Həvarilər
Müsəlmanlar > Dinlər tarixi > Fitvalar > Katolik xristianlar > Qeyri-müsəlmanlar Tarix: 29 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Həvarilər kimlərdir? Quran və İncildə onların haqqında nəsə deyilir?

Cavab: Hə­va­ri­lər1 İsa əley­his­sə­la­ma dəs­tək ve­rən 12 nə­fə­rə de­yi­lir. İsa İs­rail oğul­la­rı­nın2 onu qə­bul et­mək is­tə­mə­dik­lə­ri­ni ba­şa düş­dük­də:

قَالَ مَنْ اَنْصَارِى اِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللَّهِ اَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُون

“Al­lah yo­lun­da mənə kim kö­mək edər?” – de­yə so­ruş­du. Hə­va­ri­lər de­di­lər: “­Alla­h üçün Biz kö­mək edərik! Çünki Biz Al­la­ha inan­dıq. Sən də ona təs­lim ol­du­ğu­mu­za şa­hid ol!” (Ali-İm­ran su­rə­si, 3/52).

Ə­li­miz­də­ki İn­ci­lə əsa­sən İsa çar­mı­xa çə­ki­lib dəfn edil­dik­dən üç gün son­ra qəb­rin­dən çıx­mış, Cə­li­lə­də 11 hə­va­ri­si­nə gö­rün­müş və be­lə de­miş­dir:

«Göy­də və yer üzün­də bü­tün ix­ti­yar mə­nə ve­ril­di. Bu sə­bəb­dən ge­dib bü­tün mil­lət­lə­ri tələbələ­rim ki­mi ye­tiş­di­rin. On­la­rı Ata, Oğul və Mü­qəd­dəs Ru­hun adıy­la vəftiz edin. Si­zə buyur­du­ğum hər şe­yə ta­be ol­ma­la­rı­nı on­la­ra öy­rə­din. Be­lə ki, mən dün­ya­nın so­nu­na qə­dər hər an si­zin­lə bir­lik­də­yəm» (Mat­ta, 28/16-20).

Bu söz­lər İn­cil­ə aid ola bil­məz. Hə­qi­qi İn­cil yal­nız Al­la­hın söz­lə­rini ehtiva etməlidir. İsa­nın ölü­mün­dən son­ra hə­va­ri­lə­rinə gö­rün­mə­si id­dia­sı­ da qə­bul edilə bilməz.

Uca Al­lah be­lə bu­yu­rur:

وَقَفَّيْنَا عَلَى اَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَيةِ وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

“İs­rail pey­ğəm­bər­lə­ri­nin ar­dın­ca Mər­yəm oğ­lu İsa­nı özün­dən qa­baq­kı Töv­ra­tı təs­diq edən bir elçi kimi gön­dər­dik. Ona da doğru yolu göstərən və aydınladan olan İncili verdik. O qarşısındakı Töv­ra­tı təs­diq edən, yol göstərən və çəkinənlərə nə­si­hət verən bir kitabdır” (Mai­də su­rə­si, 5/46).

مَاالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاَيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنَّى يُؤْفَكُونَ

“Mər­yəm oğ­lu Mə­sih an­caq bir elçidir. On­dan əv­vəl də elçilər­lər gə­lib get­miş­dir. Onun ana­sı isə çox pak bir qa­dındır. On­lar­dan hər iki­si də ye­mək ye­yər­dilər. İndi sən onlara bu sənədləri ne­cə ba­şa sa­ldığımıza, bir də onların yalana ne­cə üz çe­vi­ri­ldiklərinə bax!” (Mai­də su­rə­si, 5/75).

İ­sa əley­his­sə­lam və­fat et­dik­də dün­ya ilə əla­qə­si kə­sil­di. O, axi­rət­də Al­la­ha be­lə de­yə­cək­dir:

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِى بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

“On­la­rın ara­sın­da olduğum ərəfədə mən on­la­ra şa­hid idim. Sən mə­ni vəfat etdirəndən son­ra on­la­ra nə­za­rət­çi ancaq Özün ol­dun. Yal­nız Sən hər şe­yi görürsən, şa­hid­sən!” (Mai­də su­rə­si, 5/117).

Dolayısı ilə, İsa­nın və­fa­tın­dan son­ra de­di­yi id­dia edi­lən yu­xa­rı­da­kı söz­lər, nə İn­ci­lin bir hissəsi, nə də İsa əley­his­sə­la­mın söz­lə­ri ola bi­lər.

İn­ci­lə edi­lən bu ki­mi əla­və­lə­rə əsas­la­na­raq hə­va­ri­lə­rə bir sı­ra ruhani səlahiyyətlər ve­ril­miş­dir. Bu əla­və­lər­dən bi­ri­nə əsa­sən, İsa 12 hə­va­ri­sin­dən bir he­yət təş­kil et­miş, Pyot­ru rəh­bər tə­yin et­miş və ona be­lə de­miş­dir:

«Göy­lə­rin ha­kim­li­yi­nin aça­rı­nı sə­nə ve­rə­cə­yəm. Yer üzün­də bağla­ya­ca­ğın hər şey göy­lər­də də bağ­la­na­caq. Yer üzün­də aça­ca­ğın hər şey, göy­lər­də açılacaq» (Mat­ta, 16/19).

Bağ­la­maq və aç­maq ix­ti­ya­rı be­lə şərh edi­lir: Hə­va­ri­lə­rin top­lu­ma (kil­sə­yə) qə­bul edə­cək­lə­ri və ya ora­dan uzaq­laş­dı­ra­caq­la­rı in­san­lar Al­lah tə­rə­fın­dən də qə­bul edi­lir, ya­xud uzaq­laş­dı­rı­lır. Kil­sə ilə ba­rış­maq Al­lah­la ba­rış­maqdır.3

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. İsa dağa çıxaraq özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar yanına gəldilər. İsa on iki nəfəri həvari adlandıraraq təyin etdi ki, bu adamlar onun yanında olsun, həm də onları vəz etməyə göndərsin, həmçinin cinləri qovmaq səlahiyyətinə malik olsunlar. Beləliklə, İsa bu on iki nəfəri təyin etdi: Peter adlandırdığı Şimon, Bene-Rageş, yəni, «İldırım oğulları» adlandırdığı Zavday oğlu Yaqub və Yaqubun qardaşı Yəhya, Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfay oğlu Yaqub, Tadday, Kənançı Şimon və İsaya xəyanət edən Yəhuda İskaryot. (Mar­kus, 3/14-19). []
  2. Baxın: Saff, 61/14 []
  3. Mənbə: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraf. 1445. Bu əsər Papa 14-cü Luinin (yepiskop II Jan Paul-un) əmri ilə 1986-cı ildə kardinal Jozef Ratzingerin sədrliyi ilə qurulan və 12 üzvdən təşkil edilən bir heyətin 6 illik əməyi nəticəsində meydana gətirilib. Bu prinsiplər Vatikan kilsəsi tərəfindən qəbul edilmiş təlimatları əhatə edir. Türk dilinə tərcüməsini Dominik Pamir hazırlamış və 15 avqust 2000-ci ildə İstanbul şəhərində Türkiyə yepiskoplar konfransı tərəfindən nəşr edilmişdir. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.914 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Müsəlman olmayanlara rəhmət oxumaq olar? 02.05.10 2.124 dəfə oxundu
2 Təqva nədir? Qeyri-müsəlman təqvalı ola bilər? 07.03.11 2.769 dəfə oxundu
3 Qeyri-müsəlmanın ovladığı balıq və dəniz məhsullarını yemək olar? 27.06.13 1.685 dəfə oxundu
4 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlar üçün dua etməsi doğrudurmu? 26.12.15 757 dəfə oxundu
5 Müsəlman olmayanlara zəkat vermək olar? 14.07.09 2.047 dəfə oxundu
6 Qəbirlərin təhqir edilməsinə münasibət 01.11.13 1.464 dəfə oxundu
7 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.295 dəfə oxundu
8 Həvarilər 29.06.11 1.914 dəfə oxundu
9 Qeyri-müsəlmana içki satmaq olar? 19.11.13 1.405 dəfə oxundu
10 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.423 dəfə oxundu
11 İslamı yaymaq üçün qeyri-müsəlmanlarla müharibə etmək lazımdır? 28.09.14 1.671 dəfə oxundu
12 Müsəlman olmayana sədəqə vermək olar? 01.12.13 1.313 dəfə oxundu
13 İslam əhli olmayanlara bəxşiş vermək olar? 22.06.10 1.521 dəfə oxundu
14 Kafirlər iman edənə qədər onlarla döyüşməliyik? 21.10.14 1.157 dəfə oxundu
15 Qeyri-müsəlmanlarla şərikli bizneslə məşğul olmaq olar? 06.02.15 1.079 dəfə oxundu
16 Müsəlman olmaq istəyən yəhudi əvvəl xristian olmalıdır? 11.12.10 1.750 dəfə oxundu
17 İnanmadığı halda yaxşılıq edən insan buna görə savab qazanır? 25.10.11 1.783 dəfə oxundu
18 Dostluq qurmaqda qadağan olunan şəxslər kimlərdir? 18.05.15 968 dəfə oxundu
19 Tövrat təhrif edilib, yoxsa yox? 23.11.10 3.013 dəfə oxundu
20 Yəhudilərə niyə çox ağır yemək-içmək qadağaları qoyulub? 21.11.11 2.240 dəfə oxundu
21 Təbliğ çatmayan yerdə qeyri-müsəlmanlar nədən məsuliyyət daşıyır? 01.10.15 864 dəfə oxundu
22 Müsəlman olmayanın haqqını yemək 20.12.10 2.018 dəfə oxundu
23 Müsəlman olmayan bir həkim müsəlman uşaqları sünnət edə bilər? 08.12.11 1.860 dəfə oxundu
24 Bir müsəlmanın qalstuk taxması doğrudur? 19.10.16 619 dəfə oxundu
25 Xristianlar məsciddə mərasim keçirə bilərlər? 15.06.11 1.705 dəfə oxundu
26 İslam düşmənlərini öldürmək olar? 27.12.10 2.173 dəfə oxundu
27 Ateizmlə əlaqədar təbliğata münasibətiniz nədir? 11.08.14 1.121 dəfə oxundu
28 İslam dövlətində yaşayan qeyri-müsəlmanlardan cizyə alınmalıdırmı? 21.10.16 476 dəfə oxundu
29 Qeyri-müsəlmanlar 29.06.09 1.799 dəfə oxundu
30 Allah bəzi yəhudiləri bu dünyada öldürüb təzədən diriltmişdir? 30.05.13 1.667 dəfə oxundu
31 Boykot edilən yəhudi və xristian mallarını almaq haramdır? 30.03.12 1.514 dəfə oxundu
32 Müsəlmanları öldürməyi siyasət halına gətirənlərlə yaxşı əlaqələr qurmaq olar? 28.12.16 407 dəfə oxundu
33 Bəzək üçün xaç taxmaq olar? 29.06.09 2.437 dəfə oxundu
34 Sabi nə deməkdir? Quranda sabilik barədə məlumat var? 21.05.10 2.271 dəfə oxundu
35 Dini xidmətlər üçün müsəlman olmayanlardan ianə yığmaq olar? 18.04.12 1.303 dəfə oxundu
36 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.064 dəfə oxundu
37 Qeyri-müsəlmanların xeyirli əməlləri nə olacaq? 11.04.11 1.635 dəfə oxundu
38 Bəni İsrail deyildiyi vaxt kimlər nəzərdə tutulur? 24.02.11 1.919 dəfə oxundu
39 Müsəlman olmayanları nəyə görə Məkkəyə buraxmırlar? 15.06.12 1.509 dəfə oxundu
40 Münafiqlər ən pis kafirdən də aşağıda, ən pis əzabla üzləşəcəklər? 20.01.17 341 dəfə oxundu
41 Müsəlman olmayanı tərifləmək olar? 13.02.10 1.794 dəfə oxundu
42 Başsağlığı vermək üçün kilsədəki cənazə mərasiminə getmək olar? 02.04.11 1.852 dəfə oxundu
43 Bu qədər səhvə baxmayaraq İsrail oğulları nə üçün məhv edilmədilər? 11.01.13 1.323 dəfə oxundu
44 Quranın varlığından xəbəri olan qeyri-müsəlmanlara təbliğ çatmış sayılırmı? 26.05.17 430 dəfə oxundu
45 Quran təbliğ olunmayan bir insan Allah dərgahında cavabdehdir? 05.04.10 2.044 dəfə oxundu
46 Bəşəriyyət üçün yaxşı işlər görən qeyri-müsəlmanlara rəhmət oxumaq olar? 11.04.11 1.706 dəfə oxundu
47 Yəhudilərin təhrif etdikləri sözlər hansılardır? 25.03.13 1.289 dəfə oxundu
48 Cizyə vergisi nədir, kimdən alınır? 29.01.18 57 dəfə oxundu
49 Peyğəmbər yəhudilərlə al-ver edib? 19.12.09 1.922 dəfə oxundu
50 Yəhudilər anadangəlmə lənətləniblər? 20.04.11 3.587 dəfə oxundu
51 Qeyri müsəlman bir ailənin övladı kimi dünyaya gələn insanın bəxti yoxdur? 25.04.13 1.321 dəfə oxundu
52 Müsəlman ölkəsində Kilsənin təmir edilməsi doğrudurmu? 23.02.18 34 dəfə oxundu
53 Yəhudi və xristianlarla əməkdaşlıq etmək olar? 13.04.10 1.985 dəfə oxundu
54 Müsəlmanlar Quranın yandırılmasına nə cür reaksiya verməlidirlər? 28.04.11 1.579 dəfə oxundu
55 Qeyri-müsəlmanlarla evlənmək olarmı? 18.04.16 1.143 dəfə oxundu