İftida: qadının boşanmaq hüququ
Müsəlmanlar > Boşanmaq > Fitvalar > Tədqiqatlar Tarix: 14 Mayıs 2009 Tövsiyə et Çap et

İFTİDA  (Qadının boşanma hüququ)

Allah Təala belə buyurur:

“Onlara verdiklərinizdən bir şeyi almaq sizə halal olmaz. Bu, Allahın qoyduğu hədd-hüdüdda dura bilməyəcəklərindən qorxduqları vaxt mümkündür. Əgər onların Allahın hökmlərinə riayət etməyəcəklərindən (Allahın qoyduğu hədd-hüdüdda dura bilməyəcəklərindən) siz də qorxsanız, qadının fidyə verib, özünü xilas etməyində heç biri üçün bir günah yoxdur. Bunlar Allahın qoyduğu hədlərdir, onlardan kənara çıxmayın. Allahın qoyduğu hədləri aşanlar zalimlərdir!” (Bəqərə, 2/229)

Evliliyin davam etməyəcəyindən narahat olan qadın bu vəziyyəti səlahiyyətli şəxslərə bildirməlidir. Onlar da eyni narahatlığı hiss etsələr, qadına iftida səlahiyyəti verirlər. Əgər qadın ərindən boşanmaq qərarına gəlibsə, ondan aldıqlarını geri qaytarmalıdır. Ayədəki onlara verdiklərinizdən ifadəsi qadının ərindən aldığı mehrin hamısı olaraq başa düşüldüyü kimi, bir qismi kimi də başa düşülə bilər. Bunların nə qədərinin geri qaytarılacağını səlahiyyətli şəxslər müəyyənləşdirirlər. Ərin bir təqsiri yoxdursa, qadın ondan aldıqlarının hamısını geri qaytarmalıdır.

Səlahiyyətli orqan məhkəmədir. Məhkəmə olmayan yerdə hakimə müraciət edilməlidir. Məhkəmə də öz növbəsində işi hakimə həvalə edə bilər. Aşağıda misal kimi verilən hadisələrdə qadın peyğəmbərimizə müraciət etmişdir:

Ənsardan Səhlin qızı Həbibə Sabit ibn Qeys ilə evli idi. Peyğəmbərimiz bir gün sübh namazına getmişdi. Birdən gördü ki, Həbibə alaqaranlıqda qapının ağzında dayanıb. Ondan kim olduğunu soruşdu. Qadın: “Səhlin qızı Həbibəyəm”, – deyə cavab verdi. Peyğəmbər əleyhissəlam: “Sənə nə olub?”, – deyə soruşduqda, o: “Sabit ilə birlikdə ola bilməyəcəyəm!”, – dedi. Sonra Həbibənin əri Sabit gəldi və peyğəmbər əleyhissəlam ona belə dedi: “Budur Həbibə! Bayaqdan ağzına gələni dedi”. Həbibə isə: “Ey Allahın elçisi! Onun mənə verdiklərinin hamısı durur”, – dedi. Peyğəmbər əleyhissəlam Sabitə: “O malları ondan al!”, – deyə buyurdu. Sabit də peyğəmbərin dediyi kimi etdi və Həbibə artıq valideynlərinin yanında yaşamağa başladı. (Əl-Muvatta, Talaq, 11.)

Bununla əlaqədar başqa rəvayətlər belədir:

Sabit ibn Qeysin arvadı belə dedi: “Onu əxlaq və din baxımından təqsirləndirmirəm, lakin özüm də müsəlman olduqdan sonra nankorluq etmək istəmirəm. Bacarmıram. (Əl-Buxari, Talaq, 13.) Özümü saxlaya bilmirəm, ona nifrət edirəm. (İbn Macə, Talaq, 22.)) Əgər Allahdan qorxmasaydım, yanıma gələndə onun üzünə tüpürərdim”.1

Həbibə peyğəmbərimizin qonşusu idi. Sabit onu döymüşdü. O, tündxasiyyət idi.2

Ömər bu məsələdə belə etməklə qadının əri ilə birlikdə yaşayıb-yaşaya bilməyəcəyini başa düşmək istəmişdi. Əslində isə istər peyğəmbərimiz, istərsə də Ömər qadından niyə nifrət etdiyinin səbəbini soruşmayıblar.

Aşağıdakı ayə iftida məsələsinə aydınlıq gətirir:

Ey möminlər! Mömin qadınlar sizin yanınıza mühacir olaraq gəldikləri zaman, onları imtahana çəkin! Onların imanlarını ən yaxşı Allah bilir. Əgər o qadınların mömin olduqlarını öyrənsəniz, onları kafirlərə geri qaytarmayın. Nə bunlar onlara, nə də onlar bunlara halal olar. Onların bu qadınlara xərclədiklərini geri qaytarın. Bu qadınların mehrlərini (özlərinə) verdiyiniz zaman, sizin onlarla evlənməyinizdə hər hansı bir maneə yoxdur. Kafir qadınların ismətlərindən tutmayın, onlara xərclədiklərinizi istəyin. Onlar da öz xərclədiklərini istəsinlər. Bu, Allahın sizə hökmüdür; sizin aranızda O hökm edir. Allah hər şeyi bilən və doğru qərar verəndir. (Mumtəhinə, 60/10)

Peyğəmbərimizin müşriklərlə bağladığı Hüdeybiyyə müqaviləsinin bəndlərindən biri belə idi: Sənin dinindən də olsa, bizdən sənin yanına kim gəlsə, onu bizə geri qaytarmalısan. Sonra Hüdeybiyyəyə bir dəstə məkkəli müsəlman qadın gəldi. Bununla əlaqədar olaraq yuxarıdakı ayə endi. (Buxari, Şürut, 15.) Müqavilənin şərtində adam, kişi olaraq tərcümə etdiyimiz رجل sözü var idi. Qadınlar adam və kişi sözlərinin əhatə dairəsinə daxil olmadıqlarına görə, peyğəmbər əleyhissəlam ayədəki şərtlərə uyğun gələn o qadınlarla biət etdi və onları geri qaytarmadı. (Səfiyyurrəhman Əl-Mübarəkfuri, ər-Rahiqul-məxtum, Beyrut, 1408/1988, s. 314.)

Yuxarıdakı ayənin mövzusu evli olduğu halda, inancları ucbatından qaçıb müsəlmanlara sığınan qadınlardır. Onların bu rəftarları öz ərlərindən ayrılmaq qərarına gəldiklərini göstərir. Halbuki, belə bir qərara gəlmədikləri üçün Məkkədə qalan müsəlman xanımlar da var idi. Allah Təala Hüdeybiyyə ilə əlaqədar olaraq belə buyurur:

Əgər onların arasında olan və hələ tanımadığınız mömin kişilərlə mömin qadınları əzməyiniz və bu səbəbdən sizə ləkə vurulması ehtimalı olmasaydı, Allah döyüşün qarşısını almazdı. Allah istəyəni öz mərhəmətinə qovuşdurmaq üçün belə etdi. Əgər onlar bir-birindən ayrılmış olsaydılar, onların kafir olanlarını şiddətli bir əzaba düçar edərdik (Əl-Fəth, 48/25)!

İndi isə gəlin Mumtəhinə surəsinin 10-cu ayəsini ayrı-ayrı hissələr halında tədqiq edək:

Ey möminlər! Mömin qadınlar sizin yanınıza mühacir olaraq gəldikləri zaman, onları imtahana çəkin! Onların imanlarını ən yaxşı Allah bilir. Əgər o qadınların mömin olduqlarını öyrənsəniz, onları kafirlərə geri qaytarmayın. Nə bunlar onlara, nə də onlar bunlara halal olar.

Qadının hicrət etməsi onun öz ərini, ailəsini və yurd-yuvasını tərk etdiyini bildirir. Onun hicrətinin səbəbini müəyyənləşdirməkdən ötrü imtahandan keçirilməsi əmr edilmişdir. Burada nəzərdə tutulan imtahan əslində o qadınların həqiqətən öz inancları ucbatından qaçıb-qaçmadıqlarını başa düşməkdən ötrüdür. Bunun müəyyən edilməsi müsəlmanlar üçün maddi bir çətinlik törədir. Çünki o qadının öz ərindən bu cür boşanması qərarının təsdiq edilməsi bir iftida işidir. Bundan sonra o qadın artıq ərinə halal deyildir. Lakin qərar verildiyi vaxt kişinin qadına xərclədiklərini də geri qaytarmaq lazımdır.

– Onların bu qadınlara xərclədiklərini geri qaytarın.

Bu, Həbibənin Sabit ibn Qeysə verdiyi ödəniş kimidir. Hicrət etmiş qadının mal-dövləti olmadığına görə xərcləri müsəlmanların ödəməsi əmr buyurulub. Qadın bundan sonra istədiyi kişi ilə evlənə bilər. Ayənin üçüncü hissəsi bunu göstərir.

– Bu qadınların mehrlərini (özlərinə) verdiyiniz zaman, sizin onlarla evlənməyinizdə hər hansı bir maneə yoxdur.

Ayə göstərir ki, o qadınların əvvəlki ərlərinə təqdim edilən ödəniş əslində müsəlmanların bu qadınlara verdikləri bəxşişdir. Əgər onlar yenidən evlənsələr, yeni ərlərindən aldıqları mehrlə o borcu ödəmələri lazım deyildir.

Burada mühüm olan başqa bir məsələ də vardır. Nə bu ayə, nə Əl-Bəqərə surəsinin 229-cu ayəsi, nə də Həbibə ilə bağlı hədis iftida edən qadına iddə müddətini gözləmək kimi bir məsuliyyət yükləyir. Boşanma məsələsindəki iddə gözləmək barədə əmr birinci və ikinci talaqdan sonra gəlir. Bu, ailənin yenidən qurulması üçün görülən bir tədbirdir; yəni, qadının bətnində uşaq olmadığını müəyyən etməkdən ibarət deyildir. Qadının bətnində uşaq olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün sadəcə olaraq bir heyz və təmizlənmə müddəti kifayət edər. Buna istibra deyilir. İftidada lazım olan da budur.

Bu ayə beynəlxalq mülki hüquqla əlaqədar hökmlər də ehtiva edir. Ayədə müsəlman qadınlara verilən haqq və hüquq, eynilə müsəlmanlarla kəbinli olan müşrik qadınlara da verilib. Bunu ayənin digər hissələrindən öyrənirik.

– Kafir qadınların ismətlərindən tutmayın ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر )!

Ayədəki isam ( عصم ) sözü ismət ( عصمة ) sözünün cəm formasıdır. İsmət kəlməsi Ərəb dilində mane olmaq və qorumaq mənaları verir.3 Qadın ərinin himayəsindədir. Buna görə də əri onun bəzi davranışlarına mane ola bilər. Burada müsəlman ərindən ayrılıb, Məkkəyə getmək istəyən kafir qadından bəhs olunur. «Kafir qadınların ismətlərindən yapışmayın!» əmri əslində «Bu qadınlara mane olmayın!» deməkdir. Bu məsələnin dövlətlə əlaqədar cəhəti də vardır. Belə ki, ayə «O qadınların ölkəni tərk etməyinə mane olmayın!» mənası da verə bilər. Ömər bu ayənin nazil olduğu gün iki müşrik arvadını azad buraxmışdı. O qadınlar Məkkəyə getmiş, biri Əbu Süfyan, digəri isə Səfvan ibn Ümeyyə ilə evlənmişdi.4 Əbu Süfyan Məkkənin ələ keçirilməsi əsnasında, Səfvan ibn Ümeyyə isə Hüneyn döyüşündən sonra müsəlman olmuşdu.5

Kafir qadının müsəlman kişi ilə yaşamaq istəməməsi bir iftida tələbidir. Bu tələbin nəticəsi onun ərindən aldığı şeyləri geri qaytarmağından asılıdır. Ayədə bununla əlaqədar hökm belədir:

– Onlara xərclədiklərinizi istəyin.

Bu qadınlar müsəlman ərlərinin onlara verdikləri mehri geri qaytardıqları vaxt, Həbibə kimi azad olurlar.

– Onlar da öz xərclədiklərini istəsinlər.

Müsəlmanlar çəkdikləri xərci istədikləri kimi, müşriklər də çəkdikləri xərci istəyə bilərlər. Yəni, onlara da belə bir haqq-hüquq verilir.

Müsəlmanların müşrik həyat yoldaşları qaçıb öz dindaşlarının yaşadıqları ölkəyə sığınsalar, ərlərinin onlara xərclədikləri nə olacaq? Aşağıdakı ayə bu barədə hökm vermişdir:

Əgər sizin arvadlarınızdan biri sizdən qaçıb, kafirlərə qoşulsa və sonra onlardan intiqamınızı alsanız, əldə edilən qənimətdən arvadları qaçıb getmiş kimsələrə onların xərclədikləri qədər verin .(Mumtəhinə, 60/11)

Beləliklə, ayələr qadına evliliyə xitam vermək hüququ vermiş, peyğəmbərimiz də bunu öz tətbiqatlarıyla izah etmişdir.

Kişilərin boşanma hüququ haqda məlumat əldə etmək istəyənlər isə aşağıdakı linki tuşlaya bilərlər:

Talaq: kişinin boşamaq hüququ

 

Saytımızın materiallarından istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

 1. Yenə orada. []
 2. Məhəmməd İbn Səd, Ət-Təbaqatul-Kübra, Beyrut, tarix göstərilmir; 8-ci cild, s. 445 (Arim ibn Fəzl Həmmad ibn Zeyd bunu Yəhya ibn Səd ibn Qeys ibn Əmr ibn Səhldən nəql etmişdir).) Həbibə ərinə dərindən nifrət edir, lakin əri onu çox sevirdi. ((Qurtubi, Əl-Cami li Əhkamil-Quran, 3-cü cild, s. 95.)

  Peyğəmbər əleyhissəlam Həbibədən: “Ərinin sənə verdiyi bağı geri qaytararsan?”, – deyə soruşduğu vaxt, Həbibə lap artığını da verəcəyini bildirdi. Peyğəmbər əleyhissəlam: “Artığı olmaz. Ona öz bağını ver”, – deyə buyurdu. (Şövkani, Əbu Abdulla Məhəmməd ibn Əli ibn Məhəmməd Əl-Xəvlani, Fəthul-Qədir, Beyrut, tarix göstərilmir, 1-ci cild, s. 240.)

  Səhabə dövründə də belə bir əhvalat baş verdi:

  Ömər ibn Xəttabın yanına öz ərindən şikayət edən bir qadın gəldi. Qadın içərisində saman və çör-çöp olan bir evə salınıb həbs edildi və bütün gecəni orada keçirdi. Ertəsi gün Ömər ondan gecəni necə keçirdiyini soruşdu. Qadın: “İndiyə qədər bu cür gözəl bir gecə keçirmədim”, – deyə cavab verdi. Bundan sonra Ömər qadının əri haqqında nə fikirləşdiyini öyrənmək istədi. Qadın ərini təriflədi və: “Dad onun əlindən! Ancaq əlimdən başqa bir şey gəlmir!”, – dedi. Bundan sonra Ömər qadına iftida məsələsində icazə verdi. ((Malik ibn Ənəs, Əl-Mudəvvənətul-Kübra, Misir, tarix göstərilmir, 1-ci cild, 3. 341. []

 3. Firuzabadi, Əl-Bəsair. []
 4. Əl-Buxari, Şürut, 15. Əl-Buxari Ömərin öz arvadını boşadığını yazır. Biz isə o sözü «azad buraxdı» kimi tərcümə etdik. Çünki hədis nəql edən şəxslər eşitdikləri sözü eyni kəlmələrlə deyil, o kəlmələrin öz zehnlərində yaratdığı məna ilə nəql edirlər. Əl-Buxari hədis öyrənməyə hicri 205-ci ildə başlamış və hicri 256-cı ildə vəfat etmişdir; yəni, onun özü ilə bu hadisə arasında ən azı 200 illik bir zaman məsafəsi vardır. Əvvəlcə də deyildiyi kimi, səhabə dövründən sonra iftida sözü unudulmuş, onun əvəzinə müxaliə işlədilmişdir. Beləliklə, bu cür şəraitdə hədis rəvayət edən şəxslərin ər-arvad arasındakı hər cür ayrılığı boşama-boşanma olaraq qəbul etmələri təbiidir. Bundan başqa, Əl-Bəqərə surəsinin 228-ci ayəsi arvadından talaq yolu ilə ayrılan kişinin arvadına verdiyi şeyləri almağını qadağan edir. Əl-Mumtəhinə surəsinin 10-cu ayəsində isə verilən şeyləri almaq barədə əmr var. Beləliklə, məlum olur ki, bu məsələ belə bir nöqteyi-nəzərdən də talaq deyildir. []
 5. Əl-Muvatta, Nikah, 20. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
8.630 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.127 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.956 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.256 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.600 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.898 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.715 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.515 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.464 dəfə oxundu
9 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.343 dəfə oxundu
10 Qəndil 30.06.09 7.720 dəfə oxundu
11 Şəfaət 08.04.10 3.127 dəfə oxundu
12 Surroqat analıq 03.02.12 4.762 dəfə oxundu
13 Təvəssül 10.06.13 3.070 dəfə oxundu
14 “Ən zəif ev” 09.03.18 292 dəfə oxundu
15 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.622 dəfə oxundu
16 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.813 dəfə oxundu
17 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.519 dəfə oxundu
18 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.524 dəfə oxundu
19 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.309 dəfə oxundu
20 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 415 dəfə oxundu
21 Donuz dərisi 02.11.09 3.221 dəfə oxundu
22 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.638 dəfə oxundu
23 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.692 dəfə oxundu
24 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.007 dəfə oxundu
25 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.194 dəfə oxundu
26 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 117 dəfə oxundu
27 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.973 dəfə oxundu
28 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 43.598 dəfə oxundu
29 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.380 dəfə oxundu
30 Şəfaət inancı 08.02.11 2.891 dəfə oxundu
31 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.843 dəfə oxundu
32 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.990 dəfə oxundu
33 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 357 dəfə oxundu
34 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.630 dəfə oxundu
35 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.437 dəfə oxundu
36 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.740 dəfə oxundu
37 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.682 dəfə oxundu
38 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.349 dəfə oxundu
39 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.042 dəfə oxundu
40 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.886 dəfə oxundu
41 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.585 dəfə oxundu
42 Dua 25.11.10 6.987 dəfə oxundu
43 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.529 dəfə oxundu
44 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.928 dəfə oxundu
45 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.072 dəfə oxundu
46 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.813 dəfə oxundu
47 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.114 dəfə oxundu
48 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.699 dəfə oxundu
49 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.489 dəfə oxundu
50 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.444 dəfə oxundu
51 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.467 dəfə oxundu
52 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.390 dəfə oxundu
53 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.530 dəfə oxundu
54 Şirk və küfr 14.07.11 3.482 dəfə oxundu
55 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.114 dəfə oxundu
56 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.096 dəfə oxundu
57 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.345 dəfə oxundu
58 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.767 dəfə oxundu
59 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.151 dəfə oxundu
60 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.903 dəfə oxundu
61 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.072 dəfə oxundu
62 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.983 dəfə oxundu
63 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.833 dəfə oxundu
64 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.455 dəfə oxundu
65 Hikmət 09.01.16 4.124 dəfə oxundu
66 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.573 dəfə oxundu
67 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.577 dəfə oxundu
68 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.758 dəfə oxundu
69 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.447 dəfə oxundu
70 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.003 dəfə oxundu
71 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.859 dəfə oxundu
72 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.476 dəfə oxundu
73 Faiz 29.03.10 4.385 dəfə oxundu
74 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.435 dəfə oxundu
75 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.422 dəfə oxundu
76 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.147 dəfə oxundu
77 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.398 dəfə oxundu
78 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.745 dəfə oxundu
79 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.770 dəfə oxundu
80 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.004 dəfə oxundu
81 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.288 dəfə oxundu
82 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.103 dəfə oxundu
83 Vərdişlər 10.04.10 2.592 dəfə oxundu
84 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.837 dəfə oxundu
85 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.360 dəfə oxundu
86 Tağut 28.04.17 2.846 dəfə oxundu
87 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.706 dəfə oxundu
88 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.766 dəfə oxundu
89 Kişinin seksuallığı 09.01.12 15.488 dəfə oxundu
90 Vəhy 12.04.13 1.801 dəfə oxundu
91 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 439 dəfə oxundu
92 Təsbeh 06.07.09 3.627 dəfə oxundu
93 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.491 dəfə oxundu
94 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.654 dəfə oxundu
95 İsra və Merac 02.04.16 1.161 dəfə oxundu
96 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.354 dəfə oxundu
97 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 581 dəfə oxundu