Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət
Müsəlmanlar > Fitvalar > Həcc-ömrə > Tədqiqatlar Tarix: 01 Temmuz 2009 Tövsiyə et Çap et

Allah Təala İbrahim peyğəmbərə (ə. s.) belə əmr etmişdi:

“Həcc üçün insanları dəvət et ki, (onlar) piyada və yorğun-arğın miniklər üzərində dərin vadilərdən adlayıb sənə (tərəf) gəlsinlər. Gəlsinlər ki, özləri üçün bir sıra mənfəətlər görsünlər və onlara ruzi kimi verdiyi kiçik və böyük baş heyvanların üzərində müəyyən günlərdə Allahın adını ansınlar. Onlardan yeyin, darda qalmış yoxsula da yedizdirin. Sonra Ərəfat vəqfəsini1 başa vursunlar. Nəzirlərini yerinə yetirsinlər və beyti-ətiqi (Kəbə) təvaf etsinlər” (Həcc, 22/27-28).

Əgər diqqət yetirsək, görərik ki, ayələr bir-birindən fərqlənən iki şeyi vurğulayır. Bunlardan biri əldə olunacaq mənfəət, digəri isə yerinə yetirilən ibadətdir. Bunların hər ikisi də mənfəətdir: Biri din ilə əlaqədardır, digəri isə dünyaya aiddir.

Bu ayədə də buna oxşar bir məqam var:

“(Həcc mövsümündə) Rəbbinizdən ruzi diləməyiniz sizin üçün günah deyildir. Ərəfatdan qayıdıb, axın etdiyiniz zaman Məşərul-Haramın yanında Allahı xatırlayın. Sizə necə göstəribsə, Onu o cür xatırlayın. Siz bundan əvvəl həqiqətən, yanlış yolda idiniz!” (Bəqərə, 2/198).

Əshabədən Abdulla ibn Abbas nəql edib:

“Həcc ibadəti başlamamışdan əvvəl insanlar Mina, Ərəfat və Zul-məcaz yarmarkasında və digər bazarlarda ticarətlə məşğul olurdular. Alan alır, satan satırdı. Sonra ehramlı halda bu işlə məşğul olmaqdan qorxub çəkindilər. Bunun üstündən Allah tərəfindən yuxarıdakı ayə nazil oldu”.2

Bu bazar və yarmarkalar İslamdan sonra da qurulmağa davam etdi. İlk tərk edilən Ukaz bazarı oldu. Xaricilərin dövründə (hicri 129-cu ildə) qurula bilmədi və ondan sonra tamamilə tərk olundu.3

Həcc ibadəti hər insanın can və mal-mülk təhlükəsizliyinin təmin edildiyi haram ayların ortasında yerinə yetirilir. Bu aylar zilqədə, zilhiccə və məhərrəm aylarıdır. Hacı namizədləri zilhiccənin 9-unda Ərəfata çıxırlar və həcc ibadəti bu ayın 13-ünədək davam edir. Bu aylardan başqa rəcəb ayı da var. Bu minvalla haram ayların sayı 4-ə çatır. Allah Təala belə buyurur:

“Göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allah yanında – Allahın kitabında ayların sayı 12-dir. Bunlardan 4-ü haram aylardır. Bu, düppədüz bir hesabdır. Nəbadə, özünüzü bu aylarda yanliş bir şeyə atasınız (səhvə yol verəsiniz)” (Tövbə, 9/36).

Həcc ibadəti İbrahim peyğəmbərin (ə. s.) dəvəti ilə başladı və Kəbə onun nəslindən olan Qureyşilərin4 (Ukaz – عـكاظ) bazarı,5 zilhiccənin 1-ci günündən 9-cu tövriyə gününə qədər Mina yaxınlığında Zul-məcaz yarmarkası təşkil olunur, sonra Minaya gedilir və həccə başlanırdı.6 Bazar və yarmarkalarda ticarətlə məşğul olur, şeir oxuyur və söhbət edirdilər. cəhdlərilə həmişə ibadətə açıq vəziyyətdə saxlandı. Buraya gələn hacılara müxtəlif xidmətlər göstərildi7 və həccin iqtisadı və ictimai cəhəti məsələsində səhlənkarlığa yol verilmədi. Ayələrə müvafiq olaraq zilqədə ayının 1-indən 20-sinə qədər8 Ərəfat yaxınlığında Ukaz

Muhəmməd peyğəmbər (ə. s.) də bazar və yarmarkalarda iştirak etmiş və bunu peyğəmbər olduqdan sonra da davam etdirmişdir. Ətraf yerlərdəki qəbilələrdən gələn insanları Allahın dininə dəvət etmək üçün həmin yarmarkalarda onlarla üzbəüz görüşmüşdür.9 Bəzi Mədinə sakinlərinin müsəlman olaraq Əqəbədə peyğəmbərimizlə (ə. s.) etdiyi biətlər də məhz bu dövrdə baş vermişdir.

Xəlifə Ömər də bu mövsümdə valilərini Haramda toplayır, xalqın qarşısında haqq-hesaba çəkirdi. Şikayəti olanlar şikayətlərini danışırdılar. Lazım gələrsə, elə xəlifənin hüzurundaca mühakimə edilirdilər.10

Hicrətin 9-cu ilində müşriklərin həcc və ömrə ziyarəti qadağan olundu. Bu da öz növbəsində ticarətin canlılığını itirəcəyinə dair təşviş doğurdu. Buna qarşı aşağıdakı ayə nazil oldu:

“Ey iman gətirənlər! Müşriklər sadəcə olaraq murdardırlar. Nəbadə, bu ildən sonra məscidi-harama yaxınlaşalar. Əgər yoxsulluqdan qorxursunuzsa, (bilin ki) Allah fürsət verən kimi sizi öz ikramı ilə zəngin edəcək. Şübhəsiz ki, Allah biləndir, doğru qərar verir!” (Tövbə, 9/28).

Haram ayları ilə əlaqədar hökmlər Qiyamətə qədər qüvvədədir.11 Həmin aylarda bizimlə müharibə halında olmayan hər insanın can və mal təhlükəsizliyini təmin etmək Allah tərəfindən bizə verilmiş vəzifədir. Unudulan bu vəzifəni (borcu) yerinə yetirəcəyimizi elan etməli və Haram hüdudlarından kənarda müşriklərin də iştirak edə bilmələri üçün hamıya açıq olan bazarlar qurmalıyıq.

Allah Təala müşriklərin Harama daxil olmasını qadağan etdikdən sonra bizə bu əmri verib:

“O müşriklərdən biri sənin yanında olmaq istəsə, ona bu imkanı ver ki, gəlsin, Allahın sözünü (Quranı) dinləsin. Sonra onu özünü təhlükəsiz hiss edəcəyi yerə çatdır. Belə et, çünki onlar (Quranı) bilməyən bir cəmiyyətdir” (Tövbə, 9/6).

Müşriklər Qurana qulaq asmaq üçün Harama girə biləcəkləri üçün Haram daxilində onların öz dilləri ilə Qurana qulaq asacaqları şərait hazırlanmalıdır. Bu yolla onların Quranla əlaqədar məlumatları ilk mənbədən almaqları təmin edilər.

Müsəlmanların Quran məlumatları kifayət qədər olmadığına görə eyni şərait onlar üçün də təmin olunmalıdır.

Orada başqa fəaliyyətlərlə məşğul olmaq da mümkündür. Misal üçün, hər bir sahədə inkişafa dəstək olanlara mükafat vermək yoluyla insanları xeyir əməllərdə yarışdırmaq olar. Mükafatlara Kəbə mükafatı adı verib Məkkə və ətrafını dünyanın bir nömrəli cazibə mərkəzi halına gətirmək olar.

Müsəlman olmaq insanın şəxsi seçimi, necə deyərlər, öz qərarıdır. Hamının özünə görə tutduğu bir yol var. Bizim öhdəmizə düşən şey sadəcə olaraq təbliğ etməkdir. Dünya işlərinə gəldikdə, biz insanları insanlığın xeyrinə olan şeylərdə yarışdıra bilərik. Allah Təala belə buyurur:

“Hər kəsin üz tutduğu bir yolu vardır, siz onlarla yaxşı işlər görməkdə yarışın! Harada olursunuzsa olun, Allah sizi bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!” (Bəqərə, 2/148).

Müəllif: Abdulaziz Bayındır (İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin professoru)

Saytımızın materiallarından istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Ayədəki “təfəs” (تفث) sözünə Ərəfat vəqfəsi mənası verməyimizin səbəbi belədir:

  Tay qəbiləsindən Urvə ibn Müdərris nəql edir ki, mən rəsulullaha (ə. s.) Cəmdə (Müzdəlifə) vəqfə yerində çatdım. Mən soruşdum ki, ey peyğəmbər, Tay dağından gəlirəm, miniyim pis vəziyyətə düşdü, özümü də yordum. Vallah, elə bir qum təpəsi qalmadı ki, dayanıb üstündə dincəlməyim. Mən hacı ola bilərəm? Rəsulullah (ə. s.) mənə cavab olaraq: “Kim bizimlə bu namazı qılsa və daha əvvəl gecə, ya da gündüz vaxtı Ərəfata gəlmiş olsa, həccini başa vurmuş, təfəsini də yerinə yetirmiş hesab edilir”, – deyə buyurdu (Əbu Davud, Mənasik, 69). []

 2. Əbu Davud, Sünən, Mənasik, 7, hədis nömrə 1734. []
 3. İbrahim Canan, Kutubu-sittə tərcümə və şərhi, Akçağ nəşriyyatı, 3/288-289. []
 4. İbn Hişam, Sirətun-nəbi, təhqiq edən Mühyiddin Əbdülhəmid, Beyrut, hicri 1401, miladi 1981-ci il, 1-ci cild, s. 216. []
 5. Məhəmməd Həmidullah, İslam peyğəmbəri, 2-ci cild, s. 946, abzas 1593, Ankara, 2003. []
 6. Cavad Əli, eyni əsər və cild, s. 375. []
 7. Onlar bu xidmətlə öyündükləri üçün Allah belə buyurmuşdur:

  “Siz hacılara su vermək və məscidi-haramı ibadətə açıq saxlamağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə birmi hesab edirsiniz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Allah zalımlar dəstəsini hidayətə çatdırmaz” (Tövbə, 9/19). []

 8. Cavad Əli, Tarixul-Ərəb qəbləl-İslam (İslamdan əvvəl Ərəblərin tarixi), 7-ci cild, s. 377 və digər səhifələr. Bağdad universitetinin köməyilə nəşr edilmişdir. Tarix və yer göstərilməyib. []
 9. Cavad Əli, eyni əsər və cild, s. 382. []
 10. Hakkı Dursun Yıldızın rəhbərlik etdiyi bir heyət, Böyük İslam tarixi, 2-ci cild, s. 179 və digər səhifələr, İstanbul, 1992. []
 11. Baxın: Maidə sursəi, 2-ci ayə. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.384 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.000 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.729 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.496 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.512 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.667 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.541 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.337 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.574 dəfə oxundu
9 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.530 dəfə oxundu
10 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.415 dəfə oxundu
11 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.323 dəfə oxundu
12 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.507 dəfə oxundu
13 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.912 dəfə oxundu
14 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.929 dəfə oxundu
15 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.769 dəfə oxundu
16 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.500 dəfə oxundu
17 Dua 25.11.10 6.662 dəfə oxundu
18 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.978 dəfə oxundu
19 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.555 dəfə oxundu
20 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.990 dəfə oxundu
21 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.614 dəfə oxundu
22 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.796 dəfə oxundu
23 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.465 dəfə oxundu
24 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.468 dəfə oxundu
25 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.408 dəfə oxundu
26 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.350 dəfə oxundu
27 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.288 dəfə oxundu
28 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.443 dəfə oxundu
29 Şirk və küfr 14.07.11 3.313 dəfə oxundu
30 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.963 dəfə oxundu
31 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.939 dəfə oxundu
32 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.601 dəfə oxundu
33 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.447 dəfə oxundu
34 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.069 dəfə oxundu
35 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.835 dəfə oxundu
36 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.887 dəfə oxundu
37 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.967 dəfə oxundu
38 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.287 dəfə oxundu
39 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.865 dəfə oxundu
40 Hikmət 09.01.16 3.473 dəfə oxundu
41 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.985 dəfə oxundu
42 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.439 dəfə oxundu
43 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.677 dəfə oxundu
44 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.253 dəfə oxundu
45 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 946 dəfə oxundu
46 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.674 dəfə oxundu
47 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.410 dəfə oxundu
48 Faiz 29.03.10 4.175 dəfə oxundu
49 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.401 dəfə oxundu
50 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.325 dəfə oxundu
51 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.053 dəfə oxundu
52 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.384 dəfə oxundu
53 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.329 dəfə oxundu
54 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.005 dəfə oxundu
55 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.861 dəfə oxundu
56 Qadınların döyülməsi 29.03.17 853 dəfə oxundu
57 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.309 dəfə oxundu
58 Vərdişlər 10.04.10 2.551 dəfə oxundu
59 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.743 dəfə oxundu
60 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.299 dəfə oxundu
61 Tağut 28.04.17 1.607 dəfə oxundu
62 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.642 dəfə oxundu
63 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.705 dəfə oxundu
64 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.082 dəfə oxundu
65 Vəhy 12.04.13 1.749 dəfə oxundu
66 Təsbeh 06.07.09 3.547 dəfə oxundu
67 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.252 dəfə oxundu
68 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.608 dəfə oxundu
69 İsra və Merac 02.04.16 1.102 dəfə oxundu
70 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.320 dəfə oxundu
71 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.300 dəfə oxundu
72 Qəndil 30.06.09 7.438 dəfə oxundu
73 Şəfaət 08.04.10 3.073 dəfə oxundu
74 Surroqat analıq 03.02.12 4.619 dəfə oxundu
75 Təvəssül 10.06.13 2.925 dəfə oxundu
76 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.493 dəfə oxundu
77 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.130 dəfə oxundu
78 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.412 dəfə oxundu
79 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.445 dəfə oxundu
80 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.157 dəfə oxundu
81 Donuz dərisi 02.11.09 3.156 dəfə oxundu
82 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.112 dəfə oxundu
83 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.420 dəfə oxundu
84 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.805 dəfə oxundu
85 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.174 dəfə oxundu
86 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.754 dəfə oxundu
87 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 34.667 dəfə oxundu
88 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.660 dəfə oxundu
89 Şəfaət inancı 08.02.11 2.830 dəfə oxundu
90 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.821 dəfə oxundu
91 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.847 dəfə oxundu