Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət
Müsəlmanlar > Fitvalar > Həcc-ömrə > Tədqiqatlar Tarix: 01 Temmuz 2009 Tövsiyə et Çap et

Allah Təala İbrahim peyğəmbərə (ə. s.) belə əmr etmişdi:

“Həcc üçün insanları dəvət et ki, (onlar) piyada və yorğun-arğın miniklər üzərində dərin vadilərdən adlayıb sənə (tərəf) gəlsinlər. Gəlsinlər ki, özləri üçün bir sıra mənfəətlər görsünlər və onlara ruzi kimi verdiyi kiçik və böyük baş heyvanların üzərində müəyyən günlərdə Allahın adını ansınlar. Onlardan yeyin, darda qalmış yoxsula da yedizdirin. Sonra Ərəfat vəqfəsini1 başa vursunlar. Nəzirlərini yerinə yetirsinlər və beyti-ətiqi (Kəbə) təvaf etsinlər” (Həcc, 22/27-28).

Əgər diqqət yetirsək, görərik ki, ayələr bir-birindən fərqlənən iki şeyi vurğulayır. Bunlardan biri əldə olunacaq mənfəət, digəri isə yerinə yetirilən ibadətdir. Bunların hər ikisi də mənfəətdir: Biri din ilə əlaqədardır, digəri isə dünyaya aiddir.

Bu ayədə də buna oxşar bir məqam var:

“(Həcc mövsümündə) Rəbbinizdən ruzi diləməyiniz sizin üçün günah deyildir. Ərəfatdan qayıdıb, axın etdiyiniz zaman Məşərul-Haramın yanında Allahı xatırlayın. Sizə necə göstəribsə, Onu o cür xatırlayın. Siz bundan əvvəl həqiqətən, yanlış yolda idiniz!” (Bəqərə, 2/198).

Əshabədən Abdulla ibn Abbas nəql edib:

“Həcc ibadəti başlamamışdan əvvəl insanlar Mina, Ərəfat və Zul-məcaz yarmarkasında və digər bazarlarda ticarətlə məşğul olurdular. Alan alır, satan satırdı. Sonra ehramlı halda bu işlə məşğul olmaqdan qorxub çəkindilər. Bunun üstündən Allah tərəfindən yuxarıdakı ayə nazil oldu”.2

Bu bazar və yarmarkalar İslamdan sonra da qurulmağa davam etdi. İlk tərk edilən Ukaz bazarı oldu. Xaricilərin dövründə (hicri 129-cu ildə) qurula bilmədi və ondan sonra tamamilə tərk olundu.3

Həcc ibadəti hər insanın can və mal-mülk təhlükəsizliyinin təmin edildiyi haram ayların ortasında yerinə yetirilir. Bu aylar zilqədə, zilhiccə və məhərrəm aylarıdır. Hacı namizədləri zilhiccənin 9-unda Ərəfata çıxırlar və həcc ibadəti bu ayın 13-ünədək davam edir. Bu aylardan başqa rəcəb ayı da var. Bu minvalla haram ayların sayı 4-ə çatır. Allah Təala belə buyurur:

“Göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allah yanında – Allahın kitabında ayların sayı 12-dir. Bunlardan 4-ü haram aylardır. Bu, düppədüz bir hesabdır. Nəbadə, özünüzü bu aylarda yanliş bir şeyə atasınız (səhvə yol verəsiniz)” (Tövbə, 9/36).

Həcc ibadəti İbrahim peyğəmbərin (ə. s.) dəvəti ilə başladı və Kəbə onun nəslindən olan Qureyşilərin4 (Ukaz – عـكاظ) bazarı,5 zilhiccənin 1-ci günündən 9-cu tövriyə gününə qədər Mina yaxınlığında Zul-məcaz yarmarkası təşkil olunur, sonra Minaya gedilir və həccə başlanırdı.6 Bazar və yarmarkalarda ticarətlə məşğul olur, şeir oxuyur və söhbət edirdilər. cəhdlərilə həmişə ibadətə açıq vəziyyətdə saxlandı. Buraya gələn hacılara müxtəlif xidmətlər göstərildi7 və həccin iqtisadı və ictimai cəhəti məsələsində səhlənkarlığa yol verilmədi. Ayələrə müvafiq olaraq zilqədə ayının 1-indən 20-sinə qədər8 Ərəfat yaxınlığında Ukaz

Muhəmməd peyğəmbər (ə. s.) də bazar və yarmarkalarda iştirak etmiş və bunu peyğəmbər olduqdan sonra da davam etdirmişdir. Ətraf yerlərdəki qəbilələrdən gələn insanları Allahın dininə dəvət etmək üçün həmin yarmarkalarda onlarla üzbəüz görüşmüşdür.9 Bəzi Mədinə sakinlərinin müsəlman olaraq Əqəbədə peyğəmbərimizlə (ə. s.) etdiyi biətlər də məhz bu dövrdə baş vermişdir.

Xəlifə Ömər də bu mövsümdə valilərini Haramda toplayır, xalqın qarşısında haqq-hesaba çəkirdi. Şikayəti olanlar şikayətlərini danışırdılar. Lazım gələrsə, elə xəlifənin hüzurundaca mühakimə edilirdilər.10

Hicrətin 9-cu ilində müşriklərin həcc və ömrə ziyarəti qadağan olundu. Bu da öz növbəsində ticarətin canlılığını itirəcəyinə dair təşviş doğurdu. Buna qarşı aşağıdakı ayə nazil oldu:

“Ey iman gətirənlər! Müşriklər sadəcə olaraq murdardırlar. Nəbadə, bu ildən sonra məscidi-harama yaxınlaşalar. Əgər yoxsulluqdan qorxursunuzsa, (bilin ki) Allah fürsət verən kimi sizi öz ikramı ilə zəngin edəcək. Şübhəsiz ki, Allah biləndir, doğru qərar verir!” (Tövbə, 9/28).

Haram ayları ilə əlaqədar hökmlər Qiyamətə qədər qüvvədədir.11 Həmin aylarda bizimlə müharibə halında olmayan hər insanın can və mal təhlükəsizliyini təmin etmək Allah tərəfindən bizə verilmiş vəzifədir. Unudulan bu vəzifəni (borcu) yerinə yetirəcəyimizi elan etməli və Haram hüdudlarından kənarda müşriklərin də iştirak edə bilmələri üçün hamıya açıq olan bazarlar qurmalıyıq.

Allah Təala müşriklərin Harama daxil olmasını qadağan etdikdən sonra bizə bu əmri verib:

“O müşriklərdən biri sənin yanında olmaq istəsə, ona bu imkanı ver ki, gəlsin, Allahın sözünü (Quranı) dinləsin. Sonra onu özünü təhlükəsiz hiss edəcəyi yerə çatdır. Belə et, çünki onlar (Quranı) bilməyən bir cəmiyyətdir” (Tövbə, 9/6).

Müşriklər Qurana qulaq asmaq üçün Harama girə biləcəkləri üçün Haram daxilində onların öz dilləri ilə Qurana qulaq asacaqları şərait hazırlanmalıdır. Bu yolla onların Quranla əlaqədar məlumatları ilk mənbədən almaqları təmin edilər.

Müsəlmanların Quran məlumatları kifayət qədər olmadığına görə eyni şərait onlar üçün də təmin olunmalıdır.

Orada başqa fəaliyyətlərlə məşğul olmaq da mümkündür. Misal üçün, hər bir sahədə inkişafa dəstək olanlara mükafat vermək yoluyla insanları xeyir əməllərdə yarışdırmaq olar. Mükafatlara Kəbə mükafatı adı verib Məkkə və ətrafını dünyanın bir nömrəli cazibə mərkəzi halına gətirmək olar.

Müsəlman olmaq insanın şəxsi seçimi, necə deyərlər, öz qərarıdır. Hamının özünə görə tutduğu bir yol var. Bizim öhdəmizə düşən şey sadəcə olaraq təbliğ etməkdir. Dünya işlərinə gəldikdə, biz insanları insanlığın xeyrinə olan şeylərdə yarışdıra bilərik. Allah Təala belə buyurur:

“Hər kəsin üz tutduğu bir yolu vardır, siz onlarla yaxşı işlər görməkdə yarışın! Harada olursunuzsa olun, Allah sizi bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!” (Bəqərə, 2/148).

Müəllif: Abdulaziz Bayındır (İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin professoru)

Saytımızın materiallarından istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Ayədəki “təfəs” (تفث) sözünə Ərəfat vəqfəsi mənası verməyimizin səbəbi belədir:

  Tay qəbiləsindən Urvə ibn Müdərris nəql edir ki, mən rəsulullaha (ə. s.) Cəmdə (Müzdəlifə) vəqfə yerində çatdım. Mən soruşdum ki, ey peyğəmbər, Tay dağından gəlirəm, miniyim pis vəziyyətə düşdü, özümü də yordum. Vallah, elə bir qum təpəsi qalmadı ki, dayanıb üstündə dincəlməyim. Mən hacı ola bilərəm? Rəsulullah (ə. s.) mənə cavab olaraq: “Kim bizimlə bu namazı qılsa və daha əvvəl gecə, ya da gündüz vaxtı Ərəfata gəlmiş olsa, həccini başa vurmuş, təfəsini də yerinə yetirmiş hesab edilir”, – deyə buyurdu (Əbu Davud, Mənasik, 69). []

 2. Əbu Davud, Sünən, Mənasik, 7, hədis nömrə 1734. []
 3. İbrahim Canan, Kutubu-sittə tərcümə və şərhi, Akçağ nəşriyyatı, 3/288-289. []
 4. İbn Hişam, Sirətun-nəbi, təhqiq edən Mühyiddin Əbdülhəmid, Beyrut, hicri 1401, miladi 1981-ci il, 1-ci cild, s. 216. []
 5. Məhəmməd Həmidullah, İslam peyğəmbəri, 2-ci cild, s. 946, abzas 1593, Ankara, 2003. []
 6. Cavad Əli, eyni əsər və cild, s. 375. []
 7. Onlar bu xidmətlə öyündükləri üçün Allah belə buyurmuşdur:

  “Siz hacılara su vermək və məscidi-haramı ibadətə açıq saxlamağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə birmi hesab edirsiniz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Allah zalımlar dəstəsini hidayətə çatdırmaz” (Tövbə, 9/19). []

 8. Cavad Əli, Tarixul-Ərəb qəbləl-İslam (İslamdan əvvəl Ərəblərin tarixi), 7-ci cild, s. 377 və digər səhifələr. Bağdad universitetinin köməyilə nəşr edilmişdir. Tarix və yer göstərilməyib. []
 9. Cavad Əli, eyni əsər və cild, s. 382. []
 10. Hakkı Dursun Yıldızın rəhbərlik etdiyi bir heyət, Böyük İslam tarixi, 2-ci cild, s. 179 və digər səhifələr, İstanbul, 1992. []
 11. Baxın: Maidə sursəi, 2-ci ayə. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.384 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.008 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.757 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.518 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.522 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.678 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.550 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.347 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.632 dəfə oxundu
9 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.648 dəfə oxundu
10 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.720 dəfə oxundu
11 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.319 dəfə oxundu
12 Vəhy 12.04.13 1.761 dəfə oxundu
13 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 109 dəfə oxundu
14 Təsbeh 06.07.09 3.559 dəfə oxundu
15 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.317 dəfə oxundu
16 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.613 dəfə oxundu
17 İsra və Merac 02.04.16 1.116 dəfə oxundu
18 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.328 dəfə oxundu
19 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 173 dəfə oxundu
20 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.308 dəfə oxundu
21 Qəndil 30.06.09 7.461 dəfə oxundu
22 Şəfaət 08.04.10 3.083 dəfə oxundu
23 Surroqat analıq 03.02.12 4.659 dəfə oxundu
24 Təvəssül 10.06.13 2.942 dəfə oxundu
25 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.508 dəfə oxundu
26 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.273 dəfə oxundu
27 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.442 dəfə oxundu
28 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.454 dəfə oxundu
29 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.182 dəfə oxundu
30 Donuz dərisi 02.11.09 3.162 dəfə oxundu
31 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.223 dəfə oxundu
32 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.474 dəfə oxundu
33 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.839 dəfə oxundu
34 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.175 dəfə oxundu
35 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.759 dəfə oxundu
36 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 35.301 dəfə oxundu
37 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.699 dəfə oxundu
38 Şəfaət inancı 08.02.11 2.841 dəfə oxundu
39 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.826 dəfə oxundu
40 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.884 dəfə oxundu
41 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.832 dəfə oxundu
42 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.415 dəfə oxundu
43 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.411 dəfə oxundu
44 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.553 dəfə oxundu
45 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.988 dəfə oxundu
46 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.960 dəfə oxundu
47 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.792 dəfə oxundu
48 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.509 dəfə oxundu
49 Dua 25.11.10 6.726 dəfə oxundu
50 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.114 dəfə oxundu
51 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.640 dəfə oxundu
52 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.997 dəfə oxundu
53 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.659 dəfə oxundu
54 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.877 dəfə oxundu
55 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.529 dəfə oxundu
56 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.472 dəfə oxundu
57 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.412 dəfə oxundu
58 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.358 dəfə oxundu
59 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.306 dəfə oxundu
60 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.472 dəfə oxundu
61 Şirk və küfr 14.07.11 3.356 dəfə oxundu
62 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.012 dəfə oxundu
63 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.969 dəfə oxundu
64 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.743 dəfə oxundu
65 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.524 dəfə oxundu
66 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.083 dəfə oxundu
67 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.856 dəfə oxundu
68 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.924 dəfə oxundu
69 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.970 dəfə oxundu
70 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.398 dəfə oxundu
71 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.902 dəfə oxundu
72 Hikmət 09.01.16 3.613 dəfə oxundu
73 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.103 dəfə oxundu
74 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.457 dəfə oxundu
75 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.694 dəfə oxundu
76 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.290 dəfə oxundu
77 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 953 dəfə oxundu
78 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.714 dəfə oxundu
79 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.423 dəfə oxundu
80 Faiz 29.03.10 4.204 dəfə oxundu
81 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.406 dəfə oxundu
82 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.384 dəfə oxundu
83 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.064 dəfə oxundu
84 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.384 dəfə oxundu
85 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.412 dəfə oxundu
86 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.151 dəfə oxundu
87 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.896 dəfə oxundu
88 Qadınların döyülməsi 29.03.17 924 dəfə oxundu
89 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.478 dəfə oxundu
90 Vərdişlər 10.04.10 2.557 dəfə oxundu
91 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.764 dəfə oxundu
92 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.546 dəfə oxundu
93 Tağut 28.04.17 1.831 dəfə oxundu