Həvarilər
Müsəlmanlar > Dinlər tarixi > Fitvalar > Katolik xristianlar > Qeyri-müsəlmanlar Tarix: 29 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Həvarilər kimlərdir? Quran və İncildə onların haqqında nəsə deyilir?

Cavab: Hə­va­ri­lər1 İsa əley­his­sə­la­ma dəs­tək ve­rən 12 nə­fə­rə de­yi­lir. İsa İs­rail oğul­la­rı­nın2 onu qə­bul et­mək is­tə­mə­dik­lə­ri­ni ba­şa düş­dük­də:

قَالَ مَنْ اَنْصَارِى اِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللَّهِ اَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُون

“Al­lah yo­lun­da mənə kim kö­mək edər?” – de­yə so­ruş­du. Hə­va­ri­lər de­di­lər: “­Alla­h üçün Biz kö­mək edərik! Çünki Biz Al­la­ha inan­dıq. Sən də ona təs­lim ol­du­ğu­mu­za şa­hid ol!” (Ali-İm­ran su­rə­si, 3/52).

Ə­li­miz­də­ki İn­ci­lə əsa­sən İsa çar­mı­xa çə­ki­lib dəfn edil­dik­dən üç gün son­ra qəb­rin­dən çıx­mış, Cə­li­lə­də 11 hə­va­ri­si­nə gö­rün­müş və be­lə de­miş­dir:

«Göy­də və yer üzün­də bü­tün ix­ti­yar mə­nə ve­ril­di. Bu sə­bəb­dən ge­dib bü­tün mil­lət­lə­ri tələbələ­rim ki­mi ye­tiş­di­rin. On­la­rı Ata, Oğul və Mü­qəd­dəs Ru­hun adıy­la vəftiz edin. Si­zə buyur­du­ğum hər şe­yə ta­be ol­ma­la­rı­nı on­la­ra öy­rə­din. Be­lə ki, mən dün­ya­nın so­nu­na qə­dər hər an si­zin­lə bir­lik­də­yəm» (Mat­ta, 28/16-20).

Bu söz­lər İn­cil­ə aid ola bil­məz. Hə­qi­qi İn­cil yal­nız Al­la­hın söz­lə­rini ehtiva etməlidir. İsa­nın ölü­mün­dən son­ra hə­va­ri­lə­rinə gö­rün­mə­si id­dia­sı­ da qə­bul edilə bilməz.

Uca Al­lah be­lə bu­yu­rur:

وَقَفَّيْنَا عَلَى اَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَيةِ وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

“İs­rail pey­ğəm­bər­lə­ri­nin ar­dın­ca Mər­yəm oğ­lu İsa­nı özün­dən qa­baq­kı Töv­ra­tı təs­diq edən bir elçi kimi gön­dər­dik. Ona da doğru yolu göstərən və aydınladan olan İncili verdik. O qarşısındakı Töv­ra­tı təs­diq edən, yol göstərən və çəkinənlərə nə­si­hət verən bir kitabdır” (Mai­də su­rə­si, 5/46).

مَاالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاَيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنَّى يُؤْفَكُونَ

“Mər­yəm oğ­lu Mə­sih an­caq bir elçidir. On­dan əv­vəl də elçilər­lər gə­lib get­miş­dir. Onun ana­sı isə çox pak bir qa­dındır. On­lar­dan hər iki­si də ye­mək ye­yər­dilər. İndi sən onlara bu sənədləri ne­cə ba­şa sa­ldığımıza, bir də onların yalana ne­cə üz çe­vi­ri­ldiklərinə bax!” (Mai­də su­rə­si, 5/75).

İ­sa əley­his­sə­lam və­fat et­dik­də dün­ya ilə əla­qə­si kə­sil­di. O, axi­rət­də Al­la­ha be­lə de­yə­cək­dir:

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِى بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

“On­la­rın ara­sın­da olduğum ərəfədə mən on­la­ra şa­hid idim. Sən mə­ni vəfat etdirəndən son­ra on­la­ra nə­za­rət­çi ancaq Özün ol­dun. Yal­nız Sən hər şe­yi görürsən, şa­hid­sən!” (Mai­də su­rə­si, 5/117).

Dolayısı ilə, İsa­nın və­fa­tın­dan son­ra de­di­yi id­dia edi­lən yu­xa­rı­da­kı söz­lər, nə İn­ci­lin bir hissəsi, nə də İsa əley­his­sə­la­mın söz­lə­ri ola bi­lər.

İn­ci­lə edi­lən bu ki­mi əla­və­lə­rə əsas­la­na­raq hə­va­ri­lə­rə bir sı­ra ruhani səlahiyyətlər ve­ril­miş­dir. Bu əla­və­lər­dən bi­ri­nə əsa­sən, İsa 12 hə­va­ri­sin­dən bir he­yət təş­kil et­miş, Pyot­ru rəh­bər tə­yin et­miş və ona be­lə de­miş­dir:

«Göy­lə­rin ha­kim­li­yi­nin aça­rı­nı sə­nə ve­rə­cə­yəm. Yer üzün­də bağla­ya­ca­ğın hər şey göy­lər­də də bağ­la­na­caq. Yer üzün­də aça­ca­ğın hər şey, göy­lər­də açılacaq» (Mat­ta, 16/19).

Bağ­la­maq və aç­maq ix­ti­ya­rı be­lə şərh edi­lir: Hə­va­ri­lə­rin top­lu­ma (kil­sə­yə) qə­bul edə­cək­lə­ri və ya ora­dan uzaq­laş­dı­ra­caq­la­rı in­san­lar Al­lah tə­rə­fın­dən də qə­bul edi­lir, ya­xud uzaq­laş­dı­rı­lır. Kil­sə ilə ba­rış­maq Al­lah­la ba­rış­maqdır.3

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. İsa dağa çıxaraq özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar yanına gəldilər. İsa on iki nəfəri həvari adlandıraraq təyin etdi ki, bu adamlar onun yanında olsun, həm də onları vəz etməyə göndərsin, həmçinin cinləri qovmaq səlahiyyətinə malik olsunlar. Beləliklə, İsa bu on iki nəfəri təyin etdi: Peter adlandırdığı Şimon, Bene-Rageş, yəni, «İldırım oğulları» adlandırdığı Zavday oğlu Yaqub və Yaqubun qardaşı Yəhya, Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfay oğlu Yaqub, Tadday, Kənançı Şimon və İsaya xəyanət edən Yəhuda İskaryot. (Mar­kus, 3/14-19). []
  2. Baxın: Saff, 61/14 []
  3. Mənbə: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraf. 1445. Bu əsər Papa 14-cü Luinin (yepiskop II Jan Paul-un) əmri ilə 1986-cı ildə kardinal Jozef Ratzingerin sədrliyi ilə qurulan və 12 üzvdən təşkil edilən bir heyətin 6 illik əməyi nəticəsində meydana gətirilib. Bu prinsiplər Vatikan kilsəsi tərəfindən qəbul edilmiş təlimatları əhatə edir. Türk dilinə tərcüməsini Dominik Pamir hazırlamış və 15 avqust 2000-ci ildə İstanbul şəhərində Türkiyə yepiskoplar konfransı tərəfindən nəşr edilmişdir. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.733 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.131 dəfə oxundu
2 İslamı yaymaq üçün qeyri-müsəlmanlarla müharibə etmək lazımdır? 28.09.14 1.487 dəfə oxundu
3 Müsəlman olmayana sədəqə vermək olar? 01.12.13 1.131 dəfə oxundu
4 İslam əhli olmayanlara bəxşiş vermək olar? 22.06.10 1.377 dəfə oxundu
5 Kafirlər iman edənə qədər onlarla döyüşməliyik? 21.10.14 1.001 dəfə oxundu
6 Qeyri-müsəlmanlarla şərikli bizneslə məşğul olmaq olar? 06.02.15 866 dəfə oxundu
7 Müsəlman olmaq istəyən yəhudi əvvəl xristian olmalıdır? 11.12.10 1.579 dəfə oxundu
8 İnanmadığı halda yaxşılıq edən insan buna görə savab qazanır? 25.10.11 1.560 dəfə oxundu
9 Dostluq qurmaqda qadağan olunan şəxslər kimlərdir? 18.05.15 727 dəfə oxundu
10 Tövrat təhrif edilib, yoxsa yox? 23.11.10 2.606 dəfə oxundu
11 Yəhudilərə niyə çox ağır yemək-içmək qadağaları qoyulub? 21.11.11 2.012 dəfə oxundu
12 Təbliğ çatmayan yerdə qeyri-müsəlmanlar nədən məsuliyyət daşıyır? 01.10.15 670 dəfə oxundu
13 Müsəlman olmayanın haqqını yemək 20.12.10 1.809 dəfə oxundu
14 Müsəlman olmayan bir həkim müsəlman uşaqları sünnət edə bilər? 08.12.11 1.668 dəfə oxundu
15 Bir müsəlmanın qalstuk taxması doğrudur? 19.10.16 341 dəfə oxundu
16 Xristianlar məsciddə mərasim keçirə bilərlər? 15.06.11 1.513 dəfə oxundu
17 İslam düşmənlərini öldürmək olar? 27.12.10 1.938 dəfə oxundu
18 Ateizmlə əlaqədar təbliğata münasibətiniz nədir? 11.08.14 933 dəfə oxundu
19 İslam dövlətində yaşayan qeyri-müsəlmanlardan cizyə alınmalıdırmı? 21.10.16 303 dəfə oxundu
20 Qeyri-müsəlmanlar 29.06.09 1.633 dəfə oxundu
21 Allah bəzi yəhudiləri bu dünyada öldürüb təzədən diriltmişdir? 30.05.13 1.439 dəfə oxundu
22 Boykot edilən yəhudi və xristian mallarını almaq haramdır? 30.03.12 1.329 dəfə oxundu
23 Müsəlmanları öldürməyi siyasət halına gətirənlərlə yaxşı əlaqələr qurmaq olar? 28.12.16 212 dəfə oxundu
24 Bəzək üçün xaç taxmaq olar? 29.06.09 2.166 dəfə oxundu
25 Sabi nə deməkdir? Quranda sabilik barədə məlumat var? 21.05.10 1.994 dəfə oxundu
26 Dini xidmətlər üçün müsəlman olmayanlardan ianə yığmaq olar? 18.04.12 1.165 dəfə oxundu
27 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 489 dəfə oxundu
28 Qeyri-müsəlmanların xeyirli əməlləri nə olacaq? 11.04.11 1.471 dəfə oxundu
29 Bəni İsrail deyildiyi vaxt kimlər nəzərdə tutulur? 24.02.11 1.701 dəfə oxundu
30 Müsəlman olmayanları nəyə görə Məkkəyə buraxmırlar? 15.06.12 1.316 dəfə oxundu
31 Münafiqlər ən pis kafirdən də aşağıda, ən pis əzabla üzləşəcəklər? 20.01.17 68 dəfə oxundu
32 Müsəlman olmayanı tərifləmək olar? 13.02.10 1.630 dəfə oxundu
33 Başsağlığı vermək üçün kilsədəki cənazə mərasiminə getmək olar? 02.04.11 1.672 dəfə oxundu
34 Bu qədər səhvə baxmayaraq İsrail oğulları nə üçün məhv edilmədilər? 11.01.13 1.187 dəfə oxundu
35 Quran təbliğ olunmayan bir insan Allah dərgahında cavabdehdir? 05.04.10 1.825 dəfə oxundu
36 Bəşəriyyət üçün yaxşı işlər görən qeyri-müsəlmanlara rəhmət oxumaq olar? 11.04.11 1.543 dəfə oxundu
37 Yəhudilərin təhrif etdikləri sözlər hansılardır? 25.03.13 1.132 dəfə oxundu
38 Peyğəmbər yəhudilərlə al-ver edib? 19.12.09 1.759 dəfə oxundu
39 Yəhudilər anadangəlmə lənətləniblər? 20.04.11 2.855 dəfə oxundu
40 Qeyri müsəlman bir ailənin övladı kimi dünyaya gələn insanın bəxti yoxdur? 25.04.13 1.048 dəfə oxundu
41 Yəhudi və xristianlarla əməkdaşlıq etmək olar? 13.04.10 1.817 dəfə oxundu
42 Müsəlmanlar Quranın yandırılmasına nə cür reaksiya verməlidirlər? 28.04.11 1.415 dəfə oxundu
43 Qeyri-müsəlmanlarla evlənmək olarmı? 18.04.16 676 dəfə oxundu
44 Müsəlman olmayanlara rəhmət oxumaq olar? 02.05.10 1.908 dəfə oxundu
45 Təqva nədir? Qeyri-müsəlman təqvalı ola bilər? 07.03.11 2.241 dəfə oxundu
46 Qeyri-müsəlmanın ovladığı balıq və dəniz məhsullarını yemək olar? 27.06.13 1.423 dəfə oxundu
47 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlar üçün dua etməsi doğrudurmu? 26.12.15 546 dəfə oxundu
48 Müsəlman olmayanlara zəkat vermək olar? 14.07.09 1.828 dəfə oxundu
49 Qəbirlərin təhqir edilməsinə münasibət 01.11.13 1.284 dəfə oxundu
50 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.138 dəfə oxundu
51 Həvarilər 29.06.11 1.733 dəfə oxundu
52 Qeyri-müsəlmana içki satmaq olar? 19.11.13 1.215 dəfə oxundu