Həvarilər
Müsəlmanlar > Dinlər tarixi > Fitvalar > Katolik xristianlar > Qeyri-müsəlmanlar Tarix: 29 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Həvarilər kimlərdir? Quran və İncildə onların haqqında nəsə deyilir?

Cavab: Hə­va­ri­lər1 İsa əley­his­sə­la­ma dəs­tək ve­rən 12 nə­fə­rə de­yi­lir. İsa İs­rail oğul­la­rı­nın2 onu qə­bul et­mək is­tə­mə­dik­lə­ri­ni ba­şa düş­dük­də:

قَالَ مَنْ اَنْصَارِى اِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللَّهِ اَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُون

“Al­lah yo­lun­da mənə kim kö­mək edər?” – de­yə so­ruş­du. Hə­va­ri­lər de­di­lər: “­Alla­h üçün Biz kö­mək edərik! Çünki Biz Al­la­ha inan­dıq. Sən də ona təs­lim ol­du­ğu­mu­za şa­hid ol!” (Ali-İm­ran su­rə­si, 3/52).

Ə­li­miz­də­ki İn­ci­lə əsa­sən İsa çar­mı­xa çə­ki­lib dəfn edil­dik­dən üç gün son­ra qəb­rin­dən çıx­mış, Cə­li­lə­də 11 hə­va­ri­si­nə gö­rün­müş və be­lə de­miş­dir:

«Göy­də və yer üzün­də bü­tün ix­ti­yar mə­nə ve­ril­di. Bu sə­bəb­dən ge­dib bü­tün mil­lət­lə­ri tələbələ­rim ki­mi ye­tiş­di­rin. On­la­rı Ata, Oğul və Mü­qəd­dəs Ru­hun adıy­la vəftiz edin. Si­zə buyur­du­ğum hər şe­yə ta­be ol­ma­la­rı­nı on­la­ra öy­rə­din. Be­lə ki, mən dün­ya­nın so­nu­na qə­dər hər an si­zin­lə bir­lik­də­yəm» (Mat­ta, 28/16-20).

Bu söz­lər İn­cil­ə aid ola bil­məz. Hə­qi­qi İn­cil yal­nız Al­la­hın söz­lə­rini ehtiva etməlidir. İsa­nın ölü­mün­dən son­ra hə­va­ri­lə­rinə gö­rün­mə­si id­dia­sı­ da qə­bul edilə bilməz.

Uca Al­lah be­lə bu­yu­rur:

وَقَفَّيْنَا عَلَى اَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَيةِ وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

“İs­rail pey­ğəm­bər­lə­ri­nin ar­dın­ca Mər­yəm oğ­lu İsa­nı özün­dən qa­baq­kı Töv­ra­tı təs­diq edən bir elçi kimi gön­dər­dik. Ona da doğru yolu göstərən və aydınladan olan İncili verdik. O qarşısındakı Töv­ra­tı təs­diq edən, yol göstərən və çəkinənlərə nə­si­hət verən bir kitabdır” (Mai­də su­rə­si, 5/46).

مَاالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاَيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنَّى يُؤْفَكُونَ

“Mər­yəm oğ­lu Mə­sih an­caq bir elçidir. On­dan əv­vəl də elçilər­lər gə­lib get­miş­dir. Onun ana­sı isə çox pak bir qa­dındır. On­lar­dan hər iki­si də ye­mək ye­yər­dilər. İndi sən onlara bu sənədləri ne­cə ba­şa sa­ldığımıza, bir də onların yalana ne­cə üz çe­vi­ri­ldiklərinə bax!” (Mai­də su­rə­si, 5/75).

İ­sa əley­his­sə­lam və­fat et­dik­də dün­ya ilə əla­qə­si kə­sil­di. O, axi­rət­də Al­la­ha be­lə de­yə­cək­dir:

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِى بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

“On­la­rın ara­sın­da olduğum ərəfədə mən on­la­ra şa­hid idim. Sən mə­ni vəfat etdirəndən son­ra on­la­ra nə­za­rət­çi ancaq Özün ol­dun. Yal­nız Sən hər şe­yi görürsən, şa­hid­sən!” (Mai­də su­rə­si, 5/117).

Dolayısı ilə, İsa­nın və­fa­tın­dan son­ra de­di­yi id­dia edi­lən yu­xa­rı­da­kı söz­lər, nə İn­ci­lin bir hissəsi, nə də İsa əley­his­sə­la­mın söz­lə­ri ola bi­lər.

İn­ci­lə edi­lən bu ki­mi əla­və­lə­rə əsas­la­na­raq hə­va­ri­lə­rə bir sı­ra ruhani səlahiyyətlər ve­ril­miş­dir. Bu əla­və­lər­dən bi­ri­nə əsa­sən, İsa 12 hə­va­ri­sin­dən bir he­yət təş­kil et­miş, Pyot­ru rəh­bər tə­yin et­miş və ona be­lə de­miş­dir:

«Göy­lə­rin ha­kim­li­yi­nin aça­rı­nı sə­nə ve­rə­cə­yəm. Yer üzün­də bağla­ya­ca­ğın hər şey göy­lər­də də bağ­la­na­caq. Yer üzün­də aça­ca­ğın hər şey, göy­lər­də açılacaq» (Mat­ta, 16/19).

Bağ­la­maq və aç­maq ix­ti­ya­rı be­lə şərh edi­lir: Hə­va­ri­lə­rin top­lu­ma (kil­sə­yə) qə­bul edə­cək­lə­ri və ya ora­dan uzaq­laş­dı­ra­caq­la­rı in­san­lar Al­lah tə­rə­fın­dən də qə­bul edi­lir, ya­xud uzaq­laş­dı­rı­lır. Kil­sə ilə ba­rış­maq Al­lah­la ba­rış­maqdır.3

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. İsa dağa çıxaraq özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar yanına gəldilər. İsa on iki nəfəri həvari adlandıraraq təyin etdi ki, bu adamlar onun yanında olsun, həm də onları vəz etməyə göndərsin, həmçinin cinləri qovmaq səlahiyyətinə malik olsunlar. Beləliklə, İsa bu on iki nəfəri təyin etdi: Peter adlandırdığı Şimon, Bene-Rageş, yəni, «İldırım oğulları» adlandırdığı Zavday oğlu Yaqub və Yaqubun qardaşı Yəhya, Andrey, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halfay oğlu Yaqub, Tadday, Kənançı Şimon və İsaya xəyanət edən Yəhuda İskaryot. (Mar­kus, 3/14-19). []
  2. Baxın: Saff, 61/14 []
  3. Mənbə: «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», paraqraf. 1445. Bu əsər Papa 14-cü Luinin (yepiskop II Jan Paul-un) əmri ilə 1986-cı ildə kardinal Jozef Ratzingerin sədrliyi ilə qurulan və 12 üzvdən təşkil edilən bir heyətin 6 illik əməyi nəticəsində meydana gətirilib. Bu prinsiplər Vatikan kilsəsi tərəfindən qəbul edilmiş təlimatları əhatə edir. Türk dilinə tərcüməsini Dominik Pamir hazırlamış və 15 avqust 2000-ci ildə İstanbul şəhərində Türkiyə yepiskoplar konfransı tərəfindən nəşr edilmişdir. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.875 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Quran təbliğ olunmayan bir insan Allah dərgahında cavabdehdir? 05.04.10 2.011 dəfə oxundu
2 Bəşəriyyət üçün yaxşı işlər görən qeyri-müsəlmanlara rəhmət oxumaq olar? 11.04.11 1.687 dəfə oxundu
3 Yəhudilərin təhrif etdikləri sözlər hansılardır? 25.03.13 1.259 dəfə oxundu
4 Peyğəmbər yəhudilərlə al-ver edib? 19.12.09 1.889 dəfə oxundu
5 Yəhudilər anadangəlmə lənətləniblər? 20.04.11 3.218 dəfə oxundu
6 Qeyri müsəlman bir ailənin övladı kimi dünyaya gələn insanın bəxti yoxdur? 25.04.13 1.295 dəfə oxundu
7 Yəhudi və xristianlarla əməkdaşlıq etmək olar? 13.04.10 1.938 dəfə oxundu
8 Müsəlmanlar Quranın yandırılmasına nə cür reaksiya verməlidirlər? 28.04.11 1.547 dəfə oxundu
9 Qeyri-müsəlmanlarla evlənmək olarmı? 18.04.16 978 dəfə oxundu
10 Müsəlman olmayanlara rəhmət oxumaq olar? 02.05.10 2.075 dəfə oxundu
11 Təqva nədir? Qeyri-müsəlman təqvalı ola bilər? 07.03.11 2.537 dəfə oxundu
12 Qeyri-müsəlmanın ovladığı balıq və dəniz məhsullarını yemək olar? 27.06.13 1.606 dəfə oxundu
13 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlar üçün dua etməsi doğrudurmu? 26.12.15 707 dəfə oxundu
14 Müsəlman olmayanlara zəkat vermək olar? 14.07.09 2.008 dəfə oxundu
15 Qəbirlərin təhqir edilməsinə münasibət 01.11.13 1.418 dəfə oxundu
16 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.264 dəfə oxundu
17 Həvarilər 29.06.11 1.875 dəfə oxundu
18 Qeyri-müsəlmana içki satmaq olar? 19.11.13 1.362 dəfə oxundu
19 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.349 dəfə oxundu
20 İslamı yaymaq üçün qeyri-müsəlmanlarla müharibə etmək lazımdır? 28.09.14 1.626 dəfə oxundu
21 Müsəlman olmayana sədəqə vermək olar? 01.12.13 1.276 dəfə oxundu
22 İslam əhli olmayanlara bəxşiş vermək olar? 22.06.10 1.498 dəfə oxundu
23 Kafirlər iman edənə qədər onlarla döyüşməliyik? 21.10.14 1.122 dəfə oxundu
24 Qeyri-müsəlmanlarla şərikli bizneslə məşğul olmaq olar? 06.02.15 1.054 dəfə oxundu
25 Müsəlman olmaq istəyən yəhudi əvvəl xristian olmalıdır? 11.12.10 1.706 dəfə oxundu
26 İnanmadığı halda yaxşılıq edən insan buna görə savab qazanır? 25.10.11 1.731 dəfə oxundu
27 Dostluq qurmaqda qadağan olunan şəxslər kimlərdir? 18.05.15 916 dəfə oxundu
28 Tövrat təhrif edilib, yoxsa yox? 23.11.10 2.860 dəfə oxundu
29 Yəhudilərə niyə çox ağır yemək-içmək qadağaları qoyulub? 21.11.11 2.170 dəfə oxundu
30 Təbliğ çatmayan yerdə qeyri-müsəlmanlar nədən məsuliyyət daşıyır? 01.10.15 827 dəfə oxundu
31 Müsəlman olmayanın haqqını yemək 20.12.10 1.971 dəfə oxundu
32 Müsəlman olmayan bir həkim müsəlman uşaqları sünnət edə bilər? 08.12.11 1.821 dəfə oxundu
33 Bir müsəlmanın qalstuk taxması doğrudur? 19.10.16 538 dəfə oxundu
34 Xristianlar məsciddə mərasim keçirə bilərlər? 15.06.11 1.660 dəfə oxundu
35 İslam düşmənlərini öldürmək olar? 27.12.10 2.108 dəfə oxundu
36 Ateizmlə əlaqədar təbliğata münasibətiniz nədir? 11.08.14 1.080 dəfə oxundu
37 İslam dövlətində yaşayan qeyri-müsəlmanlardan cizyə alınmalıdırmı? 21.10.16 437 dəfə oxundu
38 Qeyri-müsəlmanlar 29.06.09 1.773 dəfə oxundu
39 Allah bəzi yəhudiləri bu dünyada öldürüb təzədən diriltmişdir? 30.05.13 1.623 dəfə oxundu
40 Boykot edilən yəhudi və xristian mallarını almaq haramdır? 30.03.12 1.487 dəfə oxundu
41 Müsəlmanları öldürməyi siyasət halına gətirənlərlə yaxşı əlaqələr qurmaq olar? 28.12.16 365 dəfə oxundu
42 Bəzək üçün xaç taxmaq olar? 29.06.09 2.328 dəfə oxundu
43 Sabi nə deməkdir? Quranda sabilik barədə məlumat var? 21.05.10 2.198 dəfə oxundu
44 Dini xidmətlər üçün müsəlman olmayanlardan ianə yığmaq olar? 18.04.12 1.280 dəfə oxundu
45 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 914 dəfə oxundu
46 Qeyri-müsəlmanların xeyirli əməlləri nə olacaq? 11.04.11 1.611 dəfə oxundu
47 Bəni İsrail deyildiyi vaxt kimlər nəzərdə tutulur? 24.02.11 1.869 dəfə oxundu
48 Müsəlman olmayanları nəyə görə Məkkəyə buraxmırlar? 15.06.12 1.461 dəfə oxundu
49 Münafiqlər ən pis kafirdən də aşağıda, ən pis əzabla üzləşəcəklər? 20.01.17 308 dəfə oxundu
50 Müsəlman olmayanı tərifləmək olar? 13.02.10 1.762 dəfə oxundu
51 Başsağlığı vermək üçün kilsədəki cənazə mərasiminə getmək olar? 02.04.11 1.821 dəfə oxundu
52 Bu qədər səhvə baxmayaraq İsrail oğulları nə üçün məhv edilmədilər? 11.01.13 1.294 dəfə oxundu
53 Quranın varlığından xəbəri olan qeyri-müsəlmanlara təbliğ çatmış sayılırmı? 26.05.17 300 dəfə oxundu