Katolik xristianlıqda keşiş və keşişlik
Müsəlmanlar > Fitvalar > Katolik xristianlar Tarix: 13 Temmuz 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Katolik əqidəsinə əsasən keşiş kimdir? Keşişliyin mənbəyi nədir? Keşişin nə kimi səlahiyyətləri var?

Cavab: Ra­hib və ya ka­hin ad­lan­dı­rı­lan ke­şiş­lər ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, “Al­lah­la bağ­lı mövzularda in­san­la­rı təm­sil et­mək üçün tə­yin olu­nur­lar1 və yepiskop­la­rın rəh­bər­li­yi al­tın­da olan Ye­pis­kop­luq bölgəsində və­zi­fə­lə­ri­ni ye­ri­nə ye­ti­rir­lər.2

Ke­şiş­li­yin mən­bə­yi şəx­sən Mə­si­hin özüdür. Ke­şiş­li­yi o qur­du, ona sə­la­hiy­yət, mis­si­ya, is­ti­qa­mət və güc ver­di.3

Beləliklə, ke­şiş şəx­si sə­la­hiy­yə­ti ilə in­san­la­ra: “Sə­ni Ata­nın adın­dan vəf­tiz edi­rəm, sə­ni ba­ğış­la­yı­ram”, – de­yə bi­lər.

Qri­qo­riy gənc bir ke­şiş olarkən be­lə yaz­mış­dı: “Ke­şiş hə­qi­qə­tin mü­da­fiə­çi­si­dir. Mə­lək­lər­lə bir­lik­də ayaq üstdə da­ya­nır, baş mə­lək­lər­lə bir­lik­də şü­kür edir, meh­rab üzə­rin­də qur­ban­lar təq­dim edir. Həm­çi­nin Mə­si­hin ra­hib­li­yi­nə qo­şu­lur, ya­ra­dı­la­nı ye­ni­dən for­ma­laş­dı­rır, yaradıla­nı ­Tan­rı su­rə­ti­nə ye­ni­dən qo­vuş­du­rur, o bi­ri dün­ya üçün ya­ra­dı­la­nı ye­ni­dən ya­ra­dır, ən əsa­sı isə özü tanrılaşdığı ki­mi tanrılaşdırır da”.4

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. İb­ra­ni­lə­rə mək­tub, 5/1. []
  2. Mənbə: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraf 877. Bu əsər Papa 14-cü Luinin (yepiskop II Jan Paul-un) əmri ilə 1986-cı ildə kardinal Jozef Ratzingerin sədrliyi ilə qurulan və 12 üzvdən təşkil edilən bir heyətin 6 illik əməyi nəticəsində meydana gətirilib. Bu prinsiplər Vatikan kilsəsi tərəfindən qəbul edilmiş təlimatları əhatə edir. Türk dilinə tərcüməsini Dominik Pamir hazırlamış və 15 avqust 2000-ci ildə İstanbul şəhərində Türkiyə yepiskoplar konfransı tərəfindən nəşr edilmişdir. []
  3. Eyni əsər, paraqraf 878. []
  4. Paraqraf 1589. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.107 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Vəftiz 30.06.11 1.369 dəfə oxundu
2 Katolik xristian əqidəsində şəfaət məsələsi 22.06.11 1.348 dəfə oxundu
3 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.325 dəfə oxundu
4 Katolik xristian əqidəsində qeyb məsələsi 23.06.11 1.502 dəfə oxundu
5 Həvarilər 29.06.11 1.966 dəfə oxundu
6 Katolik xristianlıqda həzrəti Məryəmə münasibət 24.06.11 1.458 dəfə oxundu
7 Katolik xristianlıqda keşiş və keşişlik 13.07.11 2.107 dəfə oxundu
8 Hal-hazırda Xristianların əlində xalis İncil varmı? 17.04.17 544 dəfə oxundu
9 Tövrat və İncili oxumaq haramdırmı? 07.07.17 635 dəfə oxundu
10 Müsəlman ölkəsində Kilsənin təmir edilməsi doğrudurmu? 23.02.18 124 dəfə oxundu
11 Quranın bəhs etdiyi İncil hansı İncildir? 16.11.18 130 dəfə oxundu