Qəndil
Müsəlmanlar > Fitvalar > Qəndil > Tədqiqatlar Tarix: 30 Haziran 2009 Tövsiyə et Çap et

QƏNDİL VƏ QƏNDİL GECƏLƏRİ 

Qəndil gecələri adı ilə tanınan gecələr Rəbiüləvvəl ayının 12-ci gecəsi Mövlud, Rəcəb ayının ilk cümə gecəsi olan Rəqaib və yenə bu ayın 27-ci gecəsi olan Mirac, Şaban ayının 15-ci gecəsi Bəraət və Ramazan ayının 27-ci gecəsi olan Qədr gecələridir.

Osmanlı dövləti dövründə, daha dəqiq desək, padşah II Səlimin hakimiyyət illərindən etibarən bu gecələr minarələrdə qəndil yandırılıb elan edildiyinə görə qəndil adlandırılmağa başlanmışdır.1

Qurani-Kərimdə bu gecələrdən biri olan Qədr gecəsi ilə əlaqədar müstəqil bir surə var. Quranın 97-ci surəsi olan həmin surədə Allah Qədr gecəsinin min aydan daha xeyirli olduğunu bildirib. Lakin bu gecənin Ramazan ayının 27-ci gecəsi olduğuna dair dəqiq və qəti bir dəlil yoxdur. Qədr gecəsi ilə əlaqədar hədislərə baxıldıqda isə məlum olur ki, peyğəmbərimiz Mühəmməd (s. a. v.) müsəlmanlara Qədr gecəsini Ramazan ayının axırıncı on gününün tək gecələrində axtarmağı məsləhət görüb. Buradan da belə bir nəticə çıxır ki, bu gecə Ramazanın 21, 23, 25, 27 və 29-cu gecələrindən hər hansı biri ola bilər. Başqa sözlə, Qədr gecəsi indiki dövrdə müsəlmanlar tərəfindən canlandırılmağa cəhd edildiyi kimi hamı tərəfindən bilinən bir gecə olmamış, əksinə, gizlənmişdir. Hətta peyğəmbər (s. a. v.) belə Qədr gecəsinin Ramazan ayının neçənci gecəsi olduğunu bilmirdi.

Peyğəmbərimiz (s. a. v.) Qədr gecəsinin ehya edilməsi ilə əlaqədar olaraq bir duadan başqa hər hansı bir ibadəti məsləhət görməyib. Amma həzrəti Aişə (r. a.) bildirib ki, peyğəmbər (s. a. v.) Ramazan ayında digər aylarda olmayan bir ab-havada olardı. Bu ayın axırıncı on günündə isə gecələri ehya edər, ailəsini də (gecəni ehya etmək üçün) yuxudan oyandırar və etikafa2 girərdi.3

Bir gün həzrəti Aişə (r. a.) peyğəmbərimizdən (s. a. v.): “Ey Allahın elçisi, Qədr gecəsinin hansı gecə olduğunu başa düşsəm, o gecə necə dua edim?”, – deyə soruşduğu vaxt peyğəmbərimiz (s. a. v.) ona aşağıdakı duanı oxumağı buyurdu:

Allahım! Sən bağışlayansan, səxavət sahibisən. Bağışlamağı sevərsən. Məni də bağışla.4

Qədr gecəsi xaricində, qeyd edilən gecələrin nə Quranda nə də səhih hədislərdə yeri yoxdur. Bu qəndillər, insanların sonradan icad etdikləri bidatlardır. Məsələn, Bəraət gecəsinin fəziləti ilə əlaqədar olaraq da peyğəmbərimizdən (s. a. v.) nəql olunan bir neçə hədis var. Bu hədislərdən birində deyilir ki, Allah həmin gecədə dünya səmasına təcəlli edib Kəlb qəbiləsinin qoyunlarının tüklərinin (yun) sayı qədər5 insanı bağışlayacaq və Ona edilən bütün duaları qəbul edəcək.6

Bir çox alim bildirib ki, bu hədislərin istinad nöqtələrində problem var. Buna görə də bu hədislər zəifdir və onları əsas götürüb hansısa əməli yerinə yetirmək düz deyil.

Müfəssirlərdən biri olan Əbu Bəkr İbnul-Ərəbi deyib ki, Bəraət gecəsinin fəziləti haqqında heç bir səhih (mötəbər) hədis nəql edilməyib. Buna görə də ortada bu məsələyə dair hədis kimi dolaşan sözlərə etibar etmək lazım deyil.7 Həqiqətən də, peyğəmbərimizin (s. a. v.) və onun əshabəsinin bu gecəni ehya etmək üçün məscidlərdə yığışdığına, xüsusi dualar etdiyinə və indiki dövrdə olduğu kimi camaatın bu gecəyə məxsus namaz qıldığına dair bir hədis rəvayət edilməyib. Bəziləri də Duxan surəsindəki “Hər bir hikmətli işə o gecədə hökm olunur və bizim dərgahımızdan bir əmrlə aid olana göndərilir” (Duxan, 44/4-5) ayələrinə baxıb həmin gecənin Şaban ayının 15-ci gecəsi olan Bəraət gecəsi olduğunu qeyd ediblər. Onlar buna əsaslanaraq belə bir fikir irəli sürüblər ki, Allah o gecə bəndələrinin ruzilərini bölüşdürür, növbəti Şaban ayının 15-inə qədər baş verəcək bütün hadisələri müəyyənləşdirir və elə buna görə də bu gecə edilən dua və ibadətlər mütləq qəbul olunacaq.

Belə şeylərdən hasil olan nəticə ilə bu gecəyə məxsus bir sıra ibadətlər meydana gəlib. Qeyd edək ki, peyğəmbərimiz (s. a. v.) və onun əshabəsi bu ibadətləri, ümumiyyətlə, bu gecəyə məxsus kimi qələmə verilən şeyləri etməyib. Halbuki, Allah həmin surədə belə buyurur:

Ha, Mim. O açıq-aydın kitaba and olsun ki, biz onu mübarək bir gecədə endirdik. Çünki biz xəbərdarlıq edənik. Hər bir hikmətli işə o gecədə hökm olunur və bizim dərgahımızdan bir əmrlə aid olana göndərilir (Duxan, 44/1-5).

Göründüyü kimi bu ayələrdə Allah işlərin bölüşdürüldüyü gecənin məhz Quranın nazil edildiyi gecə olduğunu bildirir. Eyni zamanda biz Quranın Şaban ayının 15-ində deyil, Ramazan ayında və Qədr gecəsində nazil edildiyini elə onun özündən öyrənirik:

Ramazan elə bir aydır ki, insanlara yol göstərən, doğrunun (haqqın) və doğrunu əyridən ayırmağın açıq dəlilləri olan Quran o ayda endirilmişdir (Bəqərə, 2/185).

Şübhəsiz ki, biz Quranı Qədr gecəsində endirdik (Qədr, 97/1).

Alimlərin böyük əksəriyyəti belə hesab edir ki, Duxan surəsində qeyd edilən mübarək gecə elə Qədr gecəsidir. Müfəssir alimlərdən Əbu Bəkr İbnul-Ərəbi bu barədə belə deyir: “Həmin ayədə qeyd olunan mübarək gecənin Qədr gecəsi deyil, başqa bir gecə olduğunu irəli sürənlər Allaha böyük bir iftira (böhtan) atırlar”.

Bunlardan əlavə, camaat arasında Bəraət gecəsi ilə əlaqədar “Bəraət gecəsi namazı” yayılıb. Ümumilikdə 100 rükətdən ibarət olan və hər bir rükətində Fatihə surəsi və 10 dəfə İxlas surəsinin oxunmalı olduğu deyilən8 bu namazın miladi 1010 (hicri 400) və yaxud 1056-cı (hicri 448) ildə Qüdsdə ortaya çıxdığı da mənbələrdə göstərilib.9

Rəcəb ayında olan Rəqaib və Mirac qəndilləri və onların fəzilətləri haqqında da hər hansı bir dəlil-sübut yoxdur. Lakin Rəcəb və Şaban ayları barədə bir neçə məqam qeyd edilməlidir: Rəcəb ayı dörd haram aydan biridir. Digər haram aylar Zilqədə, Zilhiccə və Məhərrəm aylarıdır. Bu aylarda döyüşmək haram buyurulub. Buna görə də bu ayların digər aylara nisbətən bir fəziləti var. Alimlər bu aylarda oruc tutmağın müstəhəb olduğunu qeyd ediblər. Lakin peyğəmbər (s. a. v.) və əshabəsindən xüsusilə bu ayda oruc tutmağın fəziləti ilə əlaqədar hər hansı səhih bir rəvayət nəql olunmayıb.

Bütün bunlarla yanaşı, alimlərin çoxu xalq arasında “üç ay” kimi bilinən Rəcəb, Şaban və Ramazan ayları haqqında rəvayət olunan “Rəcəb Allahın, Şaban mənim, Ramazan da ümmətin ayıdır” sözünü uydurma söz hesab ediblər. Əlavə olaraq yenə Rəcəb ayının fəziləti haqqında deyilən “Kim o ayda filan qədər namaz qılsa, ona bu qədər savab yazılır. Kim o ayda istiğfar etsə, ona filan qədər əcir verilir” sözlərinin hamısı mübaliğədir. Bunlar alimlər tərəfindən təkzib edilib.

Tarixi qaynaqlarda xüsusilə qeyd edilir ki, xalq arasında Rəqaib gecəsi ilə əlaqədar məşhur olan Rəqaib namazı rəvayəti 1023-cü (hicri 414) ildə ölən Əli ibn Abdulla ibn Cəhdam adlı Məkkəli bir sufi tərəfindən ortaya atılıb.10

Şaban ayına gəlincə, mötəbər rəvayətlərə əsasən peyğəmbərimizin (s. a. v.) Ramazan ayından sonra ən çox oruc tutduğu ay Şaban ayıdır.11

Üsamə ibn Zeyd belə bir hədis nəql edib:

“Peyğəmbər (s. a. v.) Şaban ayında tutduğu orucu başqa bir ayda tutmayıb. Ona: “Ey Allahın elçisi, sənin Şaban ayında tutduğun orucu başqa bir ayda görmədim”, – dedim. O da belə buyurdu: “Şaban ayı Rəcəb və Ramazan aylarının arasında insanların qafil olduğu və əməllərin aləmlərin Rəbbi olan Allaha yüksəldiyi aydır. Mən də əməlimin (Allaha) oruc olduğum halda yüksəlməsini xoşlayıram”.12 Deməli, asanlıqla demək olar ki, bu ayda oruc tutmaq peyğəmbərin (s. a. v.) gözəl bir sünnəsidir.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.), onun əshabəsinin, Əməvi və Abbasi dövlətlərinin dövründə qeyd edilməyən Rəbiüləvvəl ayının 12-ci gecəsi olan Mövlud qəndili ilk dəfə hicrətdən təxminən 350 il keçdikdən sonra Misirdə Fatimi dövləti dövründə qeyd edilməyə başlanıb.13

Eyyubilər dövründə mərasim və bayramlar aradan qaldırılmış, Mövlud mərasimləri Ərbil atabəyi Bəgtəginli Müzəffərəddin Kökböri (ölüm tarixi: hicri 629, miladi 1232-ci il) tərəfindən böyük şənliklərlə yenidən qeyd edilməyə başlanmışdır. Belə deyilir ki, Müzəffərəddin Kökbörinin bu mərasimləri yenidən başladılması fikrinin arxasında Mosullu sufi Ömər ibn Mühəmməd Əl-Məlla olub. Peyğəmbərimizin (s. a. v.) dünyaya gəldiyi gün olan bu günün, yaxud gecənin fəzilətinə dair də hər hansı bir dəlil yoxdur.

Əbu Şamə Əl-Məqdisi, Şihabəddin Əl-Qəstallani, İbn Həcər Əl-Əsqəlani, Cəlaləddin Əs-Süyuti kimi bəzi alimlər peyğəmbərimizin (s. a. v.) dünyaya gəlməsi münasibətilə sevinməyin, bu günə görə möhtaclara kömək etməyin, peyğəmbərimizə (s. a. v.) şeir (mövlud kimi) oxumağın gözəl bir əməl olduğunu qeyd edərək bu kimi Mövlud mərasimlərinin “bidəti-həsənə” sayılmalı olduğunu bildiriblər. Maliki fəqihi İbnul-Həc Əl-Əbdəri, Ömər ibn Əli Əl-Ləhmi Əl-Fəqihani, İbn Teymiyyə, Mühəmməd Abduh, Abdulaziz ibn Baz və Həmmud ibn Abdulla Ət-Tuveyciri kimi alimlər isə mövlud şənlik və mərasimlərinə “bidəti-seyyiə” gözüylə baxmış və şiddətlə bunun əleyhinə çıxmışlar.14

Peyğəmbər (s. a. v.) dində sonradan meydana gələn və haqqında heç bir dəlil olmayan bu kimi hallar barəsində belə buyurub:

Ən pis işlər sonradan ihdas edilən –  ortaya atılan işlərdir.15

Sonradan ortaya atılan hər şey bidətdir.16

Hər bidət zəlalətdir. Hər zəlalət isə atəşdədir (Cəhənnəm odundadır).17

Nəticə olaraq bunları demək mümkündür: Bu gün geniş xalq kütlələri tərəfindən qeyd edilən qəndil gecələrinə nə Quranda, nə də Sünnədə işarə var. Mübarək qəbul olunan həmin gecələr peyğəmbərimiz (s. a. v.) və əshabəsinin dövründən çox-çox sonra – Misir və Qüdsdə qeyd edilməyə başlanmış, sonralar isə İslam dünyasının müxtəlif yerlərinə yayılmışdır. Bu mərasimlər qətiyyən İslam dininin bir buyruğu, yaxud tövsiyəsi deyil. Bunlar müsəlman cəmiyyətləri tərəfindən meydana çıxarılmış və ənənə halına gəlmişdir. Osmanlı padşahı II Səlimin dövründən etibarən “qəndil” adlandırılan həmin gecələr miraciyyə, rəqaibiyyə, mövlud kimi müxtəlif mərasimlərlə ehya edilmişdir (bunların canlılığı qorunub saxlanmışdır). Qəndil gecələrini qeyd edən hər bir cəmiyyət də öz növbəsində onlara öz mədəniyyətindən nəsə əlavə etmiş və beləliklə, bu gecələrin qeyd edilməsi məsələsi adət-ənənə halını almışdır. Bu gecələr son zamanlarda da camaat arasında və məscidlərdə qeyd edilməyə davam edir.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Nebi Bozkurt, Kandil bəndi, Türkiyə Diyanət Vakfı İslam Ensiklopediyası, İstanbul, 2001, XXIV cild, s. 300. []
 2. Etikaf sözünə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh (İslam hüququ) termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. []
 3. Buxari, Fəzlu leylətil-qədr (Qədr gecəsinin fəziləti), 5; Müslim, Etikaf, 8 (1175); Əbu Davud, Səlat (namaz), 318; Tirmizi, Savm (oruc), 73; Nəsai, Qiyamul-leyl (gecə oyanıb qalxmaq), 17. []
 4. Tirmizi, Dəavat, 84. []
 5. Bu ifadə çoxluq bildirmək üçün istifadə edilmiş bir ifadədir. []
 6. Tirmizi, Siyam, 39; İbn Macə, İqamət, 191. []
 7. Geniş məlumat üçün baxın: Əbu Bəkr İbnul-Ərəbi, Əhkamul-Quran, 2-ci nəşr (nəşr edildiyi yer göstərilməyib), 1968-ci il, IV cild, s. 1678. Duxan surəsinin 2-ci ayətinin təfsiri. []
 8. Ömər Nasuhi Bilmən, Böyük İslam elmihalı, İstanbul, 1986, s. 188. []
 9. Əliyyul-Qari və Fəqihidən nəql etməklə Halit Ünal, Türkiyə Diyanət Vakfı İslam Ensiklopediyası, Bərat gecəsi bəndi, V cild, s. 475. []
 10. İsmail ibn Ömər ibn Kəsir, Əl-bidayə vən-nihayə, Beyrut, XII cild, s. 16; Nəbi Bozkurt, adı çəkilən mənbə, s. 301. []
 11. Buxari, Savm, 52; Müslim, Siyam, 176; Tirmizi, Savm, 36; İbn Macə, Siyam, 30. []
 12. İbn Macə, Siyam, 70. []
 13. Ahmet Özel, Mevlid bəndi, Türkiyə Diyanət Vakfı İslam Ensiklopediyası, XXIX cild, s. 475. []
 14. Eyni mənbə, s. 477-478; Eyni müəllif, Mövlud: tarixi və dini hökmü, Divan elmi araşdırmalar dərgisi, Bilim və Sənət Vəqfi, İstanbul, 2002/1, nömrə 12, s. 243-246. []
 15. Müslim, Cümə, 43. []
 16. Nəsai, İdeyn, 22; İbn Macə, Müqəddimə, 7. []
 17. Müslim, Cümə, 43; Əbu Davud, Sünnət, 6. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
8.107 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.289 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.305 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.770 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.686 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.058 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.886 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.644 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.677 dəfə oxundu
9 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.385 dəfə oxundu
10 Qəndil 30.06.09 8.107 dəfə oxundu
11 Şəfaət 08.04.10 3.223 dəfə oxundu
12 Surroqat analıq 03.02.12 4.906 dəfə oxundu
13 Təvəssül 10.06.13 3.166 dəfə oxundu
14 “Ən zəif ev” 09.03.18 391 dəfə oxundu
15 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.742 dəfə oxundu
16 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.540 dəfə oxundu
17 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.596 dəfə oxundu
18 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.637 dəfə oxundu
19 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.445 dəfə oxundu
20 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 774 dəfə oxundu
21 Donuz dərisi 02.11.09 3.292 dəfə oxundu
22 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.289 dəfə oxundu
23 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 8.003 dəfə oxundu
24 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.223 dəfə oxundu
25 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.220 dəfə oxundu
26 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 358 dəfə oxundu
27 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.135 dəfə oxundu
28 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.754 dəfə oxundu
29 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.912 dəfə oxundu
30 Şəfaət inancı 08.02.11 2.969 dəfə oxundu
31 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.863 dəfə oxundu
32 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.215 dəfə oxundu
33 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 730 dəfə oxundu
34 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.648 dəfə oxundu
35 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.476 dəfə oxundu
36 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.134 dəfə oxundu
37 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 4.081 dəfə oxundu
38 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.708 dəfə oxundu
39 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.171 dəfə oxundu
40 Xums nədir? 11.01.19 439 dəfə oxundu
41 Qadınların şahidliyi 14.05.09 3.007 dəfə oxundu
42 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.645 dəfə oxundu
43 Dua 25.11.10 7.131 dəfə oxundu
44 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 6.092 dəfə oxundu
45 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.259 dəfə oxundu
46 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.175 dəfə oxundu
47 Коран и культурное развитие. 30.01.19 240 dəfə oxundu
48 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.943 dəfə oxundu
49 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.536 dəfə oxundu
50 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.890 dəfə oxundu
51 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
52 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.463 dəfə oxundu
53 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.725 dəfə oxundu
54 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 246 dəfə oxundu
55 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.455 dəfə oxundu
56 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.571 dəfə oxundu
57 Şirk və küfr 14.07.11 3.683 dəfə oxundu
58 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.241 dəfə oxundu
59 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.242 dəfə oxundu
60 SÜFRƏ MÖCÜZƏSİ 16.09.19 167 dəfə oxundu
61 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.197 dəfə oxundu
62 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.031 dəfə oxundu
63 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.248 dəfə oxundu
64 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.954 dəfə oxundu
65 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.284 dəfə oxundu
66 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.997 dəfə oxundu
67 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.377 dəfə oxundu
68 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.098 dəfə oxundu
69 Hikmət 09.01.16 4.807 dəfə oxundu
70 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.334 dəfə oxundu
71 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.677 dəfə oxundu
72 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.862 dəfə oxundu
73 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.662 dəfə oxundu
74 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.071 dəfə oxundu
75 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.257 dəfə oxundu
76 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.539 dəfə oxundu
77 Faiz 29.03.10 4.710 dəfə oxundu
78 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.465 dəfə oxundu
79 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.658 dəfə oxundu
80 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.208 dəfə oxundu
81 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
82 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.177 dəfə oxundu
83 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.809 dəfə oxundu
84 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.132 dəfə oxundu
85 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.936 dəfə oxundu
86 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.914 dəfə oxundu
87 Vərdişlər 10.04.10 2.662 dəfə oxundu
88 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.941 dəfə oxundu
89 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 9.079 dəfə oxundu
90 Tağut 28.04.17 4.263 dəfə oxundu
91 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.781 dəfə oxundu
92 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.804 dəfə oxundu
93 Kişinin seksuallığı 09.01.12 17.054 dəfə oxundu
94 Vəhy 12.04.13 1.821 dəfə oxundu
95 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 962 dəfə oxundu
96 Təsbeh 06.07.09 3.704 dəfə oxundu
97 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.741 dəfə oxundu
98 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.686 dəfə oxundu
99 İsra və Merac 02.04.16 1.217 dəfə oxundu
100 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.406 dəfə oxundu