Vəftiz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Katolik xristianlar Tarix: 30 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Vəftiz nə deməkdir? Katolik xristianlıqda vəftiz haqqında nə deyilir?

Cavab: Vəftiz “su­ya sa­l­maq” və ya “suya batırmaq” de­mək­dir. Bu, Mə­si­hin öl­dük­dən son­ra dəfn edil­mə­si­ni və onun­la bir­lik­də di­ri­lə­rək ye­ni var­lıq ki­mi or­ta­ya çıx­ma­sı­nın rəmzi mənasıdır.1

Ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, vəftiz xris­tian ol­ma­ğın ilk şər­ti­dir.

Rəbb İsa gü­nah­la­rın ba­ğış­lan­ma­sı­nı inan­ca və vəftizə bağ­la­mış­dır.2 Vəftiz əs­na­sın­da alı­nan bəx­şiş o qə­dər tam və qü­sur­suz­dur ki, nə ilk gü­nah­da, nə də azad ira­də ilə iş­lə­di­lən gü­nah­lar­da si­li­nə­cək bir şey və ya cə­za­sı ödə­ni­lə­cək gü­nah qal­ır.

Ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, vəftiz­lə bü­tün gü­nah­lar, əsas gü­nah və bü­tün şəx­si gü­nah­lar cə­za­la­rı ilə bir­lik­də ba­ğış­la­nır. Ar­tıq vəftiz­lə gü­na­hı tə­miz­lə­nən in­san­lar üçün Tan­rı­nın ha­ki­miy­yə­ti­nə da­xil ol­ma­la­rı­na nə Adə­min gü­na­hı, nə şəx­si gü­nah­lar, nə də ən pi­si Tan­rı­dan ay­rıl­ma gü­na­hı­nın gə­tir­di­yi ma­neə­lər qa­lır.

“Vəftiz ata Tan­rı­da oğ­lu va­si­tə­siy­lə mü­qəd­dəs ruh­da ye­ni­dən do­ğul­uşu təmin edən lütf­dür. Çün­ki Tanrının ru­hu­nu da­şı­yan­lar Oğu­la yö­nə­lir­lər, Oğul on­la­rı Ata­ya təq­dim edir, Ata isə on­la­ra uzu­nö­mür­lü­lük ve­rir.”

BİR KEŞİŞLƏ SÖHBƏT

Bir pro­tes­tant ke­şi­şi ilə et­di­yim söh­bət kil­sə­nin özü­nü ne­cə Al­la­hın ye­ri­nə qoy­du­ğu­nu göstərir:

Dedim: Xris­tian ol­ma­ğın ən mü­hüm şər­ti nə­dir?

De­di: Vəftiz olun­maq­dır.

De­dim: Kil­sə­nin bü­tün inanc və iba­dət­lə­ri­ni sə­mi­mi qəlb­dən qə­bul edən, ayin­lə­ri­ndə iştirak edən, kil­sə­yə dai­ma kö­mək­lik gös­tə­rən, la­kin vəftiz olun­ma­yan bi­ri­si xris­tian sa­yı­lır?

De­di: Xeyr. Çün­ki hər in­san ki­mi o da Adə­min et­di­yi əsas gü­nah­la dün­ya­ya gəl­miş­dir. Onun hə­min gü­nah­dan və bü­tün gü­nah­lar­dan tə­miz­lən­mə­si yal­nız vəftiz­lə müm­kün­dür. Vəftiz insanı Tan­rı­nın xal­qı ara­sı­na da­xil edir.

De­dim: Bir in­san vəftiz olun­maq üçün mü­ra­ciət et­sə, la­kin qə­bul edil­mə­sə, baş­qa bir kil­sə­yə ge­dər­kən yol­da öl­sə, cən­nə­tə dü­şər, yox­sa cə­hən­nə­mə?

De­di: Cə­hən­nə­mə. Çün­ki vəftiz edil­məmişdir.

De­dim: Kör­pə ikən vəftiz olu­nan, son­ra kil­sə­yə heç get­mə­yən, gü­nah­lar­la do­lu hə­yat ya­şa­yan bir in­san öl­dük­də ha­ra ge­dir?

De­di: Cən­nə­tə. Çün­ki vəftiz­lə Tan­rı­nın xal­qın­dan ol­muş­dur.

De­dim: Bu gün bir çox yer­lər­də mü­səl­man olan xris­tian­lar var. Bun­lar si­zə gö­rə də müsəlman­dır­lar?

De­di: Xeyr, on­lar xris­tian­dır­lar. Çün­ki biz on­la­rı kil­sə­dən çı­xart­ma­dıq.

De­dim: Yə­ni xris­tian­lıq­dan çıx­maq üçün də si­zin təs­di­qi­niz la­zım­dır? Hət­ta kör­pə ikən vəftiz olun­sa da?

De­di: Bə­li, elə­dir.

De­dim: Bu di­nə gir­mək də si­zin qə­ra­rı­nız­la olur, çıx­maq da? O za­man bu Al­la­hın de­yil, kilsənin di­ni olur.

Ca­vab yox­dur…

Suala cavab verdi: Professor Abdulaziz Bayındır3

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Mənbə: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraf. 1213. Bu əsər Papa 14-cü Luinin (yepiskop II Jan Paul-un) əmri ilə 1986-cı ildə kardinal Jozef Ratzingerin sədrliyi ilə qurulan və 12 üzvdən təşkil edilən bir heyətin 6 illik əməyi nəticəsində meydana gətirilib. Bu prinsiplər Vatikan kilsəsi tərəfindən qəbul edilmiş təlimatları əhatə edir. Türk dilinə tərcüməsini Dominik Pamir hazırlamış və 15 avqust 2000-ci ildə İstanbul şəhərində Türkiyə yepiskoplar konfransı tərəfindən nəşr edilmişdir. []
  2. Eyni əsər, par. 978. []
  3. İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində İslam hüququ kafedrasının müdiri. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.369 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Vəftiz 30.06.11 1.369 dəfə oxundu
2 Katolik xristian əqidəsində şəfaət məsələsi 22.06.11 1.348 dəfə oxundu
3 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.325 dəfə oxundu
4 Katolik xristian əqidəsində qeyb məsələsi 23.06.11 1.502 dəfə oxundu
5 Həvarilər 29.06.11 1.965 dəfə oxundu
6 Katolik xristianlıqda həzrəti Məryəmə münasibət 24.06.11 1.458 dəfə oxundu
7 Katolik xristianlıqda keşiş və keşişlik 13.07.11 2.099 dəfə oxundu
8 Hal-hazırda Xristianların əlində xalis İncil varmı? 17.04.17 543 dəfə oxundu
9 Tövrat və İncili oxumaq haramdırmı? 07.07.17 615 dəfə oxundu
10 Müsəlman ölkəsində Kilsənin təmir edilməsi doğrudurmu? 23.02.18 124 dəfə oxundu
11 Quranın bəhs etdiyi İncil hansı İncildir? 16.11.18 129 dəfə oxundu