ gəlib. Səbh havada, yaxud suda sürətlə axıb getmək, üzmək, ulduzların öz trayektoriyalarında hərəkət etməsi kimi mənalar verir. Hər biri göydə [öz dairəsində] üzər (Yasin, 36/40). Səbh kəlməsi bunlarla yanaşı, sürətlə qaçmaqatın sürətlə qaçması kimi mənaları da ifadə edir. Təsbih sözü isə Allaha ibadət etməkdə tələsmək mənasında işlədilib.4

Buradan çıxan nəticəyə görə, نسبح بحمدكnusəbbihu bihəmdikə cümləsi «sənin həmdinin səbəbi ilə dərhal sənə qul oluruq» mənasını verir. Buna həmd sözünün tərcüməsini də əlavə edəndə, ümumi məna bu cür olur: Sən neylərsən, gözəl eylərsən. Biz də buna görə sənə boyun əyirik.5

Təqdis kəlməsi quds (qüds) kökündən düzəldilib. Qüdsün mənası təmiz olmaqdır. Təqdis isə tərtəmiz saymaqpak hesab etməyi bildirir. Quddüs6 Allahın adlarından biri olub, ləkəsiz və pak deməkdir.7 Allahın tərtəmiz və pak olduğunu onun etdiklərinə baxıb, görə bilərik. نقدس لكnuqaddisu ləkə – «səni təqdis edirik» cümləsini «sən ən təmizini edirsən» olaraq tərcümə etməyimizin səbəbi də məhz budur.

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Abdulaziz Bayındır, Qurani-Kərimin izahlı tərcüməsi: Fatihə surəsi, Bəqərə surəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Dr. Fəqani Bəylərov), Bakı, Təknur nəşriyyatı, 2005, s. 114-118. []
  2. Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, خ ل ف (Xa, Lam hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992. []
  3. Xələf kökündən törəyib eyni mənanı verən kəlmələri aşağıdakı ayələrdə görmək mümkündür:

    Bəqərə, 2/30, 66; Ali-İmran, 3/170; Nisa, 4/9; Ənam, 6/133, 165; Əraf, 7/69, 74, 129, 169; Yunus, 10/14, 73; Hud, 11/57; Rəd, 13/11; İsra, 17/76; Məryəm, 19/59; Nur, 24/55; Nəml, 27/62; Fatir, 35/39; Sad, 38/26. Ümumilikdə 20 ayə. []

  4. Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, س ب ح (Sin, Ha hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992. []
  5. Geniş məlumat üçün Fatihə surəsi, 1-ci ayənin şərhinə baxın. []
  6. Bu söz Ərəb dilində qaf hərfi ilə Quddus – قدوس olaraq yazılır və emfatik samit olan qa ilə tələffüz edilir. Ü səsinə gəlincə, Ərəb ədəbi dilində ümumiyyətlə belə bir səs yoxdur. Mən  burada Quddus sözünü Azərbaycan dilinin tələffüz tərzinə uyğunlaşdırmağı münasib hesab etdim – tərcüməçinin qeydi. []
  7. Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ق د س (Qaf, DəlSin hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.720 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.008 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.757 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.518 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.522 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.678 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.550 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.347 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.631 dəfə oxundu
9 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.506 dəfə oxundu
10 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.271 dəfə oxundu
11 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.442 dəfə oxundu
12 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.454 dəfə oxundu
13 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.180 dəfə oxundu
14 Donuz dərisi 02.11.09 3.161 dəfə oxundu
15 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.223 dəfə oxundu
16 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.473 dəfə oxundu
17 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.839 dəfə oxundu
18 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.175 dəfə oxundu
19 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.759 dəfə oxundu
20 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 35.289 dəfə oxundu
21 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.698 dəfə oxundu
22 Şəfaət inancı 08.02.11 2.841 dəfə oxundu
23 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.826 dəfə oxundu
24 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.883 dəfə oxundu
25 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.828 dəfə oxundu
26 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.415 dəfə oxundu
27 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.410 dəfə oxundu
28 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.553 dəfə oxundu
29 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.987 dəfə oxundu
30 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.960 dəfə oxundu
31 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.792 dəfə oxundu
32 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.508 dəfə oxundu
33 Dua 25.11.10 6.726 dəfə oxundu
34 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.109 dəfə oxundu
35 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.637 dəfə oxundu
36 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.997 dəfə oxundu
37 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.659 dəfə oxundu
38 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.874 dəfə oxundu
39 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.528 dəfə oxundu
40 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.472 dəfə oxundu
41 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.412 dəfə oxundu
42 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.358 dəfə oxundu
43 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.305 dəfə oxundu
44 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.472 dəfə oxundu
45 Şirk və küfr 14.07.11 3.356 dəfə oxundu
46 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.012 dəfə oxundu
47 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.967 dəfə oxundu
48 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.740 dəfə oxundu
49 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.524 dəfə oxundu
50 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.083 dəfə oxundu
51 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.854 dəfə oxundu
52 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.920 dəfə oxundu
53 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.970 dəfə oxundu
54 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.395 dəfə oxundu
55 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.902 dəfə oxundu
56 Hikmət 09.01.16 3.612 dəfə oxundu
57 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.100 dəfə oxundu
58 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.456 dəfə oxundu
59 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.693 dəfə oxundu
60 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.289 dəfə oxundu
61 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 953 dəfə oxundu
62 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.711 dəfə oxundu
63 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.423 dəfə oxundu
64 Faiz 29.03.10 4.204 dəfə oxundu
65 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.405 dəfə oxundu
66 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.384 dəfə oxundu
67 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.064 dəfə oxundu
68 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.384 dəfə oxundu
69 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.407 dəfə oxundu
70 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.146 dəfə oxundu
71 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.895 dəfə oxundu
72 Qadınların döyülməsi 29.03.17 924 dəfə oxundu
73 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.476 dəfə oxundu
74 Vərdişlər 10.04.10 2.557 dəfə oxundu
75 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.762 dəfə oxundu
76 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.540 dəfə oxundu
77 Tağut 28.04.17 1.827 dəfə oxundu
78 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.648 dəfə oxundu
79 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.720 dəfə oxundu
80 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.311 dəfə oxundu
81 Vəhy 12.04.13 1.761 dəfə oxundu
82 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 107 dəfə oxundu
83 Təsbeh 06.07.09 3.558 dəfə oxundu
84 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.314 dəfə oxundu
85 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.613 dəfə oxundu
86 İsra və Merac 02.04.16 1.116 dəfə oxundu
87 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.328 dəfə oxundu
88 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 163 dəfə oxundu
89 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.307 dəfə oxundu
90 Qəndil 30.06.09 7.459 dəfə oxundu
91 Şəfaət 08.04.10 3.083 dəfə oxundu
92 Surroqat analıq 03.02.12 4.659 dəfə oxundu
93 Təvəssül 10.06.13 2.942 dəfə oxundu