Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət
Müsəlmanlar > Fitvalar > Həcc-ömrə > Tədqiqatlar Tarix: 01 Temmuz 2009 Tövsiyə et Çap et

Allah Təala İbrahim peyğəmbərə (ə. s.) belə əmr etmişdi:

“Həcc üçün insanları dəvət et ki, (onlar) piyada və yorğun-arğın miniklər üzərində dərin vadilərdən adlayıb sənə (tərəf) gəlsinlər. Gəlsinlər ki, özləri üçün bir sıra mənfəətlər görsünlər və onlara ruzi kimi verdiyi kiçik və böyük baş heyvanların üzərində müəyyən günlərdə Allahın adını ansınlar. Onlardan yeyin, darda qalmış yoxsula da yedizdirin. Sonra Ərəfat vəqfəsini1 başa vursunlar. Nəzirlərini yerinə yetirsinlər və beyti-ətiqi (Kəbə) təvaf etsinlər” (Həcc, 22/27-28).

Əgər diqqət yetirsək, görərik ki, ayələr bir-birindən fərqlənən iki şeyi vurğulayır. Bunlardan biri əldə olunacaq mənfəət, digəri isə yerinə yetirilən ibadətdir. Bunların hər ikisi də mənfəətdir: Biri din ilə əlaqədardır, digəri isə dünyaya aiddir.

Bu ayədə də buna oxşar bir məqam var:

“(Həcc mövsümündə) Rəbbinizdən ruzi diləməyiniz sizin üçün günah deyildir. Ərəfatdan qayıdıb, axın etdiyiniz zaman Məşərul-Haramın yanında Allahı xatırlayın. Sizə necə göstəribsə, Onu o cür xatırlayın. Siz bundan əvvəl həqiqətən, yanlış yolda idiniz!” (Bəqərə, 2/198).

Əshabədən Abdulla ibn Abbas nəql edib:

“Həcc ibadəti başlamamışdan əvvəl insanlar Mina, Ərəfat və Zul-məcaz yarmarkasında və digər bazarlarda ticarətlə məşğul olurdular. Alan alır, satan satırdı. Sonra ehramlı halda bu işlə məşğul olmaqdan qorxub çəkindilər. Bunun üstündən Allah tərəfindən yuxarıdakı ayə nazil oldu”.2

Bu bazar və yarmarkalar İslamdan sonra da qurulmağa davam etdi. İlk tərk edilən Ukaz bazarı oldu. Xaricilərin dövründə (hicri 129-cu ildə) qurula bilmədi və ondan sonra tamamilə tərk olundu.3

Həcc ibadəti hər insanın can və mal-mülk təhlükəsizliyinin təmin edildiyi haram ayların ortasında yerinə yetirilir. Bu aylar zilqədə, zilhiccə və məhərrəm aylarıdır. Hacı namizədləri zilhiccənin 9-unda Ərəfata çıxırlar və həcc ibadəti bu ayın 13-ünədək davam edir. Bu aylardan başqa rəcəb ayı da var. Bu minvalla haram ayların sayı 4-ə çatır. Allah Təala belə buyurur:

“Göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allah yanında – Allahın kitabında ayların sayı 12-dir. Bunlardan 4-ü haram aylardır. Bu, düppədüz bir hesabdır. Nəbadə, özünüzü bu aylarda yanliş bir şeyə atasınız (səhvə yol verəsiniz)” (Tövbə, 9/36).

Həcc ibadəti İbrahim peyğəmbərin (ə. s.) dəvəti ilə başladı və Kəbə onun nəslindən olan Qureyşilərin4 (Ukaz – عـكاظ) bazarı,5 zilhiccənin 1-ci günündən 9-cu tövriyə gününə qədər Mina yaxınlığında Zul-məcaz yarmarkası təşkil olunur, sonra Minaya gedilir və həccə başlanırdı.6 Bazar və yarmarkalarda ticarətlə məşğul olur, şeir oxuyur və söhbət edirdilər. cəhdlərilə həmişə ibadətə açıq vəziyyətdə saxlandı. Buraya gələn hacılara müxtəlif xidmətlər göstərildi7 və həccin iqtisadı və ictimai cəhəti məsələsində səhlənkarlığa yol verilmədi. Ayələrə müvafiq olaraq zilqədə ayının 1-indən 20-sinə qədər8 Ərəfat yaxınlığında Ukaz

Muhəmməd peyğəmbər (ə. s.) də bazar və yarmarkalarda iştirak etmiş və bunu peyğəmbər olduqdan sonra da davam etdirmişdir. Ətraf yerlərdəki qəbilələrdən gələn insanları Allahın dininə dəvət etmək üçün həmin yarmarkalarda onlarla üzbəüz görüşmüşdür.9 Bəzi Mədinə sakinlərinin müsəlman olaraq Əqəbədə peyğəmbərimizlə (ə. s.) etdiyi biətlər də məhz bu dövrdə baş vermişdir.

Xəlifə Ömər də bu mövsümdə valilərini Haramda toplayır, xalqın qarşısında haqq-hesaba çəkirdi. Şikayəti olanlar şikayətlərini danışırdılar. Lazım gələrsə, elə xəlifənin hüzurundaca mühakimə edilirdilər.10

Hicrətin 9-cu ilində müşriklərin həcc və ömrə ziyarəti qadağan olundu. Bu da öz növbəsində ticarətin canlılığını itirəcəyinə dair təşviş doğurdu. Buna qarşı aşağıdakı ayə nazil oldu:

“Ey iman gətirənlər! Müşriklər sadəcə olaraq murdardırlar. Nəbadə, bu ildən sonra məscidi-harama yaxınlaşalar. Əgər yoxsulluqdan qorxursunuzsa, (bilin ki) Allah fürsət verən kimi sizi öz ikramı ilə zəngin edəcək. Şübhəsiz ki, Allah biləndir, doğru qərar verir!” (Tövbə, 9/28).

Haram ayları ilə əlaqədar hökmlər Qiyamətə qədər qüvvədədir.11 Həmin aylarda bizimlə müharibə halında olmayan hər insanın can və mal təhlükəsizliyini təmin etmək Allah tərəfindən bizə verilmiş vəzifədir. Unudulan bu vəzifəni (borcu) yerinə yetirəcəyimizi elan etməli və Haram hüdudlarından kənarda müşriklərin də iştirak edə bilmələri üçün hamıya açıq olan bazarlar qurmalıyıq.

Allah Təala müşriklərin Harama daxil olmasını qadağan etdikdən sonra bizə bu əmri verib:

“O müşriklərdən biri sənin yanında olmaq istəsə, ona bu imkanı ver ki, gəlsin, Allahın sözünü (Quranı) dinləsin. Sonra onu özünü təhlükəsiz hiss edəcəyi yerə çatdır. Belə et, çünki onlar (Quranı) bilməyən bir cəmiyyətdir” (Tövbə, 9/6).

Müşriklər Qurana qulaq asmaq üçün Harama girə biləcəkləri üçün Haram daxilində onların öz dilləri ilə Qurana qulaq asacaqları şərait hazırlanmalıdır. Bu yolla onların Quranla əlaqədar məlumatları ilk mənbədən almaqları təmin edilər.

Müsəlmanların Quran məlumatları kifayət qədər olmadığına görə eyni şərait onlar üçün də təmin olunmalıdır.

Orada başqa fəaliyyətlərlə məşğul olmaq da mümkündür. Misal üçün, hər bir sahədə inkişafa dəstək olanlara mükafat vermək yoluyla insanları xeyir əməllərdə yarışdırmaq olar. Mükafatlara Kəbə mükafatı adı verib Məkkə və ətrafını dünyanın bir nömrəli cazibə mərkəzi halına gətirmək olar.

Müsəlman olmaq insanın şəxsi seçimi, necə deyərlər, öz qərarıdır. Hamının özünə görə tutduğu bir yol var. Bizim öhdəmizə düşən şey sadəcə olaraq təbliğ etməkdir. Dünya işlərinə gəldikdə, biz insanları insanlığın xeyrinə olan şeylərdə yarışdıra bilərik. Allah Təala belə buyurur:

“Hər kəsin üz tutduğu bir yolu vardır, siz onlarla yaxşı işlər görməkdə yarışın! Harada olursunuzsa olun, Allah sizi bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!” (Bəqərə, 2/148).

Müəllif: Abdulaziz Bayındır (İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin professoru)

Saytımızın materiallarından istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Ayədəki “təfəs” (تفث) sözünə Ərəfat vəqfəsi mənası verməyimizin səbəbi belədir:

  Tay qəbiləsindən Urvə ibn Müdərris nəql edir ki, mən rəsulullaha (ə. s.) Cəmdə (Müzdəlifə) vəqfə yerində çatdım. Mən soruşdum ki, ey peyğəmbər, Tay dağından gəlirəm, miniyim pis vəziyyətə düşdü, özümü də yordum. Vallah, elə bir qum təpəsi qalmadı ki, dayanıb üstündə dincəlməyim. Mən hacı ola bilərəm? Rəsulullah (ə. s.) mənə cavab olaraq: “Kim bizimlə bu namazı qılsa və daha əvvəl gecə, ya da gündüz vaxtı Ərəfata gəlmiş olsa, həccini başa vurmuş, təfəsini də yerinə yetirmiş hesab edilir”, – deyə buyurdu (Əbu Davud, Mənasik, 69). []

 2. Əbu Davud, Sünən, Mənasik, 7, hədis nömrə 1734. []
 3. İbrahim Canan, Kutubu-sittə tərcümə və şərhi, Akçağ nəşriyyatı, 3/288-289. []
 4. İbn Hişam, Sirətun-nəbi, təhqiq edən Mühyiddin Əbdülhəmid, Beyrut, hicri 1401, miladi 1981-ci il, 1-ci cild, s. 216. []
 5. Məhəmməd Həmidullah, İslam peyğəmbəri, 2-ci cild, s. 946, abzas 1593, Ankara, 2003. []
 6. Cavad Əli, eyni əsər və cild, s. 375. []
 7. Onlar bu xidmətlə öyündükləri üçün Allah belə buyurmuşdur:

  “Siz hacılara su vermək və məscidi-haramı ibadətə açıq saxlamağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə birmi hesab edirsiniz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Allah zalımlar dəstəsini hidayətə çatdırmaz” (Tövbə, 9/19). []

 8. Cavad Əli, Tarixul-Ərəb qəbləl-İslam (İslamdan əvvəl Ərəblərin tarixi), 7-ci cild, s. 377 və digər səhifələr. Bağdad universitetinin köməyilə nəşr edilmişdir. Tarix və yer göstərilməyib. []
 9. Cavad Əli, eyni əsər və cild, s. 382. []
 10. Hakkı Dursun Yıldızın rəhbərlik etdiyi bir heyət, Böyük İslam tarixi, 2-ci cild, s. 179 və digər səhifələr, İstanbul, 1992. []
 11. Baxın: Maidə sursəi, 2-ci ayə. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.383 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.990 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.710 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.486 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.505 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.662 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.537 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.333 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.538 dəfə oxundu
9 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.744 dəfə oxundu
10 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.497 dəfə oxundu
11 Dua 25.11.10 6.633 dəfə oxundu
12 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.900 dəfə oxundu
13 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.498 dəfə oxundu
14 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.983 dəfə oxundu
15 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.595 dəfə oxundu
16 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.759 dəfə oxundu
17 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.427 dəfə oxundu
18 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.464 dəfə oxundu
19 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.405 dəfə oxundu
20 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.339 dəfə oxundu
21 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.282 dəfə oxundu
22 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.434 dəfə oxundu
23 Şirk və küfr 14.07.11 3.290 dəfə oxundu
24 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.952 dəfə oxundu
25 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.930 dəfə oxundu
26 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.518 dəfə oxundu
27 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.408 dəfə oxundu
28 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.052 dəfə oxundu
29 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.818 dəfə oxundu
30 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.868 dəfə oxundu
31 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.965 dəfə oxundu
32 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.218 dəfə oxundu
33 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.833 dəfə oxundu
34 Hikmət 09.01.16 3.393 dəfə oxundu
35 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.875 dəfə oxundu
36 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.426 dəfə oxundu
37 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.672 dəfə oxundu
38 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.223 dəfə oxundu
39 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 936 dəfə oxundu
40 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.638 dəfə oxundu
41 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.399 dəfə oxundu
42 Faiz 29.03.10 4.148 dəfə oxundu
43 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.400 dəfə oxundu
44 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.237 dəfə oxundu
45 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.048 dəfə oxundu
46 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.383 dəfə oxundu
47 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.270 dəfə oxundu
48 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.880 dəfə oxundu
49 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.823 dəfə oxundu
50 Qadınların döyülməsi 29.03.17 806 dəfə oxundu
51 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.219 dəfə oxundu
52 Vərdişlər 10.04.10 2.544 dəfə oxundu
53 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.724 dəfə oxundu
54 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.173 dəfə oxundu
55 Tağut 28.04.17 1.466 dəfə oxundu
56 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.635 dəfə oxundu
57 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.692 dəfə oxundu
58 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.899 dəfə oxundu
59 Vəhy 12.04.13 1.749 dəfə oxundu
60 Təsbeh 06.07.09 3.533 dəfə oxundu
61 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.213 dəfə oxundu
62 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.605 dəfə oxundu
63 İsra və Merac 02.04.16 1.093 dəfə oxundu
64 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.316 dəfə oxundu
65 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.289 dəfə oxundu
66 Qəndil 30.06.09 7.408 dəfə oxundu
67 Şəfaət 08.04.10 3.064 dəfə oxundu
68 Surroqat analıq 03.02.12 4.580 dəfə oxundu
69 Təvəssül 10.06.13 2.906 dəfə oxundu
70 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.488 dəfə oxundu
71 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.032 dəfə oxundu
72 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.398 dəfə oxundu
73 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.436 dəfə oxundu
74 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.142 dəfə oxundu
75 Donuz dərisi 02.11.09 3.148 dəfə oxundu
76 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.050 dəfə oxundu
77 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.375 dəfə oxundu
78 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.781 dəfə oxundu
79 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.169 dəfə oxundu
80 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.746 dəfə oxundu
81 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 34.282 dəfə oxundu
82 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.644 dəfə oxundu
83 Şəfaət inancı 08.02.11 2.827 dəfə oxundu
84 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.820 dəfə oxundu
85 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.820 dəfə oxundu
86 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.312 dəfə oxundu
87 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.414 dəfə oxundu
88 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.293 dəfə oxundu
89 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.484 dəfə oxundu
90 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.859 dəfə oxundu
91 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.909 dəfə oxundu