Katolik xristian əqidəsində şəfaət məsələsi
Müsəlmanlar > Fitvalar > Katolik xristianlar Tarix: 22 Haziran 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Katolik əqidəsində şəfaət barədə nə deyilir?

Cavab: Ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, şə­faət İsa­nın dua­sı­na uy­ğun olan is­tək dua­sı­dır.1 On­lar şə­faət əvə­zi­nə “xi­las­kar­lıq” sö­zün­dən is­ti­fa­də edir­lər. Ka­to­lik­lə­rə görə, “Mə­sih İ­sa Ata­nın ya­nın­da xris­tianların və­kil­li­yi­ni edir, on­la­rın le­hi­nə va­si­tə­çi­lik et­mək üçün dai­ma can­lı­dır. Hər za­man Al­la­hın hü­zu­run­da hazır da­ya­nır.2 Onun va­si­tə­si ilə Al­la­ha ya­xın­la­şan­la­rı ta­ma­mi­lə xi­las et­mə­yə qa­dir­dir.”3

“Mü­qəd­dəs Ruh ol­ma­dan Tan­rı­nın Oğ­lu­nu gör­mək müm­kün de­yil­dir. Oğul ol­ma­dan da heç kim ata­ya ya­xın­la­şa bil­məz. Çün­ki Ata­nı qə­bul et­mək Oğu­lu qə­bul et­mək­dir. Tan­rı­nın oğ­lu­nu tanımaq da Mü­qəd­dəs Ruh va­si­tə­si ilə müm­kün­dür”.4

“Mər­yəm Ana və­kil və kö­mək­çi­dir. “Mər­yəm ana­nın ana­lı­ğı so­na çat­ma­mış­dır. Tək­rar­la­nan va­si­tə­çi­li­yi ilə dai­ma ni­cat bəxş edən ər­mə­ğan­la­rı­nı zəmanət altına almağı da­vam e­di­r”.5

Ka­to­lik­lə­rin fik­rin­cə, ke­şiş “Al­lah­la bağ­lı möv­zu­lar­da in­san­la­rı təm­sil et­mək üçün tə­yin edi­lir”.6 O, şəx­si sə­la­hiy­yə­ti ilə in­san­la­ra: “A­ta­nın adın­dan sə­ni ba­ğış­la­yı­ram de­yə bilir”.7

Qeyd edək ki, bu fikir və inanc tövhid inancına tamamilə ziddir və İslam dinində yeri yoxdur.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», par. 2634. []
  2. Eyni mənbə, par. 519. []
  3. Eyni əsər, par. 2634. []
  4. Eyni mənbə, par. 683. []
  5. Eyni mənbə, pa­r. 969. []
  6. İb­ra­ni­lə­rə mək­tub, 5/1. []
  7. «Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri», par. 878. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.348 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Quranın bəhs etdiyi İncil hansı İncildir? 16.11.18 129 dəfə oxundu
2 Vəftiz 30.06.11 1.369 dəfə oxundu
3 Katolik xristian əqidəsində şəfaət məsələsi 22.06.11 1.348 dəfə oxundu
4 Xaçpərəstlər həzrəti Məryəmi də ilahlaşdırıblar? 20.06.10 2.325 dəfə oxundu
5 Katolik xristian əqidəsində qeyb məsələsi 23.06.11 1.502 dəfə oxundu
6 Həvarilər 29.06.11 1.965 dəfə oxundu
7 Katolik xristianlıqda həzrəti Məryəmə münasibət 24.06.11 1.458 dəfə oxundu
8 Katolik xristianlıqda keşiş və keşişlik 13.07.11 2.099 dəfə oxundu
9 Hal-hazırda Xristianların əlində xalis İncil varmı? 17.04.17 543 dəfə oxundu
10 Tövrat və İncili oxumaq haramdırmı? 07.07.17 614 dəfə oxundu
11 Müsəlman ölkəsində Kilsənin təmir edilməsi doğrudurmu? 23.02.18 124 dəfə oxundu