Qəndil
Müsəlmanlar > Fitvalar > Qəndil > Tədqiqatlar Tarix: 30 Haziran 2009 Tövsiyə et Çap et

QƏNDİL VƏ QƏNDİL GECƏLƏRİ 

Qəndil gecələri adı ilə tanınan gecələr Rəbiüləvvəl ayının 12-ci gecəsi Mövlud, Rəcəb ayının ilk cümə gecəsi olan Rəqaib və yenə bu ayın 27-ci gecəsi olan Mirac, Şaban ayının 15-ci gecəsi Bəraət və Ramazan ayının 27-ci gecəsi olan Qədr gecələridir.

Osmanlı dövləti dövründə, daha dəqiq desək, padşah II Səlimin hakimiyyət illərindən etibarən bu gecələr minarələrdə qəndil yandırılıb elan edildiyinə görə qəndil adlandırılmağa başlanmışdır.1

Qurani-Kərimdə bu gecələrdən biri olan Qədr gecəsi ilə əlaqədar müstəqil bir surə var. Quranın 97-ci surəsi olan həmin surədə Allah Qədr gecəsinin min aydan daha xeyirli olduğunu bildirib. Lakin bu gecənin Ramazan ayının 27-ci gecəsi olduğuna dair dəqiq və qəti bir dəlil yoxdur. Qədr gecəsi ilə əlaqədar hədislərə baxıldıqda isə məlum olur ki, peyğəmbərimiz Mühəmməd (s. a. v.) müsəlmanlara Qədr gecəsini Ramazan ayının axırıncı on gününün tək gecələrində axtarmağı məsləhət görüb. Buradan da belə bir nəticə çıxır ki, bu gecə Ramazanın 21, 23, 25, 27 və 29-cu gecələrindən hər hansı biri ola bilər. Başqa sözlə, Qədr gecəsi indiki dövrdə müsəlmanlar tərəfindən canlandırılmağa cəhd edildiyi kimi hamı tərəfindən bilinən bir gecə olmamış, əksinə, gizlənmişdir. Hətta peyğəmbər (s. a. v.) belə Qədr gecəsinin Ramazan ayının neçənci gecəsi olduğunu bilmirdi.

Peyğəmbərimiz (s. a. v.) Qədr gecəsinin ehya edilməsi ilə əlaqədar olaraq bir duadan başqa hər hansı bir ibadəti məsləhət görməyib. Amma həzrəti Aişə (r. a.) bildirib ki, peyğəmbər (s. a. v.) Ramazan ayında digər aylarda olmayan bir ab-havada olardı. Bu ayın axırıncı on günündə isə gecələri ehya edər, ailəsini də (gecəni ehya etmək üçün) yuxudan oyandırar və etikafa2 girərdi.3

Bir gün həzrəti Aişə (r. a.) peyğəmbərimizdən (s. a. v.): “Ey Allahın elçisi, Qədr gecəsinin hansı gecə olduğunu başa düşsəm, o gecə necə dua edim?”, – deyə soruşduğu vaxt peyğəmbərimiz (s. a. v.) ona aşağıdakı duanı oxumağı buyurdu:

Allahım! Sən bağışlayansan, səxavət sahibisən. Bağışlamağı sevərsən. Məni də bağışla.4

Qədr gecəsi xaricində, qeyd edilən gecələrin nə Quranda nə də səhih hədislərdə yeri yoxdur. Bu qəndillər, insanların sonradan icad etdikləri bidatlardır. Məsələn, Bəraət gecəsinin fəziləti ilə əlaqədar olaraq da peyğəmbərimizdən (s. a. v.) nəql olunan bir neçə hədis var. Bu hədislərdən birində deyilir ki, Allah həmin gecədə dünya səmasına təcəlli edib Kəlb qəbiləsinin qoyunlarının tüklərinin (yun) sayı qədər5 insanı bağışlayacaq və Ona edilən bütün duaları qəbul edəcək.6

Bir çox alim bildirib ki, bu hədislərin istinad nöqtələrində problem var. Buna görə də bu hədislər zəifdir və onları əsas götürüb hansısa əməli yerinə yetirmək düz deyil.

Müfəssirlərdən biri olan Əbu Bəkr İbnul-Ərəbi deyib ki, Bəraət gecəsinin fəziləti haqqında heç bir səhih (mötəbər) hədis nəql edilməyib. Buna görə də ortada bu məsələyə dair hədis kimi dolaşan sözlərə etibar etmək lazım deyil.7 Həqiqətən də, peyğəmbərimizin (s. a. v.) və onun əshabəsinin bu gecəni ehya etmək üçün məscidlərdə yığışdığına, xüsusi dualar etdiyinə və indiki dövrdə olduğu kimi camaatın bu gecəyə məxsus namaz qıldığına dair bir hədis rəvayət edilməyib. Bəziləri də Duxan surəsindəki “Hər bir hikmətli işə o gecədə hökm olunur və bizim dərgahımızdan bir əmrlə aid olana göndərilir” (Duxan, 44/4-5) ayələrinə baxıb həmin gecənin Şaban ayının 15-ci gecəsi olan Bəraət gecəsi olduğunu qeyd ediblər. Onlar buna əsaslanaraq belə bir fikir irəli sürüblər ki, Allah o gecə bəndələrinin ruzilərini bölüşdürür, növbəti Şaban ayının 15-inə qədər baş verəcək bütün hadisələri müəyyənləşdirir və elə buna görə də bu gecə edilən dua və ibadətlər mütləq qəbul olunacaq.

Belə şeylərdən hasil olan nəticə ilə bu gecəyə məxsus bir sıra ibadətlər meydana gəlib. Qeyd edək ki, peyğəmbərimiz (s. a. v.) və onun əshabəsi bu ibadətləri, ümumiyyətlə, bu gecəyə məxsus kimi qələmə verilən şeyləri etməyib. Halbuki, Allah həmin surədə belə buyurur:

Ha, Mim. O açıq-aydın kitaba and olsun ki, biz onu mübarək bir gecədə endirdik. Çünki biz xəbərdarlıq edənik. Hər bir hikmətli işə o gecədə hökm olunur və bizim dərgahımızdan bir əmrlə aid olana göndərilir (Duxan, 44/1-5).

Göründüyü kimi bu ayələrdə Allah işlərin bölüşdürüldüyü gecənin məhz Quranın nazil edildiyi gecə olduğunu bildirir. Eyni zamanda biz Quranın Şaban ayının 15-ində deyil, Ramazan ayında və Qədr gecəsində nazil edildiyini elə onun özündən öyrənirik:

Ramazan elə bir aydır ki, insanlara yol göstərən, doğrunun (haqqın) və doğrunu əyridən ayırmağın açıq dəlilləri olan Quran o ayda endirilmişdir (Bəqərə, 2/185).

Şübhəsiz ki, biz Quranı Qədr gecəsində endirdik (Qədr, 97/1).

Alimlərin böyük əksəriyyəti belə hesab edir ki, Duxan surəsində qeyd edilən mübarək gecə elə Qədr gecəsidir. Müfəssir alimlərdən Əbu Bəkr İbnul-Ərəbi bu barədə belə deyir: “Həmin ayədə qeyd olunan mübarək gecənin Qədr gecəsi deyil, başqa bir gecə olduğunu irəli sürənlər Allaha böyük bir iftira (böhtan) atırlar”.

Bunlardan əlavə, camaat arasında Bəraət gecəsi ilə əlaqədar “Bəraət gecəsi namazı” yayılıb. Ümumilikdə 100 rükətdən ibarət olan və hər bir rükətində Fatihə surəsi və 10 dəfə İxlas surəsinin oxunmalı olduğu deyilən8 bu namazın miladi 1010 (hicri 400) və yaxud 1056-cı (hicri 448) ildə Qüdsdə ortaya çıxdığı da mənbələrdə göstərilib.9

Rəcəb ayında olan Rəqaib və Mirac qəndilləri və onların fəzilətləri haqqında da hər hansı bir dəlil-sübut yoxdur. Lakin Rəcəb və Şaban ayları barədə bir neçə məqam qeyd edilməlidir: Rəcəb ayı dörd haram aydan biridir. Digər haram aylar Zilqədə, Zilhiccə və Məhərrəm aylarıdır. Bu aylarda döyüşmək haram buyurulub. Buna görə də bu ayların digər aylara nisbətən bir fəziləti var. Alimlər bu aylarda oruc tutmağın müstəhəb olduğunu qeyd ediblər. Lakin peyğəmbər (s. a. v.) və əshabəsindən xüsusilə bu ayda oruc tutmağın fəziləti ilə əlaqədar hər hansı səhih bir rəvayət nəql olunmayıb.

Bütün bunlarla yanaşı, alimlərin çoxu xalq arasında “üç ay” kimi bilinən Rəcəb, Şaban və Ramazan ayları haqqında rəvayət olunan “Rəcəb Allahın, Şaban mənim, Ramazan da ümmətin ayıdır” sözünü uydurma söz hesab ediblər. Əlavə olaraq yenə Rəcəb ayının fəziləti haqqında deyilən “Kim o ayda filan qədər namaz qılsa, ona bu qədər savab yazılır. Kim o ayda istiğfar etsə, ona filan qədər əcir verilir” sözlərinin hamısı mübaliğədir. Bunlar alimlər tərəfindən təkzib edilib.

Tarixi qaynaqlarda xüsusilə qeyd edilir ki, xalq arasında Rəqaib gecəsi ilə əlaqədar məşhur olan Rəqaib namazı rəvayəti 1023-cü (hicri 414) ildə ölən Əli ibn Abdulla ibn Cəhdam adlı Məkkəli bir sufi tərəfindən ortaya atılıb.10

Şaban ayına gəlincə, mötəbər rəvayətlərə əsasən peyğəmbərimizin (s. a. v.) Ramazan ayından sonra ən çox oruc tutduğu ay Şaban ayıdır.11

Üsamə ibn Zeyd belə bir hədis nəql edib:

“Peyğəmbər (s. a. v.) Şaban ayında tutduğu orucu başqa bir ayda tutmayıb. Ona: “Ey Allahın elçisi, sənin Şaban ayında tutduğun orucu başqa bir ayda görmədim”, – dedim. O da belə buyurdu: “Şaban ayı Rəcəb və Ramazan aylarının arasında insanların qafil olduğu və əməllərin aləmlərin Rəbbi olan Allaha yüksəldiyi aydır. Mən də əməlimin (Allaha) oruc olduğum halda yüksəlməsini xoşlayıram”.12 Deməli, asanlıqla demək olar ki, bu ayda oruc tutmaq peyğəmbərin (s. a. v.) gözəl bir sünnəsidir.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.), onun əshabəsinin, Əməvi və Abbasi dövlətlərinin dövründə qeyd edilməyən Rəbiüləvvəl ayının 12-ci gecəsi olan Mövlud qəndili ilk dəfə hicrətdən təxminən 350 il keçdikdən sonra Misirdə Fatimi dövləti dövründə qeyd edilməyə başlanıb.13

Eyyubilər dövründə mərasim və bayramlar aradan qaldırılmış, Mövlud mərasimləri Ərbil atabəyi Bəgtəginli Müzəffərəddin Kökböri (ölüm tarixi: hicri 629, miladi 1232-ci il) tərəfindən böyük şənliklərlə yenidən qeyd edilməyə başlanmışdır. Belə deyilir ki, Müzəffərəddin Kökbörinin bu mərasimləri yenidən başladılması fikrinin arxasında Mosullu sufi Ömər ibn Mühəmməd Əl-Məlla olub. Peyğəmbərimizin (s. a. v.) dünyaya gəldiyi gün olan bu günün, yaxud gecənin fəzilətinə dair də hər hansı bir dəlil yoxdur.

Əbu Şamə Əl-Məqdisi, Şihabəddin Əl-Qəstallani, İbn Həcər Əl-Əsqəlani, Cəlaləddin Əs-Süyuti kimi bəzi alimlər peyğəmbərimizin (s. a. v.) dünyaya gəlməsi münasibətilə sevinməyin, bu günə görə möhtaclara kömək etməyin, peyğəmbərimizə (s. a. v.) şeir (mövlud kimi) oxumağın gözəl bir əməl olduğunu qeyd edərək bu kimi Mövlud mərasimlərinin “bidəti-həsənə” sayılmalı olduğunu bildiriblər. Maliki fəqihi İbnul-Həc Əl-Əbdəri, Ömər ibn Əli Əl-Ləhmi Əl-Fəqihani, İbn Teymiyyə, Mühəmməd Abduh, Abdulaziz ibn Baz və Həmmud ibn Abdulla Ət-Tuveyciri kimi alimlər isə mövlud şənlik və mərasimlərinə “bidəti-seyyiə” gözüylə baxmış və şiddətlə bunun əleyhinə çıxmışlar.14

Peyğəmbər (s. a. v.) dində sonradan meydana gələn və haqqında heç bir dəlil olmayan bu kimi hallar barəsində belə buyurub:

Ən pis işlər sonradan ihdas edilən –  ortaya atılan işlərdir.15

Sonradan ortaya atılan hər şey bidətdir.16

Hər bidət zəlalətdir. Hər zəlalət isə atəşdədir (Cəhənnəm odundadır).17

Nəticə olaraq bunları demək mümkündür: Bu gün geniş xalq kütlələri tərəfindən qeyd edilən qəndil gecələrinə nə Quranda, nə də Sünnədə işarə var. Mübarək qəbul olunan həmin gecələr peyğəmbərimiz (s. a. v.) və əshabəsinin dövründən çox-çox sonra – Misir və Qüdsdə qeyd edilməyə başlanmış, sonralar isə İslam dünyasının müxtəlif yerlərinə yayılmışdır. Bu mərasimlər qətiyyən İslam dininin bir buyruğu, yaxud tövsiyəsi deyil. Bunlar müsəlman cəmiyyətləri tərəfindən meydana çıxarılmış və ənənə halına gəlmişdir. Osmanlı padşahı II Səlimin dövründən etibarən “qəndil” adlandırılan həmin gecələr miraciyyə, rəqaibiyyə, mövlud kimi müxtəlif mərasimlərlə ehya edilmişdir (bunların canlılığı qorunub saxlanmışdır). Qəndil gecələrini qeyd edən hər bir cəmiyyət də öz növbəsində onlara öz mədəniyyətindən nəsə əlavə etmiş və beləliklə, bu gecələrin qeyd edilməsi məsələsi adət-ənənə halını almışdır. Bu gecələr son zamanlarda da camaat arasında və məscidlərdə qeyd edilməyə davam edir.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Nebi Bozkurt, Kandil bəndi, Türkiyə Diyanət Vakfı İslam Ensiklopediyası, İstanbul, 2001, XXIV cild, s. 300. []
 2. Etikaf sözünə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh (İslam hüququ) termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. []
 3. Buxari, Fəzlu leylətil-qədr (Qədr gecəsinin fəziləti), 5; Müslim, Etikaf, 8 (1175); Əbu Davud, Səlat (namaz), 318; Tirmizi, Savm (oruc), 73; Nəsai, Qiyamul-leyl (gecə oyanıb qalxmaq), 17. []
 4. Tirmizi, Dəavat, 84. []
 5. Bu ifadə çoxluq bildirmək üçün istifadə edilmiş bir ifadədir. []
 6. Tirmizi, Siyam, 39; İbn Macə, İqamət, 191. []
 7. Geniş məlumat üçün baxın: Əbu Bəkr İbnul-Ərəbi, Əhkamul-Quran, 2-ci nəşr (nəşr edildiyi yer göstərilməyib), 1968-ci il, IV cild, s. 1678. Duxan surəsinin 2-ci ayətinin təfsiri. []
 8. Ömər Nasuhi Bilmən, Böyük İslam elmihalı, İstanbul, 1986, s. 188. []
 9. Əliyyul-Qari və Fəqihidən nəql etməklə Halit Ünal, Türkiyə Diyanət Vakfı İslam Ensiklopediyası, Bərat gecəsi bəndi, V cild, s. 475. []
 10. İsmail ibn Ömər ibn Kəsir, Əl-bidayə vən-nihayə, Beyrut, XII cild, s. 16; Nəbi Bozkurt, adı çəkilən mənbə, s. 301. []
 11. Buxari, Savm, 52; Müslim, Siyam, 176; Tirmizi, Savm, 36; İbn Macə, Siyam, 30. []
 12. İbn Macə, Siyam, 70. []
 13. Ahmet Özel, Mevlid bəndi, Türkiyə Diyanət Vakfı İslam Ensiklopediyası, XXIX cild, s. 475. []
 14. Eyni mənbə, s. 477-478; Eyni müəllif, Mövlud: tarixi və dini hökmü, Divan elmi araşdırmalar dərgisi, Bilim və Sənət Vəqfi, İstanbul, 2002/1, nömrə 12, s. 243-246. []
 15. Müslim, Cümə, 43. []
 16. Nəsai, İdeyn, 22; İbn Macə, Müqəddimə, 7. []
 17. Müslim, Cümə, 43; Əbu Davud, Sünnət, 6. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
8.018 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.238 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.136 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.586 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.648 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.031 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.853 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.625 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.517 dəfə oxundu
9 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.744 dəfə oxundu
10 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.783 dəfə oxundu
11 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.317 dəfə oxundu
12 Vəhy 12.04.13 1.811 dəfə oxundu
13 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 707 dəfə oxundu
14 Təsbeh 06.07.09 3.674 dəfə oxundu
15 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.630 dəfə oxundu
16 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.671 dəfə oxundu
17 İsra və Merac 02.04.16 1.203 dəfə oxundu
18 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.390 dəfə oxundu
19 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 819 dəfə oxundu
20 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.371 dəfə oxundu
21 Qəndil 30.06.09 8.018 dəfə oxundu
22 Şəfaət 08.04.10 3.194 dəfə oxundu
23 Surroqat analıq 03.02.12 4.823 dəfə oxundu
24 Təvəssül 10.06.13 3.139 dəfə oxundu
25 “Ən zəif ev” 09.03.18 357 dəfə oxundu
26 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.675 dəfə oxundu
27 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.190 dəfə oxundu
28 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.564 dəfə oxundu
29 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.602 dəfə oxundu
30 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.395 dəfə oxundu
31 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 517 dəfə oxundu
32 Donuz dərisi 02.11.09 3.269 dəfə oxundu
33 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.973 dəfə oxundu
34 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.893 dəfə oxundu
35 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.134 dəfə oxundu
36 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.205 dəfə oxundu
37 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 337 dəfə oxundu
38 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.085 dəfə oxundu
39 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 48.286 dəfə oxundu
40 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.826 dəfə oxundu
41 Şəfaət inancı 08.02.11 2.940 dəfə oxundu
42 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.857 dəfə oxundu
43 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.110 dəfə oxundu
44 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 598 dəfə oxundu
45 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.148 dəfə oxundu
46 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.462 dəfə oxundu
47 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.982 dəfə oxundu
48 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.884 dəfə oxundu
49 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.555 dəfə oxundu
50 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.104 dəfə oxundu
51 Xums nədir? 11.01.19 334 dəfə oxundu
52 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.954 dəfə oxundu
53 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.624 dəfə oxundu
54 Dua 25.11.10 7.092 dəfə oxundu
55 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.864 dəfə oxundu
56 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.123 dəfə oxundu
57 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.136 dəfə oxundu
58 Коран и культурное развитие. 30.01.19 218 dəfə oxundu
59 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.870 dəfə oxundu
60 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.328 dəfə oxundu
61 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.831 dəfə oxundu
62 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.505 dəfə oxundu
63 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.453 dəfə oxundu
64 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.595 dəfə oxundu
65 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 42 dəfə oxundu
66 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.426 dəfə oxundu
67 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.554 dəfə oxundu
68 Şirk və küfr 14.07.11 3.606 dəfə oxundu
69 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.195 dəfə oxundu
70 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.180 dəfə oxundu
71 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.819 dəfə oxundu
72 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.941 dəfə oxundu
73 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.200 dəfə oxundu
74 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.937 dəfə oxundu
75 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.186 dəfə oxundu
76 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.990 dəfə oxundu
77 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.138 dəfə oxundu
78 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.585 dəfə oxundu
79 Hikmət 09.01.16 4.573 dəfə oxundu
80 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.974 dəfə oxundu
81 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.642 dəfə oxundu
82 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.814 dəfə oxundu
83 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.589 dəfə oxundu
84 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.053 dəfə oxundu
85 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.990 dəfə oxundu
86 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.510 dəfə oxundu
87 Faiz 29.03.10 4.547 dəfə oxundu
88 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.450 dəfə oxundu
89 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.638 dəfə oxundu
90 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.174 dəfə oxundu
91 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.420 dəfə oxundu
92 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.993 dəfə oxundu
93 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.289 dəfə oxundu
94 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.084 dəfə oxundu
95 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.551 dəfə oxundu
96 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.574 dəfə oxundu
97 Vərdişlər 10.04.10 2.632 dəfə oxundu
98 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.895 dəfə oxundu
99 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.776 dəfə oxundu
100 Tağut 28.04.17 3.672 dəfə oxundu