SÜFRƏ MÖCÜZƏSİ
Müsəlmanlar > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 16 Eylül 2019 Tövsiyə et Çap et

HƏVARİLƏRİN SÜFRƏ TƏLƏBİ

 

Giriş

Hamımızın bildiyi kimi İsa əleyhissəlam, İsrailoğullarının qövmündən idi. Yəhudi bir cəmiyyətdə və Yəhudi adət-ənənəsilə yetişmişdi. Bilavasitə, İsa əleyhissəlama inanan İsrailoğullarının bir qismi və özünə kömək etmək sözünü verən Həvarilər də həyatını İslama və Müsəlman olmağa adayan insanlar idi. Bu barədə Quranda belə bildirilir:

“Ey inanb güvənənlər! Allahın köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə: “Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq?”– demiş, həvarilər də: “Bizik Allahın köməkçiləri!”– demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi, digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar üstün gəldilər.” (Saff, 61/14).

 

İsa əleyhissəlamın vəzifəsi və təlimi

 İsa əleyhissəlam, əlindəki Tövratı təsdiq etmək surətilə, Yəhudilərə xüsusi olaraq haram edilmiş bəzi şeylərin artıq halal olduğunu və qulluğun birbaşa Allaha edilməsi lazım olduğunu bildirmişdir. Onun bu təbliği palçıqdan quş düzəldib, ona üfləyərək Allahın icazəsilə canlı quşa çevirmək, korları sağaltmaq, Ölüləri diriltmək və evlərdə nələr yeyib-içdiklərini demək kimi möcüzələrlə dəstəklənmişdir. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq İsrailoğullarının çoxu üzərində hərhansı bir təsirinin olmadığnı görən İsa əleyhissəlam onlara soruşur:

“Allah yolunda kim mənə köməklik edər?” (Əli-İmran, 3/52)

Bu suala müsbət cavab verənlər, həmin cəmiyyətin sadə və sayılmayan insanları olduğu Yeni əhiddə qeyd olunur[1] və Qurani Kərimdə bu insanların necə cavab verdikləri göstərilməkdədir:

Həvarilər dedilər: “Bizik Allahın (dininin) yardımçıları! Biz Allaha iman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq!

Ey Rəbbimiz! Biz sənin nazil etdiyinə iman gətirdik və (göndərdiyin) elçinin ardınca getdik. Bizi də şahidlərlə bir yerdə yaz!” (Əli-İmran, 3/52-53)

İncildə Həvarilərin sayı 12 olduğu bildirilmişdir. Bunlar: Petrus adıyla bilinən Simon, onun qardaşı Andreya, Zebedinin oğulları Yaqub və Yuhanna, Filipus və Bartalmay, Tomas və vergi məmuru Matta, Alfay oğlu Yaqub və Taday, Yurtsevər Simun və İsanı sonradan satan Yahuda İskariyotdur.

İsanın təlimi dövründə özlərini “Müsəlman” olaraq tanıdan bu insanlar, əllərində olan Tövratın mətnlərini oxuduqları və bilavasitə yeni gələcək olan Nəbi-Rəsul xüsusiyyətlərini bildikləri üçün Allahın elçisi İsaya inanmış və özlərinə yüklənən məsuliyyətin haqqını vermişdilər.

Bu şəxslər, Allahın dini İslama təslim olmuşlar. Onların bu mətanəti Quranda belə tərif edilir:

“Bir zaman Mən həvarilərə: “Mənə və elçimə inanıb güvənin!”(– deyə) təlqin etmişdim.

Onlar da: “İman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz (təslim olmuş) müsəlmanlarıq!”– demişdilər.” (Maidə, 5/111)

 

SÜFRƏ TƏLƏBİ

Ancaq Həvarilər, sonradan qəlblərinin mütməin/rahat olması məqsədilə İsaya belə bir sual yönəldirlər:

“Ey Məryəm oğlu İsa! Rəbbin bizə göydən bir süfrə endirə bilərmi?” O da (onlara) demişdi: “Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun”. (Maidə, 5/112)

Həmin sualın bənzər şəklini İsrailoğulları Musaya vermişdilər. Həm də əllərindəki və Həvarilərin həmişə oxuduqları Tövratın Məzmurlar bölümündən:

Dənizi yarıb keçirmişdi onları, Bir divar kimi ayaqda tutmuşdu suları.

Gündüz buludla, Gecə atəş işığıyla onlara yol göstərmişdi.

Çöldə qayaları yarmış, Sanki dibsiz qaynaqlardan, Onlara doyunca su içirmişdi.

Qayadan axarsular fışqırtmış, Suları qaynaq kimi axıtmışdı.

Amma onlar çöldə Ucalar Ucasına üsyan edərək günah işləməyə davam etdilər.

Canlarının istədiyi yeməyi istəyərək, qəlblərində Tanrını yoxladılar; “Tanrı çöldə süfrə qura bilərmi?”-deyərək, Tanrıya qarşı gəldilər.

“Bax, qayaya vuranda sular fışqırdı, dərələr daşdı. Bəs çörək verə bilərmi, ət saxlaya bilərmi xalqına?

Rəbb bunu eşidincə qəzəbləndi, qəzəbi yüksəldi İsrailə qarşı; Çünki, Tanrıya inanmırdılar. Onun qurtarıcılığına güvənmirdilər.

Yenə də Rəbb buyruq verdi buludlara, qapaqlarını açdı göylərin; Man/qüdrət halvası yağdırdı onları bəsləmək üçün, Göysəl taxıl verdi onlara.

Mələklərin çörəyini yedi hər biri, Doyunca yemək göndərdi onlara. Şərq küləyini əsdirdi göylərdə, Gücü ilə cənub küləyinə yol göstərdi.

Toz kimi ət yağdırdı başlarına, Dəniz qumu qədər quş; Ordugahlarının ortasına, qonaqladıqları yerin çevrəsinə düşürdü.

Yedilər, tıxa-basa doydular. İstəklərini yerinə yetirdi Tanrı.” (Qədim Əhid, “Məzmurlar”, 78.,bölüm)

İsrailoğullarına verilən bu möcüzə, Qurani Kərimdə də qısaca bəhs edilməkdədir.[2]

“Tanrını yoxlamaq” kimi bir məqsəd güdən bu tələb qarşısında İsrailoğullarının istəklərinin yenə də yerinə yetdiyini və “Tanrı çöldə süfrə qura bilərmi?” sualının müsbət qarşılandığını Məzmurlardakı yazılardan görməkdəyik. Bu səbəblə İsa əleyhissəlamın Allahın elçisi olduğunu başa düşdükləri halda qəlblərinin mütməin/rahat olması üçün İsrailoğullarının Musa əleyhissəlama verdikləri sualı bu dəfə də Həvarilər İsaya yönəldirlər:

“O gün Həvarilər dedilər ki; Ey Məryəm oğlu İsa! Rəbbin bizə göydən bir süfrə endirə bilərmi?…” (Maidə, 5/112)

Yuxarıda ifadə etdiyimiz kimi İsa əleyhissəlam, yəhudi cəmiyyətinin bir üzvü idi və yəhudilərin “süfrə tələbindən” xəbərdardı, o cümlədən onların aqibətlərindən də:

“Ancaq onlar istəklərinə doymadılar, Daha ağızları dolu halda Tanrının qəzəbi parladı üzərlərinə.

Ən güclülərini öldürdü, yerə sərdi İsrail igidlərini. Yenə də günah işləməyə davam etdilər, Onun xariqələrinə inanmadılar.

Bu üzdən Tanrı onların günlərini boşluq və illərini dəhşət içində sonlandırdı.

Tanrı onları öldürdükcə Ona yönəlməyə, Səmimi qəlbdən Onu yenidən aramağa başladılar.” (Məzmurlar, 29-34)

Həvarilərin yenidən bu cür tələblərini İsa əleyhissəlam heyrətlə qarşılayır və ümumi istəkləri yenə Tanrını yoxlamaq olduğunu görür və əgər İsrailoğulları kimi bunlar da inkar edərlərsə, bunun böyük bir faciəylə nəticələnəcəyindən qorxuya düşür:

“…“Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun”. (Maidə, 5/112)

Özlərindən əvvəlkilərin istəyini və aqibətini bilən Həvarilər, yenə də bu arzularında inad etdilər. Çünki, özlərinə güvənirlər və İsa əleyhissəlam ilə birlikdə “isr” yəni, gözlədikləri Nəbiyə inanmaq şüarını canlı saxlamaq və elədikləri işlərin, davranışların Allah qatında qəbul gördüyünü, doğru bir yolda olduqlarını gözləri ilə görmək surətilə o süfrədən yeyərək rahatlanmaq istəyirdilər.

“Onlar dedilər: “Biz istəyirik ki, ondan yeyək, qəlblərimiz rahat olsun, bizə doğru söylədiyini bilək və o (möcüzəyə) şahidlik edənlərdən olaq”. (Maidə, 5/113)

Nəhayət İsa əleyhissəlam onların bu istəklərinə qulaq asıb, diləklərini belə ərz edir:

Məryəm oğlu İsa dedi: “Ey Allahım! Ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və Səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!” (Maidə, 5/114)

Uca Rəbbimiz, bu süfrə tələbinə də müsbət cavab verəcəyini, lakin, bundan sonra şayət kim ki; bu süfrə həqiqətinə göz yumar, xəyanət edər, əmr və qadağalara rəayət etməzsə, onun şiddətli bir cəzaya məruz qalacağını xəbər verir. Quranda bu haqda bizə belə çatdırılır:

“Allah dedi: “Mən onu sizə endirəcəyəm. Amma (bundan) sonra aranızda kim kafirlik edərsə (göz yumarsa), ona aləmlərdən heç kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm”. (Maidə, 5/115)

Nəticədə, bu süfrə/möcüzə qarşısında yenə də kafirlik/xəyanət edən Həvari Yəhuda İskariot, İsa əleyhissəlamı Roma əsgərlərinə satır. Bunun qarşılığında Allah da onu İsaya bənzətmək surətilə çarmıxa çəkilməsinə yol acır.

 

Tədqiqatçı Müəllif: Muharrem Erhan Koyuncu.

[1] Yeni Əhid, “Elçilərin İşləri”, 4/13

[2] “Onda siz dediniz: “Ey Musa! Biz eyni cür yeməklərə dözməyəcəyik. Ona görə də bizim üçün Rəbbinə bizə yerin bitirdiklərindən – tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirməsi üçün dua et!” O dedi: “Siz xeyirli olan şeylərin daha dəyərsiz şeylərlə əvəz olunmasınımı istəyirsiniz? Şəhərə girin! Şübhəsiz ki, (orada) istədiyinizi taparsınız!” Onlara zəlillik və düşgünlük üz verdi və onlar Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu (cəza) ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və (bəzi) peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər. Bu (həm də) onların asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi.” (Bəqərə, 2/61)

 

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.282 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.287 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.767 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.680 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.053 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.885 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.642 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.670 dəfə oxundu
9 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.381 dəfə oxundu
10 Qəndil 30.06.09 8.080 dəfə oxundu
11 Şəfaət 08.04.10 3.216 dəfə oxundu
12 Surroqat analıq 03.02.12 4.896 dəfə oxundu
13 Təvəssül 10.06.13 3.163 dəfə oxundu
14 “Ən zəif ev” 09.03.18 388 dəfə oxundu
15 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.737 dəfə oxundu
16 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.499 dəfə oxundu
17 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.589 dəfə oxundu
18 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.622 dəfə oxundu
19 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.436 dəfə oxundu
20 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 749 dəfə oxundu
21 Donuz dərisi 02.11.09 3.284 dəfə oxundu
22 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.218 dəfə oxundu
23 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.990 dəfə oxundu
24 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.213 dəfə oxundu
25 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.216 dəfə oxundu
26 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 356 dəfə oxundu
27 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.129 dəfə oxundu
28 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.694 dəfə oxundu
29 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.899 dəfə oxundu
30 Şəfaət inancı 08.02.11 2.968 dəfə oxundu
31 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.862 dəfə oxundu
32 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.185 dəfə oxundu
33 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 724 dəfə oxundu
34 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.580 dəfə oxundu
35 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.474 dəfə oxundu
36 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.114 dəfə oxundu
37 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 4.057 dəfə oxundu
38 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.683 dəfə oxundu
39 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.165 dəfə oxundu
40 Xums nədir? 11.01.19 421 dəfə oxundu
41 Qadınların şahidliyi 14.05.09 3.004 dəfə oxundu
42 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.642 dəfə oxundu
43 Dua 25.11.10 7.128 dəfə oxundu
44 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 6.068 dəfə oxundu
45 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.243 dəfə oxundu
46 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.160 dəfə oxundu
47 Коран и культурное развитие. 30.01.19 240 dəfə oxundu
48 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.936 dəfə oxundu
49 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.487 dəfə oxundu
50 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.886 dəfə oxundu
51 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
52 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.462 dəfə oxundu
53 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.708 dəfə oxundu
54 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 243 dəfə oxundu
55 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.452 dəfə oxundu
56 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.564 dəfə oxundu
57 Şirk və küfr 14.07.11 3.675 dəfə oxundu
58 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.234 dəfə oxundu
59 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.234 dəfə oxundu
60 SÜFRƏ MÖCÜZƏSİ 16.09.19 159 dəfə oxundu
61 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.140 dəfə oxundu
62 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.019 dəfə oxundu
63 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.236 dəfə oxundu
64 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.952 dəfə oxundu
65 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.275 dəfə oxundu
66 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.997 dəfə oxundu
67 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.342 dəfə oxundu
68 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.077 dəfə oxundu
69 Hikmət 09.01.16 4.766 dəfə oxundu
70 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.280 dəfə oxundu
71 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.674 dəfə oxundu
72 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.858 dəfə oxundu
73 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.650 dəfə oxundu
74 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.066 dəfə oxundu
75 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.214 dəfə oxundu
76 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.535 dəfə oxundu
77 Faiz 29.03.10 4.685 dəfə oxundu
78 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.458 dəfə oxundu
79 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.652 dəfə oxundu
80 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.206 dəfə oxundu
81 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
82 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.151 dəfə oxundu
83 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.738 dəfə oxundu
84 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.124 dəfə oxundu
85 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.879 dəfə oxundu
86 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.875 dəfə oxundu
87 Vərdişlər 10.04.10 2.659 dəfə oxundu
88 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.934 dəfə oxundu
89 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 9.049 dəfə oxundu
90 Tağut 28.04.17 4.198 dəfə oxundu
91 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.773 dəfə oxundu
92 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.801 dəfə oxundu
93 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.962 dəfə oxundu
94 Vəhy 12.04.13 1.817 dəfə oxundu
95 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 939 dəfə oxundu
96 Təsbeh 06.07.09 3.700 dəfə oxundu
97 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.725 dəfə oxundu
98 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.686 dəfə oxundu
99 İsra və Merac 02.04.16 1.214 dəfə oxundu
100 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.401 dəfə oxundu